Hà Nội, Ngày 01/12/2023

Đà Nẵng, Phú Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Ngày đăng: 20/09/2023   22:22
Mặc định Cỡ chữ

UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Thành phố Đà Nẵng khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương. Ảnh: danang.gov.vn

Theo Kế hoạch số 176/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

Năm 2023: UBND thành phố, UBND cấp huyện tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chúc, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

Năm 2024: Hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Năm 2025: Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025); tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 ở những ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025; triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Năm 2024, tỉnh Phú Thọ hoàn thiện Đề án hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023-2025.

Tại Kế hoạch số 3567/KH-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ, lộ trình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

Năm 2023: Căn cứ ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp (không thuộc diện bắt buộc sắp xếp), dự kiến phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025; dự thảo Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trình UBND tỉnh ban hành Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2023-2025; báo cáo Bộ Nội vụ.

Năm 2024: Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC được Bộ Nội vụ thẩm định, xây dựng đề án sắp xếp cụ thể đối với ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp; đề án sắp xếp cụ thể đối với ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp và đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã trực thuộc ở ĐVHC cấp huyện; tổ chức hoàn thành lấy ý kiến cử tri ở ĐVHC liên quan về đề án cụ thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; HĐND cấp xã liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã họp thảo luận, thống nhất, ban hành Nghị quyết thông qua đề án cụ thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; HĐND cấp huyện liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã họp thảo luận, thống nhất, ban hành Nghị quyết thông qua đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn; xây dựng đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết; hoàn thiện Đề án hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023-2025, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; xác định vị trí, việc làm; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiện toàn tổ chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hình thành sau sắp xếp; tổng hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, dự kiến kinh phí tinh giản biên chế báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở ĐVHC sau sắp xếp; thu hồi con dấu cũ, tiến hành khắc con dấu mới của UBND cấp huyện,cấp xã, cơ quan, tổ chức, đơn vị hình  thành sau sắp xếp.

Năm 2025: Sắp xếp, kiện toàn xong tổ chức bộ máy tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp; ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới chính thức đi vào hoạt động theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sắp xếp, bàn giao tài chính, tài sản công nợ và cơ sở vật chất giữa ĐVHC trước khi sắp xếp và ĐVHC hình thành sau sắp xếp; hướng dẫn xử lý, quản lý trụ sở và tài sản công dôi dư tại các ĐVHC sau sắp xếp; hoàn thành hướng dẫn việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025; xây dựng phương án báo cáo UBND tỉnh hoàn thành việc sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp, sáp nhập; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019-2021, giai đoạn 2023-2025. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 đảm bảo mục tiêu giảm về đúng số lượng quy định; hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định phân loại các ĐVHC cấp xã mới sau sắp xếp; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ phân loại ĐVHC cấp huyện sau sắp xếp; triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã thành lập mới theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023-2025; sơ kết rút kinh nghiệm việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Dự kiến các phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026-2030 theo quy định của Trung ương./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thống nhất cao Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày đăng 28/11/2023
Chiều 28/11/2023, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 19, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tham dự phiên họp.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 24/11/2023
Ngày 24/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phấn đấu đến năm 2030, phát triển hệ thống đô thị của tỉnh Quảng Ngãi gồm 18 đô thị

Ngày đăng 23/11/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, phát triển hệ thống đô thị của tỉnh gồm 18 đô thị.

Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày đăng 22/11/2023
Ngày 22/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 196/NQ-CP về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Phấn đấu đến năm 2030, thành phố Bến Tre là đô thị loại I

Ngày đăng 20/11/2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh Bến Tre có 37 đô thị, trong đó thành phố Bến Tre là đô thị loại I (thành phố thông minh, sinh thái).