Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Xuất bản hai cuốn sách về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/01/2024   15:38
Mặc định Cỡ chữ

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn, “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên.

Cuốn sách "Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời" của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn.  

Cuốn sách “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn gồm một số bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Người.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng.

Thấu hiểu đạo đức là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng nên suốt đời, Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Đồng thời, Người luôn thường xuyên tự rèn luyện và nêu một tấm gương đạo đức mẫu mực có tính nhất quán từ lời nói đến việc làm, từ việc lớn đến việc nhỏ.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Người cho rằng, mọi thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên đều xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình. Người cho đó là chủ nghĩa cá nhân vô cùng nguy hiểm, nó sinh ra hàng trăm thứ bệnh, đó là bệnh: quan liêu, tham nhũng, bè phái, xu nịnh, hiếu danh, kiêu ngạo...  

Người yêu cầu cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta phải dùng phương thuốc tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên, triệt để mới đánh bại và quét sạch chủ nghĩa cá nhân. 

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn công lao to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, về tấm gương đạo đức thanh cao của Người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ bảy có sửa chữa, bổ sung cuốn sách "Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời" của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn.

Những chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là sự kết tinh những giá trị đạo đức, nhân văn của Người; là vũ khí để Nhân dân ta đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức xã hội hiện nay.

Bao năm tháng trôi qua, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang hơi thở của thời đại. Tấm gương đạo đức của Người đã chinh phục mọi tấm lòng, mọi con người gần xa, và Người còn sống mãi trong trái tim nhân loại.

Cuốn sách “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên.

Nhằm góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản xuất bản lần thứ ba cuốn sách “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên.

Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc ta và toàn thể nhân loại. Được hình thành từ những ngày đầu bôn ba tìm đường cứu nước và phát triển trong suốt cuộc đời hoạt động không mệt mỏi, hệ thống phương pháp Hồ Chí Minh đã trở thành phương pháp cách mạng Việt Nam; phong cách của Người là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Vì thế, việc nghiên cứu, học tập, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một yêu cầu bức thiết đối với toàn Đảng, toàn dân, đòi hỏi được triển khai một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới trên đất nước ta gần 40 năm qua, mở ra một thời kỳ đầy triển vọng cho cách mạng Việt Nam.

Đi sâu nghiên cứu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh có thể thấy rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Người, có thể hiểu rõ vì sao nhân cách Hồ Chí Minh đã trở thành một sức mạnh vô địch, chinh phục trái tim, khối óc của triệu triệu con người. Với mục đích và ý nghĩa đó, năm 1997, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách "Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh" do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên. Năm 2010, cuốn sách được xuất bản lần thứ hai. Năm nay, do nhu cầu bạn đọc và nhằm góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản xuất bản lần thứ ba cuốn sách trên.

Có thể nói cuốn sách đã đi tới những kết luận bước đầu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, đưa công tác nghiên cứu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới. Các tác giả đã cố gắng làm rõ những nội dung của phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, tính thống nhất, mối quan hệ giữa phương pháp Hồ Chí Minh với phương pháp cách mạng Việt Nam, phong cách Hồ Chí Minh với phong cách của những người cộng sản chân chính...

Cuốn sách khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nhằm góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân./.

Theo: dangcongsan.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thành phố Đà Nẵng vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào triển khai công tác dân vận

Ngày đăng 26/02/2024
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận là hệ thống quan điểm toàn diện về dân vận và công tác dân vận. Bài viết khái quát những kết quả nổi bật ở thành phố Đà Nẵng trong việc vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, qua đó đưa ra một số giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới tại thành phố Đà Nẵng. 

Học tập phong cách lý luận gắn với thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động giảng dạy của giảng viên lý luận chính trị - hành chính

Ngày đăng 05/02/2024
Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một “di sản” đồ sộ, sâu sắc, toàn diện về tư tưởng, đạo đức và phong cách trên nhiều lĩnh vực, phương diện khác nhau, trong đó có phong cách luôn gắn lý luận với thực tiễn. Đến nay, phong cách đó vẫn còn nguyên giá trị, là cơ sở quan trọng để mỗi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị học tập và vận dụng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân ở Việt Nam

Ngày đăng 29/12/2023
Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do; bắt đầu một thời đại mới trong lịch sử dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh. Kỷ nguyên đó, thời đại đó được đánh dấu bởi sự kiện ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cũng bắt đầu từ đây, Nhà nước kiểu mới - Nhà nước thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ra đời và phát triển.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 29/11/2023
Tham nhũng là một căn bệnh gây cản trở sự phát triển của xã hội, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến việc phòng ngừa, đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng là cơ sở lý luận có giá trị to lớn đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay. 

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong Khối các cơ quan Trung ương

Ngày đăng 06/12/2023
Chiều 06/12/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”.