Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm chi phí cho xã hội

Ngày đăng: 24/05/2024   16:26
Mặc định Cỡ chữ

Báo cáo Quốc hội về kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính (TTHC) tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chính phủ cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp, việc rà soát, xử lý vướng mắc, bất cập về TTHC đã được tích cực triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nhiều chỉ số của Việt Nam được thăng hạng (Xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc; xếp thứ 106 trong bộ chỉ số tự do kinh tế thế giới, tăng 04 bậc so với năm 2022; xếp thứ 46/132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 02 bậc so với năm 2022), góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội.

 

Theo nội dung Báo cáo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã chủ động đưa ra các chương trình, kế hoạch dài hạn, hằng năm để triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công và chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quy định TTHC đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân. Bên cạnh đó, đã dành thời gian lắng nghe, tiếp xúc với người dân, cộng đồng doanh nghiệp để chỉ đạo nghiên cứu, xử lý những phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, TTHC. Đến nay, cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra như tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh (QĐKD) đạt 18,2%, tỷ lệ phân cấp trong giải quyết TTHC đạt 29,5%, tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đạt 70%.

Tổ công tác cải cách TTHC được thành lập và Hội đồng tư vấn được kiện toàn đã góp phần khắc phục điểm yếu trong khâu thực thi, tổ chức thực hiện cải cách TTHC, huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp và người dân vào quá trình cải cách của Chính phủ, bảo đảm cải cách là hướng tới người dân, phục vụ người dân cũng như nâng cao khả năng phản ứng chính sách. Công tác cải cách TTHC đã mang lại những lợi ích thiết thực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đặc biệt cắt giảm chi phí cho xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác cải cách TTHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là:

Thứ nhất, một số quy định, TTHC tại một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) còn chồng chéo, mâu thuẫn; việc đánh giá tác động cũng như hoạt động tham vấn đối tượng chịu tác động của một số cơ quan tuân thủ chưa nghiêm; việc đánh giá chi phí tuân thủ TTHC chưa được chú trọng thực hiện.

Thứ hai, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại một số bộ, ngành còn hình thức, chưa đảm đảm tiến độ; quy định về thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết một số TTHC còn qua nhiều tầng nấc, khâu trung gian; TTHC nội bộ trong từng bộ, cơ quan, địa phương và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau còn phức tạp, rườm rà, chưa cụ thể, là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.

Thứ ba, việc cắt giảm, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân là trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương nhưng chủ yếu khi có sức ép mạnh từ cộng đồng doanh nghiệp, phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc chỉ đạo trực tiếp của cấp trên mới được quan tâm thực hiện. Tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là ở cơ sở vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh TTHC, hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định.

Thứ tư, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC chủ yếu theo phương thức truyền thống hồ sơ giấy, theo địa giới hành chính, một số dịch vụ công trực tuyến thực hiện còn chưa thuận lợi, chưa khai thác hiệu quả kết nối, chia sẻ dữ liệu; việc số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa ở một số bộ, cơ quan, địa phương chưa đạt yêu cầu.

Thứ năm, các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, nguồn nhân lực, kinh phí trong triển khai thực hiện Đề án 06 chưa được xử lý dứt điểm.

Thứ sáu, việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã được triển khai, tuy nhiên chưa hình thành được cơ chế giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC đồng bộ theo thời gian thực từ hệ thống một cửa các cấp.

Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách TTHC, Báo cáo của Chính phủ nêu rõ: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tập trung thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các văn bản chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Hai là, thực hiện nghiêm việc cải cách TTHC ngay trong quá trình xây dựng VBQPPL, tăng cường kiểm soát chặt chẽ, đánh giá tác động chính sách cụ thể đối với quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt việc tham vấn (tăng cường tham vấn trên môi trường điện tử), thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo VBQPPL, bảo đảm các TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý, thực hiện trên môi trường điện tử và với chi phí tuân thủ thấp nhất; đẩy mạnh việc cắt giảm TTHC gắn với cơ chế, điều kiện bảo đảm thực hiện và tính khả thi, không thực hiện cắt giảm một cách cào bằng trong tất cả các lĩnh vực mà cần có lựa chọn phù hợp dựa trên đánh giá tác động kỹ lưỡng của việc cắt giảm TTHC cho doanh nghiệp, các chủ thể khác với trách nhiệm của Nhà nước về bảo đảm an toàn, trật tự xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Định kỳ, hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC. Đồng thời, chấn chỉnh, rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định để tránh gây bất cập, mâu thuẫn trong việc giao địa phương ban hành văn bản quy định bộ phận tạo thành của TTHC theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL.

Ba là, trình Quốc hội xem xét, sửa đổi các quy định của Luật Ban hành VBQPPL về quy định TTHC trong dự thảo VBQPPL, đặc biệt là các TTHC để thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bốn là, phát huy vai trò của Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng thẩm định quy định về TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo VBQPPL, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những TTHC, quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

Năm là, tập trung ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; các nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên; TTHC, giấy tờ công dân, phân cấp trong giải quyết TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng một Nghị định sửa nhiều Nghị định, một Quyết định sửa nhiều Quyết định, một Thông tư sửa nhiều Thông tư. Đồng thời, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, QĐKD, trong đó rà soát, nghiên cứu, đề xuất ưu tiên dựa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm tính khoa học, khả thi.

Sáu là, xây dựng, ban hành Chương trình cắt giảm giấy phép và đổi mới hoạt động cấp phép tại các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2025 - 2030 để tiếp tục cắt giảm thực chất, hiệu quả TTHC tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bảy là, triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, trong đó, tập trung khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Tám là, thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp nhằm cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện TTHC, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Chín là, nhận diện, công bố đầy đủ TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương và của các cấp chính quyền địa phương; xác định đúng phạm vi, thẩm quyền ban hành TTHC nội bộ để rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Mười là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó tập trung triển khai thành công Đề án 06, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, nguồn nhân lực, kinh phí.

Mười một, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành, địa phương thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu; thực hiện việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, Hệ thông tin giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tập trung do bộ, ngành quản lý với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

Tổ chức triển khai thí điểm Mô hình mẫu Bộ phận Một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận Một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tại 04 địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh) trong năm 2024 trước khi tổng kết, nhân rộng với mục tiêu tạo thuận tiện cho người dân tiếp cận theo hướng thực hiện TTHC, dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, tối đa hóa phạm vi tiếp nhận TTHC và xử lý tại một địa điểm trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Mười hai, rà soát, đánh giá, cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; đồng thời, ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mười ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác giải quyết TTHC; nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ từ trung ương tới địa phương phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ công.

Mười bốn, tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC; tăng cường đối thoại, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Mười lăm, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ cải cách TTHC nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý, thay thế các trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và vi phạm pháp luật. Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát. Đồng thời, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg một cách thực chất, hiệu quả.

Mười sáu, Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ phát huy vai trò chỉ đạo, thúc đẩy việc triển khai cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ kịp thời lắng nghe để nhận diện, xử lý các vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Mười bảy, đẩy mạnh công tác truyền thông trong cải cách TTHC để người dân, doanh nghiệp biết và đồng hành cùng Chính phủ.

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 1) Ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội đối với các dự án luật liên quan đến việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD, TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, phân cấp trong giải quyết TTHC. 2) Giám sát, theo dõi chặt chẽ việc ban hành các VBQPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Trí Đức

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Đồng Nai cần xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 17/06/2024
Chiều 14/6/2024, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác cải cách hành chính. Tham gia Đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam.

Phấn đấu năm 2024, tỉnh Hải Dương nằm trong nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 13/06/2024
Ngày 12/6/2024, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao, duy trì Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dự Hội nghị.

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

Ngày đăng 12/06/2024
Ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 07/06/2024
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế được đẩy mạnh. Nhiều chỉ số trong công tác cải cách hành chính của tỉnh luôn nằm trong nhóm “Tốt” của cả nước. Các quy hoạch, đề án quan trọng phục vụ cho mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương được tập trung triển khai thực hiện hiệu quả;…

60/63 địa phương ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 03/06/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, toàn quốc có 60/63 địa phương ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến.