Hà Nội, Ngày 05/03/2024

100% bộ, ngành, địa phương đã ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng: 06/02/2024   09:16
Mặc định Cỡ chữ

100% bộ, ngành, địa phương đã ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

 

Chính phủ số

Về công tác chỉ đạo, điều hành

Chính phủ đã ban hành: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó xác định quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2024: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia”; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 đã đề ra quan điểm năm 2024: “Kịp thời tạo lập và hoàn thiện thể chế, chính sách về môi trường kinh doanh để thích ứng linh hoạt, phù hợp với những xu thế phát triển mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.

Về thể chế

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành: Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đến năm 2030, trong đó đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chủ đề năm 2024: “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-NHNN ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023 về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0.

Hạ tầng số

Kết quả phủ sóng đối với các thôn lõm sóng cho thấy, hiện tại còn 620 thôn, trong đó có 502 thôn thuộc khu vực đặc biệt khó khăn và 118 thôn không thuộc khu vực đặc biệt khó khăn. Một số thôn vẫn chưa có điện lưới (136 thôn). 

Việc triển khai hạ tầng cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định, theo báo cáo của các địa phương, trước thời điểm ngày 01/01/2021, toàn quốc có 6.786 thôn chưa có hạ tầng băng rộng cố định. Đến nay, đã có 3.235/6.786 thôn có cáp quang đến trung tâm thôn và sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân. Còn lại 3.551/6.786 thôn chưa có hạ tầng băng rộng cố định. 

Tính đến hết tháng 12/2023, việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money tiếp tục đạt được mục tiêu về việc góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cũng như đảm bảo việc thí điểm dịch vụ an toàn, đúng quy định. 

Dữ liệu số

Tổng giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia - NDXP trong tháng 01/2024 (từ ngày 01/01/2024  đến ngày 20/01/2024) là 30.919.657 giao dịch thành công, trung bình hàng ngày có hơn 1,5 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP. Tổng số giao dịch từ khi khai trương đến nay là 1,73 tỷ giao dịch.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư đã kết nối với 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương. Tiếp nhận 1.428.643.166 yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin; 594.474.786 yêu cầu đồng bộ thông tin công dân, đồng bộ thành công 266.892.808 thông tin công dân vào dữ liệu dân cư. Đến nay, 63 địa phương đã thực hiện cập nhật hơn 18,6 triệu thông tin người lao động vào CSDL quốc gia về dân cư.

CSDL về bảo hiểm: BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với CSDL quốc gia về dân cư: Đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 95,6 triệu thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý, trong đó có khoảng 84,7 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, chiếm 97,1% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với CSDL quốc gia về dân cư; phối hợp với Bộ Công an chia sẻ thử nghiệm thông tin sổ BHXH, thông tin khám chữa bệnh BHYT để đưa lên ứng dụng VNeID.

CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc: 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trực tuyến và kết nối liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, giúp dữ liệu được đồng bộ, thống nhất, giảm thời gian tác nghiệp cho công chức làm công tác hộ tịch.

CSDL quốc gia về đất đai: 63/63 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai xây dựng CSDL đất đai quốc gia, trên cả nước đã có CSDL của 450/705 huyện. 

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Hiện tại, CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu của gần 1,9 triệu doanh nghiệp (khoảng 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động), bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán. Thông tin trong CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được cập nhật liên tục theo thời gian thực trên cơ sở thông tin doanh nghiệp kê khai và liên thông nghiệp vụ thời gian thực với Hệ thống đăng ký thuế.

CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức: Đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ đang tập trung hỗ trợ một số bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Dịch vụ công trực tuyến

100% bộ, ngành, địa phương đã ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình đạt 100%. Tỷ lệ DVCTT (trên tổng TTHC): 81,05%; tỷ lệ DVCTT toàn trình (trên tổng TTHC): 48,23%.

Thực hiện miễn giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, Công văn số 452/TTg-KSTT. Đến nay, đã có 51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT, nhằm thu hút người dân tham gia DVCTT.  

Đối với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC: Có 06 bộ, ngành và 46 địa phương hoàn thành kết nối kho dữ liệu; kết nối, tích hợp 12/250 TTHC (đạt 4,8%) đang thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa. 

Cổng Dịch vụ công quốc gia

Trong tháng, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 478 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 184,9 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin; hơn 8,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,6 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện tích; hơn 2,3 triệu hồ sơ nộp trực tuyến từ Cổng và hơn 1,3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 785 tỷ đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06, đặc biệt tập trung triển khai có hiệu quả 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”: Đến ngày 15/01/2024, đã thu nhập 533.947 hồ sơ liên thông khai sinh và 42.741 hồ sơ liên thông khai tử; trong đó, có một số địa phương có số lượng hồ sơ phát sinh lớn như: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình.

Thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện kết nối DVCTT với 63 tỉnh, thành phố, 15/18 bộ đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích trên Trang DVCTT của các bộ, ngành, địa phương; Thực hiện kết nối qua hệ thống NGSP với 44/63 tỉnh, thành phố và 13/15 Bộ.

Tình hình thực hiện cung ứng dịch vụ công ích hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện các DVCTT

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương, bố trí các điểm phục vụ DVCTT và tổ chức lưu động đến địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ, như: Cấp đổi hộ chiếu, cấp đổi giấy phép lái, cấp phiếu lý lịch tư pháp… Trong tháng 01/2024, Tổng công ty đã tiếp nhận và chuyển trả được hơn 58.556 kết quả cho các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến; Tiếp tục chỉ đạo các bưu điện tỉnh, thành phố duy trì phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giao dịch viên, nhân viên bưu điện tại các bưu cục về cách nộp hồ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của địa phương để hướng dẫn và thực hiện giúp người dân, doanh nghiệp tại các điểm phục vụ bưu chính công ích.

Về cung cấp dịch vụ định danh xác thực điện tử và tham gia Cổng Dịch vụ công quốc gia: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục thực hiện tích hợp, kết nối Cổng thanh toán Postpay của Bưu điện Việt Nam lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức dễ dàng lựa chọn hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tư vấn cho người dân chuyển dần sang sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập và sử dụng các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 về định danh và xác thực điện tử. Người dân có thể sử dụng tài khoản PostID hoặc VNeID để đăng nhập và sử dụng các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, đã cấp được 559.695 tài khoản PostID cho cá nhân, tổ chức.

Về triển khai hóa đơn điện tử, đến ngày 30/12/2023 có 40.355 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, với số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 104,8 triệu hóa đơn. 

Nguồn nhân lực số

Tính đến hết tháng 12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tổ chức 60 khóa học về chuyển đổi số trên Nền tảng MOOCS cho 305 nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan nhà nước; 20 khóa phổ cập kỹ năng số cho người dân với 23 triệu lượt người truy cập học trên Nền tảng; 02 khóa tập huấn cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ 11 bộ, ngành và 43 địa phương sử dụng miễn phí Nền tảng MOOCS. Các bộ, ngành, địa phương đã sử dụng nền tảng do Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ để tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 140 nghìn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ): 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 80,7 nghìn Tổ CNSCĐ và gần 379 nghìn thành viên tham gia Tổ CNSCĐ cấp xã, thôn, phố; 54/63 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% đến cấp xã.

An toàn, an ninh mạng

Trong tháng 01/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 950 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 33% so với tháng 12/2023 (1.418 cuộc), giảm 23% so với cùng kỳ tháng 01/2023 (1.234 cuộc). Tính đến tháng 01/2024, tổng số hệ thống thông tin của cả nước là 3.193 hệ thống, trong đó số hệ thống thông tin được phê duyệt là 2.110 hệ thống, đạt tỷ lệ 66%, tăng 1% so với tháng 12/2023, tăng 10% so với cùng kỳ tháng 01/2023.

Kinh tế số, xã hội số

Kinh tế số của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh với tốc độ vào khoảng 20%, nhanh gấp 03 lần tăng GDP. Tuy nhiên, tốc độ tăng này được dự báo sẽ chậm lại trong một vài năm tới. Việt Nam cần tìm kiếm, phát hiện và khai phá không gian mới ngay từ bây giờ để tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tỉ trọng kinh tế số đạt 20% vào năm 2025 và đạt 30% vào năm 2030 như Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số đã đề ra.

Về phát triển công dân số, đến nay, Bộ Công an đã cấp trên 85,4 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp; đã thu nhận trên 73,1 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt hơn 52 triệu tài khoản (tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 71,1%). Có 51/63 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao nhất cả nước./.

Mạnh Tuyền - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày đăng 04/03/2024
Ngày 04/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 220/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4,5 nghìn dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 01/03/2024
Tính đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4,5 nghìn dịch vụ công trực tuyến; có hơn 12,17 triệu tài khoản; hơn 287 triệu hồ sơ đồng bộ; hơn 30,2 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; 39,7 triệu hồ sơ trực tuyến từ Cổng.

17/21 bộ, cơ quan đã thực hiện phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 02/03/2024
Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 02/2024 (Báo cáo số 1343/VPCP-KSTT ngày 01/3/2024). Theo đó, đến nay đã có 17/21 bộ, cơ quan thực hiện phân cấp trong giải quyết TTHC.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính

Ngày đăng 01/03/2024
Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch công quốc gia quá hạn đang xử lý; thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong từng bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 28/02/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong từng bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau. Thúc đẩy triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.