Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Bồi dưỡng cán bộ đoàn phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng: 05/06/2024   10:32
Mặc định Cỡ chữ

Đó là yêu cầu được nêu trong Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 11/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027. 

Bồi dưỡng cán bộ đoàn phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của từng địa phương, đơn vị. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Yêu cầu về bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027

Một là, việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác từ trung ương đến cơ sở nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Hai là, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn là nhiệm vụ thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của cấp ủy và chính quyền các cấp, đồng thời là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng, bổ sung cho Đảng và hệ thống chính trị.

Ba là, bồi dưỡng cán bộ đoàn phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của từng địa phương, đơn vị, đặc biệt tập trung cho cán bộ đoàn cơ sở ở những địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực đặc thù, địa bàn phức tạp về tình hình an ninh, trật tự.

Bốn là, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình bồi dưỡng, bảo đảm tận dụng, phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên. Tính thực tiễn và chất lượng bồi dưỡng là yếu tố quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có đủ năng lực, phẩm chất.

Năm là, phương thức, nội dung, chương trình, phương pháp kiểm tra, đánh giá cần được đổi mới, từng bước hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ.

Sáu là, thực hiện việc theo dõi, đánh giá hiệu quả của công tác sau bồi dưỡng gắn với công tác bố trí, sử dụng cán bộ đoàn.

Mục tiêu bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027

Về mục tiêu chung

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ đoàn, góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng; chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế.

Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhiệm kỳ kế tiếp; cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Về mục tiêu cụ thể

90% cán bộ đoàn quy hoạch vào các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

80% cán bộ đoàn chuyên trách, bán chuyên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, góp phần nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

100% cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ cấp Trung ương được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027 đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn

Tuyên truyền, phổ biến và quá triệt tới đội ngũ cán bộ đoàn các cấp những chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn.

Quán triệt các nội dung cơ bản của Đề án bồi dưỡng cán bộ đoàn giai đoạn 2023 - 2027 và yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch hoặc đề án trình cấp ủy, chính quyền cùng cấp phê duyệt.

Thứ hai, xây dựng chương trình và nâng cao chất lượng tổ chức lớp bồi dưỡng

Tổ chức nghiên cứu xây dựng và ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp phù hợp với tình hình mới. Chương trình được thiết kế linh hoạt áp dụng cho nhiều địa bàn, đối tượng bao gồm các nội dung chính sau:

- Các chương trình do Trung ương Đoàn tổ chức bồi dưỡng: 1) Bồi dưỡng theo chức danh: Bí thư Đoàn cấp tỉnh và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh; Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh và cán bộ quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh; Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện; Tổ chức bồi dưỡng Bí thư Đoàn xã và cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn xã. 2) Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản về công tác Đoàn, Hội, Đội. 3) Bồi dưỡng theo chuyên môn, nghiệp vụ: Tuyên giáo; Tổ chức; Kiểm tra, giám sát; Tập hợp đoàn kết thanh niên; Đoàn trường học; Hội Sinh viên; Công tác thiếu nhi; Văn phòng. 4) Bồi dưỡng các chương trình mới, đáp ứng hội nhập quốc tế: Khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo; Chuyển đổi số và kinh tế số trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 5) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Lãnh đạo quản lý. 6) Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên.

- Các chương trình do tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp quản lý, bao gồm: 1) Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ đoàn chuyên trách đang công tác tại Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. 2) Bồi dưỡng chức danh chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện và cấp cơ sở. 3) Bồi dưỡng Bí thư chi đoàn. 4) Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo nhu cầu công tác Đoàn, Hội, Đội ở các địa phương, đơn vị.

Đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức bồi dưỡng: tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn; kết hợp giữa học tập và nghiên cứu, khảo sát thực tế, phù hợp với điều kiện, thời gian, không gian, số lượng học viên của từng đối tượng, khu vực.

Thứ ba, nghiên cứu, khảo sát và biên soạn tài liệu bồi dưỡng

Tổ chức hội thảo khoa học, khảo sát tình hình thực tế để nghiên cứu xây dựng các tài liệu bồi dưỡng theo nội dung các chương trình đã ban hành.

Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng có kết cấu hợp lý, kiến thức lý luận với nghiệp vụ và kỹ năng; kết hợp học lý thuyết và trao đổi, thảo luận; kết hợp học trên lớp và tìm hiểu thực tiễn phù hợp với từng đối tượng.

Ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng giáo trình, học liệu, bài giảng trực tuyến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu số hóa công tác bồi dưỡng lý thuyết, nghiệp vụ và kỹ năng công tác.

Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

Đào tạo giảng viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, giảng viên dạy công tác Đoàn, Hội, Đội của các trường chính trị cấp tỉnh, các Trung tâm thanh thiếu niên, các trường đại học, cao đẳng có ngành gần.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, chuyên gia là những người nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn, Hội, Đội và các lĩnh vực khoa học, giáo dục, quản lý.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án

Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi đảm bảo khoa học, có khả năng phân loại học viên, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học viên. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc triển khai thực hiện Đề án nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn. Xây dựng báo cáo định kỳ và tiến hành sơ kết và tổng kết đánh giá triển khai thực hiện Đề án.

Về tổ chức thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Đề án tại Trung ương. Tổ chức hội thảo, nghiên cứu để xây dựng hoàn thiện để ban hành các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo nội dung của Đề án; Giao Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là đơn vị chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn tham mưu, triển khai thực hiện Đề án. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm do Trung ương Đoàn thực hiện gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thanh quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. Thực hiện phân cấp trong bồi dưỡng cán bộ giữa Trung ương Đoàn và Đoàn cấp tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt. Khảo sát, đánh giá hiệu quả của Đề án; giám sát, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc tổ chức thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn trong công tác xây dựng chương trình và thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo quy định;

Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra Trung ương Đoàn và các địa phương lập dự toán hàng năm và cấp kinh phí để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án;

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ Đề án Thủ tướng Chính phủ phê quyệt để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh niên phù hợp với tình hình của đơn vị;

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Đề án Thủ tướng Chính phủ phê quyệt để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ đoàn giai đoạn 2023 - 2027 và kế hoạch bồi dưỡng hằng năm phù hợp với tình hình địa phương. Tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án tại địa phương gửi về Trung ương Đoàn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tương đương chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, đơn vị duyệt kinh phí. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ đoàn theo phân cấp bồi dưỡng. Chỉ đạo Đoàn cấp huyện chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ hàng năm, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí. Báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Đoàn theo quy định./.

Song Phương

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Quy định về tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

Ngày đăng 12/06/2024
Quy định về tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước đã được quy định rõ tại Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”.

Quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 10/06/2024
Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ "hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức" đã quy định rõ về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

TOÀN VĂN: Quy định 145-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Ngày đăng 31/05/2024
Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương và các địa phương trong việc tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 27/05/2024
Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” đã quy định rõ trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương và các địa phương trong việc tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chính sách đối với giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 23/05/2024
Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” đã quy định rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chính sách đối với giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.