Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Đề xuất thực hiện cải cách tiền lương có lộ trình phù hợp, khả thi, hiệu quả

Ngày đăng: 06/06/2024   14:24
Mặc định Cỡ chữ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì hướng dẫn địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo đúng quy định hiện hành; đề xuất thực hiện cải cách tiền lương có lộ trình phù hợp, khả thi, hiệu quả; bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa giữa các đối tượng, ổn định, không xáo trộn lớn.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ảnh: VGP

Đã tiết kiệm được 680 nghìn tỷ đồng để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024

Ngày 05/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024. Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia được thúc đẩy mạnh mẽ. Tập trung chỉ đạo, hoàn thiện các tài liệu, báo cáo, trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; trong đó, tập trung chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để trình Quốc hội cho phép áp dụng các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm hơn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện để ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực trong thời gian tới. Phê duyệt toàn bộ quy hoạch 06 vùng kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển và liên kết, điều phối các vùng. Đôn đốc triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, quản lý thị trường vàng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm. Đã tiết kiệm được 680 nghìn tỷ đồng để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội; quyết liệt triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài; chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm...

Bộ Nội vụ chủ trì đề xuất thực hiện cải cách tiền lương có lộ trình phù hợp, khả thi, hiệu quả

Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu từng bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Nghị quyết này, trong đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; khẩn trương thẩm định đề án của các địa phương và phục vụ hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo các địa bàn đã được phân công. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất các bộ, cơ quan trung ương giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội; đề xuất thực hiện cải cách tiền lương có lộ trình phù hợp, khả thi, hiệu quả; bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa giữa các đối tượng, ổn định, không xáo trộn lớn.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025.

- Thực hiện tốt việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước; không để sơ hở trong công tác quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để các thế lực xấu lợi dụng vu cáo, xuyên tạc.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Khẩn trương đôn đốc các bộ, cơ quan xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; thẩm định để các bộ, cơ quan hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2024 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, nhất là quy hoạch đô thị, đánh giá chất lượng đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan liên quan để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 6/2024. Đồng thời, chú trọng việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư hợp lý, bảo đảm ổn định, không xáo trộn, phức tạp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại điểm 4 Thông báo số 3691/TB-TTKQH ngày 23/5/2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, cần đề xuất phương án xử lý phù hợp, khả thi, đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng 16/06/2024
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 495/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 13/06/2024
Ngày 13/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 506/QĐ-TTg về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mới của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 13/06/2024
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/6/2024 và thay thế Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Ngày đăng 12/06/2024
Chiều 12/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5/2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp, có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Nội vụ đã giảm 37,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, vượt mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra

Ngày đăng 10/06/2024
Chiều 10/6/2024, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ tham dự buổi làm việc.