Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Tập trung tổ chức thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng: 05/02/2024   16:37
Mặc định Cỡ chữ

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tập trung tổ chức thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tập trung tổ chức thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quy hoạch thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QÐ-TTg ngày 02/12/2023, tập trung vào các nội dung:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý, tập trung quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố theo quy định;

Khẩn trương tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật;

Chủ động bám sát, đánh giá đúng tình hình, tăng cường năng lực thực hiện hiệu quả các nội dung Quy hoạch thành phố, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình lập quy hoạch theo quy định, đảm bảo tiến độ, tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch;

Cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung hợp phần tích hợp khẩn trương tổ chức thực hiện đến đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị mình, nhằm góp phần đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình triễn khai và quản lý nội dung liên quan đến Quy hoạch thành phố và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn thành phố;

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp về nội dung Quy hoạch thành phố, các quy định hiện hành trong công tác quy hoạch nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong Nhân dân khi triển khai thực hiện;

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần "Chủ động, khẩn trương và chặt chẽ" tích cực tham gia, phối hợp và đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc báo cáo về quy hoạch khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên và các văn bản hướng dẫn theo quy định;

Chủ trì, phối hợp tham mưu, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố và quy định của pháp luật để huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch; đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan: Chủ động phối hợp với Bộ, ngành Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2030./.

Duy Thái

Bình luận

Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tập trung tổ chức thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

" />

Tin tức cùng chuyên mục

Đến năm 2035, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày đăng 05/03/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 04/3/2024 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2035, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Ngày đăng 04/03/2024
Thường trực Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị và xây dựng các văn bản quy định, công việc cụ thể để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024.

Công bố danh mục thủ tục lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/03/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Nhất trí trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Ngày đăng 01/03/2024
Ngày 01/3/2024, tại tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 20, thẩm tra các Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát, thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương và việc thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công, thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dự phiên họp và trình bày các tờ trình của Chính phủ.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu quản trị nhà nước ở Việt Nam

Ngày đăng 28/02/2024
Chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ phải nghiên cứu hoàn thiện toàn diện mô hình hệ thống chính trị và yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và các nguyên tắc hiến định trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Bài viết phân tích và đề xuất một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo quan điểm chỉ đạo nêu trên của Đảng.