Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu phát triển của đất nước, của ngành, của địa phương

Ngày đăng: 01/12/2023   22:56
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 01/12/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 498/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ Khai khóa - 2023 và buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: nghiên cứu khoa học phải căn cứ vào những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Thông báo số 498/TB-VPCP nêu rõ, sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau:

Ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà các thế hệ lãnh đạo, tập thể cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, người lao động, học viên, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 28 năm xây dựng và phát triển, trở thành một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật công nghệ, kinh tế - luật, khoa học sức khỏe, sư phạm, nông nghiệp...; khẳng định vị thế tiên phong trong nền giáo dục đại học Việt Nam, từng bước chuẩn hóa và hội nhập với khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình được nhiều quốc gia lựa chọn; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, có nhiều đột phá mới, tác động sâu rộng và đa chiều, giáo dục đại học đối mặt với nhiều thách thức mới: (i) Áp lực tự điều chỉnh, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực mới nổi như công nghiệp chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, hydrogen...; (ii) Toàn cầu hóa, sức cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài ngay tại Việt Nam; (iii) Vấn đề cân đối nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học... Kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển cho thấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là động lực tăng trưởng mới; giáo dục đại học là trụ cột quan trọng cho sự phát triển này.

Hiện nay, chúng ta đang cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đồi mới mô hình tăng trường theo hướng phát triển nhanh và bền vững; chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các ngành, lĩnh vực mới nổi; trong đó, phấn đấu đào tạo được 50 - 100 nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip bán dẫn đến năm 2025 và năm 2030. Các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện mục tiêu đào tạo tìm kiếm nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng trọng tâm, trọng điểm đạt trình độ tiên tiến, thuộc nhóm hàng đầu châu Á”. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm hoàn thiện Đề án “Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án để đến năm 2030, nằm trong nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, góp phần quan trọng trong kiến tạo động lực tăng trưởng mới nhanh và bền vững cho vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các bộ, ngành có liên quan, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cần lưu ý và thực hiện một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo phù hợp, bám sát quy hoạch và nhu cầu phát triển của đất nước, của ngành, của địa phương; đào tạo đến đâu, sử dụng đến đấy, đào tạo “trúng và đúng''; tập trung vào các ngành, lĩnh vực mà đất nước, xã hội, thị trường lao động cần.

Thứ hai, nghiên cứu khoa học phải căn cứ vào những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; bao gồm cả những vấn đề nghiên cứu về thể chế, xu thế của thời đại, những vấn đề mới nổi, những vấn đề có tính dự báo.

Thứ ba, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực lớn nhất là con người, với hai đối tượng chính là đội ngũ giảng viên và đội ngũ sinh viên.

Thứ tư, đẩy mạnh việc thương mại hoá các sản phẩm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các công trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm của sinh viên.

Thứ năm, quản trị hệ thống đào tạo, bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ sáu, hoàn thành quy hoạch, giải phóng mặt bằng để triển khai các đề án, dự án xây dựng cơ sở vật chất của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao 100% mặt bằng sạch cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các địa phương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ bảy, xây dựng cơ chế chính sách hoạt động phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và các điều kiện cụ thể khác đề xuất các cơ chế, chính sách để phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu đã đề ra.

Thứ tám, cần xây dựng chương trình, dự án, đề án huy động nguồn lực đi kèm với mục tiêu, giải pháp, mô hình hợp tác cụ thể, trong đó có giải pháp về tài chính nêu rõ nguồn lực từ Nhà nước, địa phương, hợp tác đối tác công tư.

Về các kiến nghị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Đồng ý về nguyên tắc, giao các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương theo chức năng, nhiệm vụ xem xét, xử lý các kiến nghị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo thẩm quyền và quy định pháp luật, hoàn thành trước tháng 6/2024; trong đó lưu ý đối với các nội dung ủy quyền, thực hiện ủy quyền tối đa trong phạm vi pháp luật cho phép; đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Chính phủ, đề nghị báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền với thời hạn và nội dung cụ thể./.

Duy Thái

Bình luận

Ngày 01/12/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 498/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ Khai khóa - 2023 và buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

" />

Tin tức cùng chuyên mục

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Ngày đăng 04/03/2024
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 3372/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại phiên họp thứ 30. 

Quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Ngày đăng 04/03/2024
Thường trực Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị và xây dựng các văn bản quy định, công việc cụ thể để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2024.

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 04/03/2024
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho biết, đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó, trong đó có sửa đổi tiêu chí xác định số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

Chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới từ 01/7; thu giấy phép cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày đăng 02/03/2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên cho tăng trưởng; chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024; kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; dứt khoát trong tháng 3 nếu cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử thì thu giấy phép;...

Bộ Nội vụ sẽ bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Ngày đăng 02/03/2024
Chiều 02/3/2024, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Người phát ngôn của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 02/2024. Tại họp báo, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ Nguyễn Bích Thu đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tiến độ về xây dựng các văn bản để triển khai chính sách cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024.