Hà Nội, Ngày 24/09/2023

Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước

Ngày đăng: 06/09/2023   16:16
Mặc định Cỡ chữ

Vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc phát huy hiệu quả các các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phải đổi mới thể chế, cơ chế, pháp luật, chính sách về huy động, sử dụng các nguồn lực...
 

Quang cảnh Hội thảo

Sáng 06/9/2023, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; Phạm Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. Hội thảo cũng là dịp nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thành tựu, kết quả đã đạt được trong phát huy các nguồn lực trên mọi lĩnh vực cụ thể cả ở tầm vĩ mô lẫn vi mô, cả trên bình diện quốc gia lẫn địa phương; đồng thời, làm rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp đồng bộ, toàn diện và có tính khả thi để tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các nguồn lực nhằm mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Từ thực tiễn phát triển đất nước trong những năm qua và kinh nghiệm phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy, các nguồn lực có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mỗi quốc gia đều cần đến các nguồn lực, cả nguồn lực vật chất lẫn nguồn lực tinh thần, cả nguồn lực nội sinh và ngoại sinh, để sản xuất ra của cải cho xã hội, không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu cơ bản của cuộc sống, mà còn xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, thực hiện dân giàu, nước mạnh, phát triển con người toàn diện.

Các nguồn lực cũng là nền tảng để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là nhân tố bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Khi xem xét tổng thể bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước, có thể thấy rằng, nếu không có tư duy đột phá trong khai thác, phân bổ, sử dụng một cách hợp lý sẽ không thể phát huy hiệu quả vai trò to lớn của các nguồn lực để phát triển, thậm chí đất nước có thể ngày càng bị tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, để khai thác, phân bổ, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, đổi mới sáng tạo, nhận diện và nắm bắt được yêu cầu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển, trên cơ sở đó, xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chiến lược phát triển phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Hội thảo diễn ra trong 2 phiên, tập trung vào những nội dung: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Thực trạng huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Đầu tư nước ngoài, tài chính, khoa học và công nghệ, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực...; Mối quan hệ giữa các nguồn lực phát triển đất nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Những nhân tố tác động đến việc phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kinh nghiệm của Trung Quốc và một số quốc gia Đông Bắc Á trong phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới; Thực trạng phát huy các nguồn lực dựa trên lợi thế so sánh tại một số địa phương, như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp...; Bối cảnh trong nước, quốc tế, những vấn đề đặt ra và quan điểm, giải pháp đột phá phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phải đổi mới thể chế, cơ chế, pháp luật, chính sách về huy động, sử dụng các nguồn lực; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước đối với các nguồn lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực huy động và sử dụng các nguồn lực của đất nước; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; doanh nghiệp phải là đầu tàu của đổi mới sáng tạo, của tăng năng suất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Các địa phương cần sử dụng lợi thế so sánh, liên kết vùng nhằm đạt mục tiêu trong phát triển./.

Theo: dangcongsan.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thúc đẩy cải cách, tăng tốc thực thi chính sách để đạt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra

Ngày đăng 05/09/2023
Trong bối cảnh quốc tế bấp bênh và rủi ro hơn, điều mà giới kinh doanh gọi là thế giới VUCA (biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ), kinh tế Việt Nam đã duy trì được sự ổn định. Tuy nhiên, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi cần thúc đẩy các cải cách mạnh hơn để khắc phục những bất cập. Đặc biệt, nếu không tăng tốc khâu thực thi chính sách sẽ khó đạt được các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.  

Dấu ấn nửa nhiệm kỳ trong công tác lập pháp: Vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân

Ngày đăng 05/09/2023
Quốc hội khóa XV đã đi được nửa chẳng đường của nhiệm kỳ. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân, Quốc hội cùng các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị không ngừng nỗ lực, tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, có nhiều cải tiến, đổi mới thiết thực, thích ứng linh hoạt với tình hình để hoàn thành khối lượng lớn công việc về xây dựng và triển khai thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII: Công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 24/08/2023
Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 kéo dài gây hậu quả nặng nề, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt... đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đó, với ý chí, quyết tâm và tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chính phủ, các bộ, ngành đã triển khai và thu được những kết quả đáng khích lệ, trong đó Bộ Nội vụ đã đạt và vượt kế hoạch, chương trình công tác được giao.

Chặng đường ngắn, bước tiến dài!

Ngày đăng 14/08/2023
Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua khẳng định phương châm, cuộc chiến này: “không bao giờ chùng xuống”, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai”, "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, xử lý một người để cứu muôn người".

Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày đăng 03/08/2023
Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Trong quá trình này, cần nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ cơ bản giữa Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội... nhằm tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc để sớm hoàn thành mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII đã đề ra.

Tiêu điểm

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.