Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách công vụ có nhiều cải thiện

Ngày đăng: 14/11/2023   16:36
Mặc định Cỡ chữ

Chiều 14/11/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo. Tham dự Phiên họp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo; Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ; Lãnh đạo các Tập đoàn: Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, FPT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, của các thành viên Ban Chỉ đạo; công tác cải cách hành chính (CCHC) đã có những chuyển biến mới, tích cực, kết quả đạt được một cách toàn diện, bao trùm trên cả 06 nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều cải thiện. Những kết quả CCHC tích cực đạt được từ đầu năm đến nay đã tạo ra những giá trị mới, động lực mới góp phần quan trọng vào ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhờ đó, kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh chung của kinh tế thế giới trong năm 2023.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong CCHC nói chung, trong đó tập trung làm rõ và đề ra giải pháp khắc phục, khơi thông những điểm còn ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện; trình các cấp có thẩm quyền ban hành được cơ chế, chính sách thật trúng và đúng về các nội dung này.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc CCHC của đất nước, của bộ, ngành mình; từ đó, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh CCHC nói chung, cải cách công vụ, công chức nói riêng. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ báo cáo tại Phiên họp.

Bộ Nội vụ là một trong 03 bộ đã hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Trong 10 tháng năm 2023, công tác CCHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh CCHC. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn đối với công tác CCHC nói chung, cải cách TTHC, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Về cải cách thể chế: Trong 10 tháng năm 2023, Chính phủ đã tổ chức 08 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Từ đầu năm 2023 đến ngày 06/10/2023, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 247 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), giảm 08 văn bản so với cùng kỳ 2022; các địa phương ban hành 1540 VBQPPL cấp tỉnh (tăng 39 văn bản so với cùng kỳ năm 2022), 1135 VBQPPL cấp huyện (tăng 171 văn bản so với cùng kỳ năm 2022) và 57 VBQPPL cấp xã (giảm 421 văn bản so với cùng kỳ năm 2022).

Về xây dựng văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết, tính đến ngày 24/10/2023, trên cơ sở báo cáo của các bộ và kết quả theo dõi, rà soát của Bộ Tư pháp, hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ còn 12 văn bản (gồm: 09 nghị định, 01 quyết định, 02 thông tư) nợ chưa ban hành quy định chi tiết 09 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

Về cải cách TTHC: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác cải cách TTHC (Tổ Công tác) của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Trong quý III/2023, Tổ Công tác đã tổ chức 02 phiên họp.

Trong 10 tháng năm 2023, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh (QĐKD) tại 30 VBQPPL. Luỹ kế từ năm 2021 đến ngày 31/10/2023, các bộ, cơ quan đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 201 VBQPPL để cắt giảm, đơn giản hóa 2483 QĐKD. Các bộ, ngành đã đơn giản hóa 437 TTHC/1.086 TTHC (đạt 40%) để thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, trong đó, có 05 bộ, ngành hoàn thành thực thi phương án.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, đến ngày 31/10/2023, đã có 21 bộ, ngành và 61/63 địa phương công bố 4.028 TTHC nội bộ (Bộ, ngành: 1.342 TTHC, các địa phương: 2.686: TTHC); 05 địa phương phê duyệt phương án đối với 117 TTHC nội bộ, trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa 32 TTHC.

Từ tháng 9/2022 đến nay, 13 bộ, ngành đã ban hành và tham mưu ban hành 34 VBQPPL để thực thi phương án phân cấp 136/699 TTHC; chủ động phân cấp thêm 03 TTHC ngoài Quyết định số 1015/QĐ-TTg. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành 100%; 03 Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội thực thi phương án phân cấp đạt trên 50%.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành (Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg), thay thế Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Đến nay đã có 20 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 13 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành. Đây là những kết quả bước đầu, giúp cho các bộ, ngành, địa phương có thêm cơ sở pháp lý trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức gắn với sử dụng và quản lý hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 và Công điện số 972/CĐ-TTg ngày 17/10/2023 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Về cải cách chế độ công vụ: Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu rà soát, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số VBQPPL liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Trong 10 tháng năm 2023, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Nghị định và 01 Quyết định. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, đang tiếp tục trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức nhằm đổi mới một số vấn đề về công vụ, công chức.

Đến nay, đã có 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); trong đó có 67 bộ, ngành, địa phương đã đồng bộ 100% dữ liệu, 11 bộ, ngành, địa phương đồng bộ trên 90% dữ liệu. Tổng số dữ liệu được đồng bộ đạt hơn 2,2 triệu/hơn 2,3 triệu dữ liệu CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu CBCCVC (đạt tỷ lệ 95,3%, tăng 14.435 dữ liệu so với tháng 9/2023); trong đó dữ liệu của bộ, ngành là 186.716 hồ sơ và dữ liệu của địa phương là 2.013.780 hồ sơ. Như vậy, Bộ Nội vụ là một trong 03 bộ đã hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về cải cách tài chính công: Chính phủ đã ban hành 08 Nghị định, Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, theo đó, đã góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 401.836,4 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch (đạt 56.74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cùng kỳ năm 2022 đạt 46.44% kế hoạch và đạt 51.34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), theo đó đã bổ sung, hoàn thiện thêm hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi số. Chính phủ đã ban hành một số nghị quyết có liên quan đến thúc đẩy, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia trong 10 tháng năm 2023 khoảng 6,2 triệu văn bản; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet) tiếp tục phát huy hiệu quả. Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử. 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%; 40/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT, nhằm thu hút người dân tham gia DVCTT. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng DVCTT (Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023). Thông tư này có hiệu lực từ 01/12/2023 và áp dụng đến hết năm 2025 với mức giảm phí, lệ phí từ 10% đến 50%...

Quang cảnh Phiên họp

Tuyệt đối không ban hành quy định mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian trái quy định

Về phương hướng, nhiệm vụ CCHC những tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền về tình hình thực hiện CCHC. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương; Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tiếp tục tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra năm 2023.

Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Bộ Nội vụ hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tập trung cắt giảm những TTHC, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, được người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Tuyệt đối không ban hành quy định mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian trái quy định hoặc không cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, người dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06. Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để thực thi các phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoàn thành việc ban hành hướng dẫn vị trí việc làm của công chức, viên chức, tạo điều kiện cho các bộ, ngành khác và địa phương triển khai thực hiện; hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về đổi mới công tác quản lý, sử dụng CBCCVC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐCP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện.

Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP một cách thực chất, hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng DVCTT gắn với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn./.

Mạnh Quân

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Ứng dụng “Hue-S” - sáng kiến trong cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế giúp xây dựng chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 20/06/2024
Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đi tiên phong trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, với mục tiêu xác định người dân làm trung tâm. Thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng chính quyền phục vụ, đô thị thông minh, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển chính phủ điện tử cấp tỉnh. Đây là những nền tảng cơ bản để thực hiện chuyển đổi số, nhằm tạo sự thay đổi trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. 

Đồng Nai cần xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 17/06/2024
Chiều 14/6/2024, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác cải cách hành chính. Tham gia Đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam.

Phấn đấu năm 2024, tỉnh Hải Dương nằm trong nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 13/06/2024
Ngày 12/6/2024, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao, duy trì Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dự Hội nghị.

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

Ngày đăng 12/06/2024
Ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 07/06/2024
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế được đẩy mạnh. Nhiều chỉ số trong công tác cải cách hành chính của tỉnh luôn nằm trong nhóm “Tốt” của cả nước. Các quy hoạch, đề án quan trọng phục vụ cho mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương được tập trung triển khai thực hiện hiệu quả;…