Hà Nội, Ngày 01/12/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024

Ngày đăng: 15/11/2023   10:38
Mặc định Cỡ chữ

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW ngày 06/11/2023 về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024.

Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Theo đó, căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 như sau:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, nghị quyết của đảng bộ các cấp ở địa phương

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng những nội dung của Hội nghị lần thứ chín, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (có hướng dẫn cụ thể), các nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ các cấp.

Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảng bộ địa phương, đơn vị.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành, địa phương.

Tham mưu cấp ủy xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2024 trên cơ sở cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tập trung vào nội dung phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam… theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham mưu cấp ủy xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 bám sát vào chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Lựa chọn từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện.

Tham mưu cấp ủy xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” làm cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện.

Tham mưu cấp ủy biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham mưu cấp ủy tiếp tục phát động và triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng hướng dẫn một số nội dung thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 như: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác giáo dục lý luận chính trị. Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị./.

Hoàng Hà

Bình luận

Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW ngày 06/11/2023 về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024.

" />

Tin tức cùng chuyên mục

Nhìn lại 40 năm đổi mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 24/11/2023
Hội thảo khoa học góp phần tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, cung cấp những luận cứ thực tiễn trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.  

Xây dựng đội ngũ công chức trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

Ngày đăng 23/10/2023
Quản trị quốc gia là một thuật ngữ mới được đưa vào văn kiện Đại hội XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021- 2030 của Đảng, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh, hiệu quả. Để thực hiện thành công việc đổi mới quản trị quốc gia đòi hỏi phải đổi mới về nhận thức, tư duy và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị và hệ thống xã hội. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng là rất quan trọng để góp phần thực hiện được mục tiêu, yêu cầu và các nội dung trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 13/10/2023
Trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, ở bất cứ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày đăng 27/09/2023
Chuyến đi nhằm cụ thể hóa, triển khai những thỏa thuận trong tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tháng 9/2023, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil và quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thu hút thêm các nguồn lực để phát triển đất nước, thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII.  

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày đăng 19/09/2023
Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.