Hà Nội, Ngày 24/09/2023

Các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.394 quy định kinh doanh

Ngày đăng: 09/09/2023   10:33
Mặc định Cỡ chữ

Báo cáo số 6902/BC-VPCP ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 8/2023 nêu rõ: từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.394 quy định kinh doanh (QĐKD) tại 195 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Đồng thời, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023.

 

Từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.394 quy định kinh doanh tại 195 văn bản quy phạm pháp luật.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể sau:

Nâng cao chất lượng TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất ngay từ khâu dự thảo

Thực hiện nghiêm việc kiểm soát các quy định về TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; đánh giá khả năng phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa các quy định này ngay trong quá trình xây dựng VBQPPL, bảo đảm chỉ ban hành các TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội.

Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC trong quá trình đánh giá tác động TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo VBQPPL; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, ngành và Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL phải nêu rõ: Số lượng TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự án, dự thảo VBQPPL, số lượng, tỷ lệ TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm, đơn giản hóa so với hiện hành; những TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành dự kiến ban hành mới và lý do ban hành.

Công bố, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC và phân cấp trong giải quyết TTHC; khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành các VBQPPL thuộc thẩm quyền để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết TTHC, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số quốc gia

Tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023.

Thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tập trung rà soát, công bố danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình để thống nhất trong triển khai và đánh giá hiệu quả triển khai toàn quốc; đồng thời, đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định của pháp luật chuyên ngành đối với triển khai DVCTT.

Tiếp tục thực hiện việc nâng cao số lượng và chất lượng DVCTT (toàn trình và một phần) thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng DVCQG và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm thuận tiện, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Thực hiện đánh giá và định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng DVCQG, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách TTHC, điều kiện kinh doanh

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ bảo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có hành vi đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết TTHC, làm lỡ thời cơ, cơ hội thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, gây lãng phí nguồn lực.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Kịp thời tiếp nhận, nâng cao chất lượng, kết quả xem xét, xử lý PAKN, nhất là các PAKN còn tồn đọng chưa xử lý (1.958 PAKN); tập trung xử lý dứt điểm các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp được nêu tại mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Khẩn trương hoàn thành việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư để sửa đổi mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm các yêu cầu thông tin không cần thiết, đối với các thông tin đã có trong CSDLQG về dân cư thi không yêu cầu công dân khai lại mà quy định rõ việc trích xuất dữ liệu từ CSDLQG về dân cư cung cấp để giải quyết TTHC.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động của TTHC, các điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC trong quá trình đánh giá tác động TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự án, dự thảo VBQPPL, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, ngành và Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra, cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời dữ liệu QĐKD (gồm cả hiện hành và dự kiến ban hành); kết quả rà soát, tính toán chi phi tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD; kết quả cắt giảm, đơn giản hóa số QĐKD và chi phí tuân thủ QĐKD của các bộ, ngành trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Tập trung triển khai Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản

Ngày đăng 19/09/2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ngày 18/9/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch).

Thừa Thiên Huế là địa phương tiên phong, đẩy mạnh xây dựng, phát triển chính quyền số

Ngày đăng 15/09/2023
Chiều ngày 15/9/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham gia Đoàn kiểm tra có Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 11/09/2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.448 dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 08/09/2023
Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.448 dịch vụ công trực tuyến, có hơn 9,1 triệu tài khoản, hơn 233 triệu hồ sơ đồng bộ, trên 15,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 7,142 nghìn tỷ đồng...

Cắt giảm TTHC phải bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Ngày đăng 08/09/2023
Sáng ngày 08/9/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Tổ phó Tổ công tác tham dự phiên họp. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Tiêu điểm

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.