Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.394 quy định kinh doanh

Ngày đăng: 09/09/2023   10:33
Mặc định Cỡ chữ

Báo cáo số 6902/BC-VPCP ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 8/2023 nêu rõ: từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.394 quy định kinh doanh (QĐKD) tại 195 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Đồng thời, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023.

 

Từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.394 quy định kinh doanh tại 195 văn bản quy phạm pháp luật.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể sau:

Nâng cao chất lượng TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất ngay từ khâu dự thảo

Thực hiện nghiêm việc kiểm soát các quy định về TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; đánh giá khả năng phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa các quy định này ngay trong quá trình xây dựng VBQPPL, bảo đảm chỉ ban hành các TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội.

Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC trong quá trình đánh giá tác động TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo VBQPPL; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, ngành và Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL phải nêu rõ: Số lượng TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự án, dự thảo VBQPPL, số lượng, tỷ lệ TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm, đơn giản hóa so với hiện hành; những TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành dự kiến ban hành mới và lý do ban hành.

Công bố, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC và phân cấp trong giải quyết TTHC; khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành các VBQPPL thuộc thẩm quyền để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết TTHC, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số quốc gia

Tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023.

Thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tập trung rà soát, công bố danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình để thống nhất trong triển khai và đánh giá hiệu quả triển khai toàn quốc; đồng thời, đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định của pháp luật chuyên ngành đối với triển khai DVCTT.

Tiếp tục thực hiện việc nâng cao số lượng và chất lượng DVCTT (toàn trình và một phần) thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng DVCQG và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm thuận tiện, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Thực hiện đánh giá và định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng DVCQG, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách TTHC, điều kiện kinh doanh

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ bảo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có hành vi đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết TTHC, làm lỡ thời cơ, cơ hội thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, gây lãng phí nguồn lực.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Kịp thời tiếp nhận, nâng cao chất lượng, kết quả xem xét, xử lý PAKN, nhất là các PAKN còn tồn đọng chưa xử lý (1.958 PAKN); tập trung xử lý dứt điểm các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp được nêu tại mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Khẩn trương hoàn thành việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư để sửa đổi mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm các yêu cầu thông tin không cần thiết, đối với các thông tin đã có trong CSDLQG về dân cư thi không yêu cầu công dân khai lại mà quy định rõ việc trích xuất dữ liệu từ CSDLQG về dân cư cung cấp để giải quyết TTHC.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động của TTHC, các điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC trong quá trình đánh giá tác động TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự án, dự thảo VBQPPL, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, ngành và Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra, cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời dữ liệu QĐKD (gồm cả hiện hành và dự kiến ban hành); kết quả rà soát, tính toán chi phi tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD; kết quả cắt giảm, đơn giản hóa số QĐKD và chi phí tuân thủ QĐKD của các bộ, ngành trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Tập trung triển khai Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Ứng dụng “Hue-S” - sáng kiến trong cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế giúp xây dựng chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 20/06/2024
Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đi tiên phong trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, với mục tiêu xác định người dân làm trung tâm. Thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng chính quyền phục vụ, đô thị thông minh, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển chính phủ điện tử cấp tỉnh. Đây là những nền tảng cơ bản để thực hiện chuyển đổi số, nhằm tạo sự thay đổi trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. 

Đồng Nai cần xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 17/06/2024
Chiều 14/6/2024, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác cải cách hành chính. Tham gia Đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam.

Phấn đấu năm 2024, tỉnh Hải Dương nằm trong nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 13/06/2024
Ngày 12/6/2024, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao, duy trì Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dự Hội nghị.

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

Ngày đăng 12/06/2024
Ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 07/06/2024
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế được đẩy mạnh. Nhiều chỉ số trong công tác cải cách hành chính của tỉnh luôn nằm trong nhóm “Tốt” của cả nước. Các quy hoạch, đề án quan trọng phục vụ cho mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương được tập trung triển khai thực hiện hiệu quả;…