Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn các nội dung cải cách tiền lương

Ngày đăng: 03/06/2024   18:12
Mặc định Cỡ chữ

Chiều 03/6/2024, tại Trụ sở Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2024 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2024 của Bộ Nội vụ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, tháng 5/2024, mặc dù khối lượng công việc lớn song dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, cùng nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị, Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thành 71/88 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao. 

Về công tác thể chế, Bộ đã tập trung chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Nghị quyết; xem xét, ban hành 02 Nghị định; Bộ trưởng xem xét, ban hành 04 Thông tư; hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công từ ngày 01/7/2024; tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Thông báo kết luận về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; đồng thời đã tổ chức 09 Hội đồng thẩm định đề án của các địa phương; trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025; Báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện tinh giản biên chế năm 2023;... 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tập trung tổng hợp các vấn đề nóng, thời sự liên quan đến lĩnh vực Nội vụ được đại biểu Quốc hội, cử tri, dư luận xã hội và người dân quan tâm để chuẩn bị kĩ lưỡng tài liệu, nội dung phục vụ Bộ trưởng dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; đồng thời người đứng đầu các đơn vị đã quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động trong thực thi, triển khai công vụ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện nếu để chậm, muộn; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong các đơn vị; đồng thời quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong tháng 6/2024, không né tránh, đùn đẩy, không để xảy ra tình trạng chuyển nhiệm vụ tồn đọng sang các tháng sau, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách ngành Nội vụ trong tháng 5/2024, gồm: phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7; chủ động tham mưu xây dựng 04 hồ sơ, báo cáo đề nghị xây dựng luật theo kế hoạch đề ra; bám sát Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành 06 Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành các Thông tư theo kế hoạch.

Hai là, giao Vụ Tiền lương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, khóa XII; đồng thời tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn các nội dung cải cách tiền lương. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, tham mưu, chuẩn bị các nội dung phục vụ họp báo về cải cách chính sách tiền lương và tổ chức các hội nghị góp ý kiến vào các dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới bảo đảm đủ cơ sở pháp lý thực hiện chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Ba là, giao Vụ Chính quyền địa phương trong tuần đầu tháng 6 hoàn thiện trình Chính phủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 09 địa phương đã thẩm định; đồng thời tiếp tục đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo phân công tại Quyết định số 31/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo và Thông báo số 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; đôn đốc các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thành Đề án gửi Bộ Nội vụ thẩm định và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo tiến độ đề ra.

Bốn là, cơ bản hoàn thành báo cáo để trình Ban Chỉ đạo về tình hình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành; chủ động phối hợp với các bộ, ngành triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại 140 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành đảm bảo mục tiêu, tiến độ; nghiên cứu, đề xuất thành lập một số Tổ tư vấn độc lập của Thủ tướng Chính phủ để giúp việc trực tiếp cho Thủ tướng trong một số nội dung, lĩnh vực quan trọng. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kết quả phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương; tham mưu tổ chức Hội nghị của Ban Chỉ đạo để đánh giá và triển khai các nhiệm vụ cụ thể ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Năm là, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý nhà nước về tôn giáo, hoạt động của chức sắc tôn giáo và người theo đạo trên tinh thần đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật.

Sáu là, nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị để giải quyết tình trạng cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, né tránh thực hiện nhiệm vụ;

Bảy là, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch một cách chặt chẽ, đúng quy định và đề ra các giải pháp khắc phục cho các đơn vị được thanh tra;

Tám là, nghiên túc thực hiện cắt giảm kinh phí, tiết kiệm kinh phí theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Chín là, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm quy định về thời giờ làm việc; khẩn trương rà soát các nhiệm vụ từ đầu năm đến nay để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức các hội nghị quan trọng trong năm 2024.

Mười là, về chuyển đổi số, giao người đứng đầu các đơn vị có cơ sở dữ liệu chuyên ngành tập trung hoàn thiện 09 cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nội vụ đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2024 để kết nối, tích hợp với Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ (IOC). Giao Tổ công tác Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành cập nhật, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức./.

Hoài Nga

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Quy định biện pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 quy định biện pháp thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024.

Quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2024.

Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ

Ngày đăng 13/06/2024
Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mới của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 13/06/2024
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/6/2024 và thay thế Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, công chức, viên chức trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ

Ngày đăng 12/06/2024
Sáng ngày 12/6/2024, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách, pháp luật cho các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, thông tin và công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chủ trì, phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lớp tập huấn.