Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý III năm 2024

Ngày đăng: 23/02/2024   18:28
Mặc định Cỡ chữ

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2023 - 2030.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý III năm 2024. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Theo đó, để thực hiện hiệu quả Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo quy định, phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 cần chấp hành triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phải xem xét toàn diện, căn cứ vào thực tiễn và các yếu tố tác động có liên quan, các mặt thuận lợi, khó khăn, các yếu tố đặc thù của Thành phố, không vì thực hiện sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, sự ổn định và phát triển của Thành phố.

Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở chỉ đạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định, lộ trình, phù hợp tình hình thực tiễn.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố:

Kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đển năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và quy hoạch khác liên quan bảo đảm phù hợp với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình phát triển đô thị Thành phố trong giai đoạn tới.

Tổ chức xây dựng Phương án tổng thể, Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; lộ trình chặt chẽ, phù hợp, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án; thông qua Đề án theo quy định. Trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành nghị quyết thông qua chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 - 2025, trong đó yêu cầu cụ thể đánh giá kỹ lưỡng các tác động, cân nhắc, thận trọng, nghiên cứu thấu đáo về nhiều mặt để tính toán xây dựng phương án, xác định rõ đối tượng, lộ trình, bước đi phù hợp tình hình, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện để bảo đảm sự tiếp nối giữa hai giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 -2030, triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở địa phương theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, phù hợp tình hình thực tiễn, các giải pháp phải quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý III năm 2024 để đầu năm 2025 tập trung cho đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp xã, bảo đảm ổn định đời sống và sự đồng thuận của Nhân dân địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác; giải quyết về vấn đề tài sản, trụ sở làm việc... sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, gắn với đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; linh hoạt vận dụng thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối chính quyền địa phương bảo đảm quy định, phù hợp điều kiện thực tiễn; bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chủ động báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền kip thời nắm bắt, cập nhật thông tin và có các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương. Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030./.

Duy Thái

Bình luận

Chỉ thị số 31-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2023 - 2030.

" />

Tin tức cùng chuyên mục

Tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả, giảm chi ngân sách

Ngày đăng 24/04/2024
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Từ đó đã mang lại hiệu quả trong xử lý công việc, tránh chồng chéo, giảm chi từ ngân sách Nhà nước.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Ngày đăng 20/04/2024
Ngày 19/4/2024, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 ngày 15/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Ngày đăng 18/04/2024
Ngày 17/4, Bộ Tư pháp họp thẩm định Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II

Ngày đăng 17/04/2024
Ngày 17/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.

Chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 12/04/2024
Bài viết tập trung phân tích sự cần thiết và những vấn đề đặt ra nếu vận dụng chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng thành công chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.