Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Ngày đăng: 27/02/2024   08:44
Mặc định Cỡ chữ

Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định: “Công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ công chức cấp xã, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng công tác đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ này. Bài viết đánh giá tình hình đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay và đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Thái Nguyên chú trọng công tác đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức cấp xã.

Tình hình đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của khu vực trung du miền núi phía Bắc, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng trung du miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh có 09 đơn vị hành chính cấp huyện và 178 đơn vị hành chính cấp xã; dân số gần 1,3 triệu người với nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 08 dân tộc chiếm số đông (Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Mông, Sán Chay, Dao, Hoa), đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh.

Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, thông qua việc ban hành và thực hiện các chính sách thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng… nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Hiện nay, đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên rất đa dạng về dân tộc, đa số là những người dân cư trú, sinh sống tại địa phương, gắn bó với nhân dân địa phương. Do đó, đội ngũ này cơ bản không biến động nhiều, ít thay đổi vị trí công tác hoặc chuyển đơn vị; nhiều trường hợp công chức nhà nước hay những người thuộc lực lượng vũ trang sau khi về nghỉ hưu lại được bầu làm cán bộ cơ sở. Tuy có số lượng đông so với tổng số công chức trong khu vực hành chính nhưng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức cấp xã vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở một số địa phương thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tính đến hết năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có 3.495 công chức cấp xã, số lượng công chức cơ bản đáp ứng đầy đủ vị trí công tác; trong đó, số lượng đảng viên là: 3.034 người, chiếm 86,81%; công chức nữ là: 1.221 người, chiếm 34,93%; công chức là người dân tộc thiểu số: 1.101 người, chiếm 31,5%.

Về lập trường chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng: hầu hết đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia hoạt động cách mạng và trưởng thành từ phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân; là những người có uy tín, được nhân dân tín nhiệm, luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đội ngũ công chức xã phần lớn vững vàng về phẩm chất chính trị, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành từ cơ sở; một số được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. 

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: đội ngũ công chức có trình độ từ đại học trở lên là 3.215 người, trong đó thạc sĩ là 179 người. Về trình độ lý luận chính trị, số lượng công chức có trình độ cử nhân, cao cấp, trung cấp là 3.023 người; sơ cấp: 108 người; chưa qua đào tạo: 364 người. Tuy nhiên, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ công chức cấp xã theo vị trí việc làm chưa đồng đều, hiện vẫn đang tập trung ưu tiên bồi dưỡng cho các chức danh lãnh đạo, quản lý của địa phương, như: bí thư Đảng ủy, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, còn lại các chức danh khác đạt tỷ lệ chưa cao.

Về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, tin học và ngoại ngữ: bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính: 3.201 người; trình độ tin học: 3.290 người; trình độ ngoại ngữ: 2.394 người (trong đó tiếng Anh: 2.300 người). Ngoài ra, số công chức cấp xã có chứng chỉ tiếng dân tộc là 15 người.

Về công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng: bước đầu khắc phục được tình trạng chủ quan, bị động, chắp vá trong công tác cán bộ đối với đội ngũ công chức cấp xã.

Công tác tạo nguồn quy hoạch được tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, đa dạng hoá các loại hình đào tạo theo từng loại đối tượng, chú trọng cả đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm đào tạo công chức trong diện quy hoạch, từng bước đáp ứng được yêu cầu trước khi đề bạt, bổ nhiệm và chuẩn hoá cán bộ.

Nhìn chung, đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh Thái Nguyên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nên việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng quy trình, quy định của Nhà nước. Đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh đã và đang được nâng lên về năng lực và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong xử lý công việc được giao, có thái độ đúng đắn trong quá trình thực thi công vụ; thể hiện rõ tính tích cực, tự giác, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh Thái Nguyên còn một số hạn chế như: thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tiễn; công tác tham mưu còn chậm; việc phối hợp giữa các bộ phận trong thực thi công vụ có lúc, có nơi chưa thực sự hiệu quả; một số ít công chức có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc.

Đặc biệt, đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh Thái Nguyên còn thiếu kỹ năng về nghiệp vụ quản lý, kiến thức về kinh tế và hiểu biết pháp luật. Mặt khác, do trình độ của đội ngũ này chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh và thường xuyên thay đổi nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương. Việc bố trí, sử dụng, phân công công tác đối với công chức ở một số Ủy ban nhân dân cấp xã còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, chưa phát huy hết khả năng của đội ngũ công chức hiện có.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chưa được chú trọng đúng mức, chưa gắn với quy hoạch cán bộ và vị trí việc làm. Công tác đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng chưa đầy đủ và khách quan, còn mang tính hình thức; đào tạo theo hình thức tại chức, từ xa chưa thực sự hiệu quả. Chất lượng, số lượng và cơ cấu đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh Thái Nguyên nhìn chung chưa đồng đều, có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc còn có mặt yếu kém và chậm được đổi mới.

Giải pháp xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng và hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trong của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để xây dựng được đội ngũ công chức cấp xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi trước hết ở sự nhận thức của các cấp ủy đảng. Cần quán triệt và thực hiện đúng các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cấp ủy đảng về vai trò của đội ngũ công chức cấp xã và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã. Đặc biệt, người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ công chức cấp xã trong việc triển khai, hướng dẫn và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng các cấp đề ra. 

Hai là, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng nói chung và đạo đức công vụ nói riêng cho đội ngũ công chức cấp xã.

Xây dựng khung kế hoạch chung trong quản lý nguồn nhân lực công chức cấp xã từ: tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật... trong đó vấn đề đạo đức được đặt ở vị trí cốt lõi, nền tảng cần tiếp tục đẩy mạnh, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng và đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức cấp xã. Đạo đức công vụ là giá trị cốt lõi của đội ngũ công chức, trong đó có công chức cấp xã; do đó, việc rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công chức là việc làm có giá trị lâu dài, tạo nền tảng để xây dựng nền hành chính nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ba là, đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng và có cơ chế đánh giá, sàng lọc, loại bỏ công chức yếu kém về chuyên môn, năng lực công tác.

Công tác tuyển dụng công chức cấp xã cần được thực hiện minh bạch, công khai. Hạn chế những trường hợp chuyển từ cán bộ chuyên trách qua làm công chức cấp xã, trừ những người có trình độ chuyên môn tốt, có hiểu biết về pháp luật trên lĩnh vực chuẩn bị đảm nhiệm. Bố trí, sử dụng công chức cấp xã vào những vị trí phù hợp với chuyên môn, phù hợp năng lực, sở trường và phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, tiêu chuẩn từng chức danh.

Trên cơ sở các quy định chung về đánh giá công chức hiện nay, tỉnh cần tiếp tục xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, mang tính định lượng, trong đó lấy tiêu chí hoàn thành khối lượng, tiến độ và hiệu quả công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức làm thước đo đánh giá. Mở rộng phạm vi, đối tượng đánh giá công chức như lấy ý kiến của tập thể, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...; ý kiến đánh giá và sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ một cách rộng rãi. Xây dựng bổ sung quy định về kiểm tra, sát hạch công chức để đánh giá lại thực trạng am hiểu về pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực và kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của công chức. Phải đặc biệt chú trọng kênh đánh giá từ người dân, từ sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức cấp xã.

Bốn là, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với đội ngũ công chức cấp xã.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của công chức cấp xã phải được thực hiện thường xuyên, kết hợp kiểm tra đột xuất, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể ở cấp xã, cũng như thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Đặc biệt, cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tinh thần tương thân tương ái, tuyệt đối không lợi dụng công tác kiểm tra, giám sát để moi móc, cố ý trù dập lẫn nhau. Đối với những công chức cấp xã yếu kém về năng lực, phẩm chất, không đáp ứng được yêu cầu công việc thì có kế hoạch luân chuyển sang vị trí khác phù hợp hoặc động viên xin thôi việc để bố trí, tuyển dụng người có đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ của vị trí công tác.

Bên cạnh đó, cần có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với những công chức được Nhân dân tín nhiệm; đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm minh đối với công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định trong thực thi công vụ.

Năm là, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức cấp xã.

Trong công tác xây dựng đội ngũ công chức cấp xã, hệ thống chính sách đúng, hợp lý sẽ khuyến khích được tính tích cực, nâng cao trách nhiệm, sự sáng tạo của đôi ngũ công chức,v.v... Ngược lại, chính sách công chức sai, bất hợp lý sẽ tạo ra tâm trạng chán nản, kìm hãm sự sáng tạo, triệt tiêu tính tích cực, nội bộ mất đoàn kết, nảy sinh nhiều tiêu cực, làm hao phí nguồn nhân lực, v.v... Do đó, muốn nâng cao chất lượng công chức cần phải có giải pháp đổi mới, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách công chức.

Các chế độ chính sách đối với công chức cấp xã hiện nay gồm có chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội; chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công vụ và các chính sách hỗ trợ khác. Một số địa phương, ngoài thực hiện những chính sách chung của Nhà nước, còn có chính sách hỗ trợ thêm đối với từng đối tượng, trong đó có hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Tỉnh Thái Nguyên cần có kế hoạch thực hiện các chính sách theo hướng mở rộng các đối tượng nhằm thu hút nhân tài, các nhà khoa học, trí thức trẻ về làm việc tại các xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có chính sách thu hút những sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại khá, giỏi, xuất sắc trở lên về công tác, cống hiến tại địa phương; tích cực tuyên truyền và thực hiện nghiêm chính sách thu hút nhân tài về làm việc tại cơ sở; xây dựng chính sách phù hợp áp dụng cho các đối tượng công chức đi học theo hướng khuyến khích; tăng nguồn ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách về tiền lương, khen thưởng đối với công chức cấp xã.

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích công chức tự học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, như: hỗ trợ kinh phí học tập, tổ chức kiểm tra sát hạch công chức kết hợp với khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người dân về thái độ, tinh thần phục vụ, kỹ năng giải quyết công việc của đội ngũ công chức cấp xã để làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng, quy hoạch và giải quyết chính sách tinh giản biên chế./.

------------

Tài liệu tham khảo:

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019.

2. Báo cáo số 106/SNV-XDCQ&CTTN ngày 12/01/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2023.

3. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

4. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

5. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

6. Hoàng Huy Vĩ: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Thái Nguyên, https://www.quanlynhanuoc.vn/, ngày 25/10/2022.

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bạc Liêu. https://www.tcnn.vn, ngày 17/02/2021.

ThS Đào Trung Anh - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả, giảm chi ngân sách

Ngày đăng 24/04/2024
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Từ đó đã mang lại hiệu quả trong xử lý công việc, tránh chồng chéo, giảm chi từ ngân sách Nhà nước.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 20/04/2024
Ngày 19/4/2024, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 ngày 15/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Ngày đăng 18/04/2024
Ngày 17/4, Bộ Tư pháp họp thẩm định Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II

Ngày đăng 17/04/2024
Ngày 17/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.

Chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 12/04/2024
Bài viết tập trung phân tích sự cần thiết và những vấn đề đặt ra nếu vận dụng chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng thành công chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.