Hà Nội, Ngày 24/05/2024

Xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" trong thực hiện Đề án 06 tại bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng: 11/05/2024   12:24
Mặc định Cỡ chữ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

 

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương nỗ lực của các bộ, địa phương đã vượt qua khó khăn, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác cải cách TTHC, đồng thời ghi nhận vai trò tham gia của các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn kịp thời thông tin các vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. 

Phó Thủ tướng cũng đưa ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Cụ thể:

Về cải cách các quy định, TTHC: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, địa phương tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022, Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, nhận diện và xây dựng danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại bộ, địa phương trong văn bản do bộ, cơ quan tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2024 để tổng hợp, gửi các bộ, địa phương công bố, rà soát.

Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ để cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phân cấp giải quyết TTHC nhằm thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Thông tin và Truyền thông ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh theo danh mục tại Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 05/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp. Cấu trúc lại quy trình các TTHC, dịch vụ công theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Về cải cách việc thực hiện TTHC: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC theo quy định; 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; cấu trúc lại quy trình các TTHC, dịch vụ công theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và đẩy mạnh việc khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa. Kịp thời rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đầu cuối tại bộ phận một cửa các cấp đáp ứng yêu cầu số hóa, tái sử dụng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Rà soát, nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" trong thực hiện Đề án 06 tại bộ, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với nhóm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu/bổ sung/tạm vắng/chuyển đi, chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo tiến độ đề ra tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao nâng cấp, hiệu chỉnh Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung để thực hiện đồng bộ tại các Cơ quan đại diện và Bộ Ngoại giao theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 6 năm 2024.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu, thanh toán trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương cũng như khả năng trải nghiệm, tương tác với người dùng.

UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện tài liệu mô hình mẫu về bộ phận một cửa; tổ chức triển khai thí điểm trong năm 2024 với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện TTHC, dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, tối đa hóa phạm vi tiếp nhận TTHC tại 01 địa điểm trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính chuyên nghiệp và đề cao trách nhiệm của bộ phận một cửa trong giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Cơ quan thường trực Tổ công tác - Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn gửi Tổ công tác; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý tháo gỡ những vướng mắc, bất cập theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác xem xét chỉ đạo./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm chi phí cho xã hội

Ngày đăng 24/05/2024
Báo cáo Quốc hội về kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính (TTHC) tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chính phủ cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp, việc rà soát, xử lý vướng mắc, bất cập về TTHC đã được tích cực triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nhiều chỉ số của Việt Nam được thăng hạng (Xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc; xếp thứ 106 trong bộ chỉ số tự do kinh tế thế giới, tăng 04 bậc so với năm 2022; xếp thứ 46/132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 02 bậc so với năm 2022), góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 21/05/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024, trong đó yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nghiêm việc cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thực thi nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ

Ngày đăng 14/05/2024
Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, hiện nay đội ngũ thực thi công vụ đang dần thay đổi nhận thức, tư duy, hành động theo hướng quan tâm, vì lợi ích, vì sự hài lòng của người dân và đáp ứng nhu cầu, mong đợi của người dân. Mặc dù vậy, tại nhiều kỳ họp Quốc hội khóa XV, các phiên họp thường kỳ, chuyên đề hay phiên họp đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gần đây, nhiều đại biểu còn bày tỏ lo lắng khi việc tổ chức thực hiện pháp luật trên một số lĩnh vực chưa nghiêm, chưa hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu.

Thanh tra cải cách thủ tục hành chính, thay thế trường hợp sợ trách nhiệm

Ngày đăng 12/05/2024
Chính phủ vừa có báo cáo số 176/BC-CP kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong nhóm 10-15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 10/05/2024
Chủ trì, phát biểu tại Hội nghị phân tích kết quả các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 10/5/2024, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đặt chỉ tiêu năm 2024, Thành phố phải cải thiện rõ nét hơn các chỉ số cải cách hành chính so với năm 2023; đồng thời cho biết, mục tiêu trong nhóm 10-15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính đã được đặt ra từ đầu và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố phải có kế hoạch cụ thể triển khai trong thời gian tới.