Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII: Công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng: 27/08/2023   21:58
Mặc định Cỡ chữ

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 kéo dài gây hậu quả nặng nề, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt... đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đó, với ý chí, quyết tâm và tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chính phủ, các bộ, ngành đã triển khai và thu được những kết quả đáng khích lệ, trong đó Bộ Nội vụ đã đạt và vượt kế hoạch, chương trình công tác được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những mục tiêu cụ thể

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (kèm theo Quyết định số 726/QĐ-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) với những mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất, đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ.

Thứ hai, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, công khai minh bạch, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, lựa chọn mô hình mới, cách làm hay; tận dụng tối đa các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục tham mưu đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả.

Thứ ba, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ và các bộ, ngành với chính quyền địa phương; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; xây dựng và vận hành các mô hình quản trị chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản trị tiên tiến; cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, có hiệu quả và chất lượng ngày càng cao hướng tới cơ chế thị trường, thực hiện xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện và thu hút mạnh mẽ các loại hình kinh tế tham gia.

Thứ tư, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ Nhân dân.

Thứ năm, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; đẩy mạnh công tác đối ngoại về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ, đặc biệt là đối ngoại về tôn giáo, tín ngưỡng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chính sách phát triển thanh niên, văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ.

Thứ bảy, coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị của Bộ Nội vụ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Thứ tám, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Chương trình cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phân công trách nhiệm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc triển khai.

Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Nội vụ, năm 2021, với phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành Nội vụ đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2022 - một năm có nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao theo Chương trình công tác và đã đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2022 - một năm có nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”.

Công tác xây dựng thể chế

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ có nhiều đổi mới, hoàn thiện theo hướng thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ.

Năm 2021 đã tập trung tổng rà soát làm cơ sở tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; đã chủ trì xây dựng 03 dự án Luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định, 03 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Quyết định, 04 Chỉ thị và 01 Công điện; ban hành theo thẩm quyền 06 Thông tư, 04 văn bản hợp nhất...

Ngay từ đầu năm 2022, Bộ Nội vụ đã ưu tiên nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Theo đó, toàn ngành Nội vụ đã rà soát, đánh giá, làm cơ sở tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước, giữa Trung ương và địa phương, trong năm, đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 03 văn bản, đề án; trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XV thông qua 02 Luật và 04 Nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 06 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định và 02 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 09 Quyết định; Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư, 09 văn bản hợp nhất. Bên cạnh đó, đã tập trung thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án, lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; kịp thời đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (tăng 20,8%).

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, những nội dung về tinh giản biên chế, công vụ, công chức và thực trạng cán bộ, công chức, người lao động không chuyên trách cấp xã, vấn đề gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc từ năm 2020 đến tháng 6/2022... thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình thấu đáo, có giải pháp khắc phục cụ thể, nhận được sự đồng tình của Nhân dân và các đại biểu Quốc hội.

Tổ chức bộ máy và biên chế

Công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW. Đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tô dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 07 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm 12,35% so với năm 2015. Chủ động, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương để bảo đảm nguyên tắc “Có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”.

Kết quả thực hiện năm 2022: Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí thành lập tổ chức theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, kiên trì mô hình tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục thực hiện sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập và thúc đẩy tự chủ, xã hội hóa đối với các dịch vụ công. Năm 2022, ở Bộ, ngành giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục, giảm 08 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ; ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện, 63 tỉnh, thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương. Cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, các bộ, ngành đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập. 

Công tác phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước được đẩy mạnh, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai bài bản, đảm bảo quy định, bám sát yêu cầu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế bảo đảm thống nhất trong hệ thống chính trị. Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và từng năm, để bảo đảm đến hết năm 2026 giảm tối thiểu 5% biên chế công chức, giảm 10% số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Đồng thời, tham mưu Chính phủ trình cấp có thẩm quyền bổ sung 65.980 biên chế viên chức giáo dục cho cả giai đoạn 2022-2026. Trong đó, năm học 2022- 2023 giao 27.850 biên chế viên chức giáo dục…

Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thăng hạng, nâng ngạch công chức, viên chức. Giai đoạn 2020-2022, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức và 125.104 viên chức. Trong đó, tuyển dụng được 258 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; kết quả tuyển dụng đã cơ bản kịp thời khắc phục tình trạng gần 40.000 công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc. 

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ chủ động thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, cấp cơ sở; không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Hướng dẫn, phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát và xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư. 

Xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính

Ngay từ cuối năm 2020 và những ngày đầu năm 2021, toàn ngành Nội vụ đã tập trung cao độ tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất so với các kỳ bầu cử trước đây. Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn các chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm kịp thời đúng trình tự, thủ tục và được các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đã tham mưu cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh một số đơn vị hành chính, giai đoạn 2019-2021 đã giảm được 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã. 

Năm 2022, Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trình Bộ Chính trị; tiếp tục xây dựng Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh và phối hợp với UBND thành phố Hà Nội xây dựng Đề án mô hình đô thị trực thuộc Thủ đô; triển khai các bước xây dựng Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp... Sở Nội vụ các địa phương đã tích cực tham mưu giải quyết số lượng người dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. 

Cải cách hành chính đã có chuyển biến rõ nét, cải cách thể chế được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả, tiếp tục cắt giảm mạnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; tập trung xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin của Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Nội vụ. Công tác thi đua, khen thưởng từ Trung ương đến địa phương ngày càng đi vào thực chất, sát thực tiễn, kịp thời, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức.

Công tác tín ngưỡng, tôn giáo, đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chấn chỉnh các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật; đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền tiếp tục được được duy trì, phát huy; chủ động cung cấp thông tin và phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân được đảm bảo, tạo sự đồng thuận trong chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật. Đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ có nhiều đổi mới, phục vụ tốt nhu cầu xã hội.

Đối với công tác thanh niên, tổ chức triển khai Luật Thanh niên năm 2020; chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển thanh niên cho phù hợp tình hình mới.

Hoạt động đối ngoại, mặc dù tình hình dịch COVID-19 trên thế giới còn phức tạp, song trong năm 2022, hoạt động đối ngoại của Bộ Nội vụ vẫn được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật: Sau 20 năm, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt được Ban Thư ký ASEAN, các đại biểu của ASEAN tham dự Hội nghị, cộng đồng quốc tế đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế của Bộ Nội vụ Việt Nam nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung trong khu vực và quốc tế; tổ chức đàm phán, ký kết các chương trình hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ… Các lĩnh vực công tác khác đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2021 và năm 2022 ngành Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới, phản ứng nhanh, kịp thời, thích ứng linh hoạt với bối cảnh thực tế của đất nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Chất lượng nhân lực ngành Nội vụ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn ở các cấp được nâng lên bảo đảm đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.  

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn ngành đã đạt được năm 2022 - một năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào; kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2022 là rất lớn, vì vậy năm 2023 cần tiếp tục làm tốt hơn nữa, trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội thuộc lĩnh vực Nội vụ…

Bước vào năm giữa nhiệm kỳ - 2023, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” và tập trung vào “3 đột phá, 4 trọng tâm”, theo đó, đã xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật ngành Nội vụ và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023.    

Công tác xây dựng thể chế, chính sách ngành Nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, hoàn thiện theo hướng thống nhất, chặt chẽ, liên thông. Đã tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành 03 văn bản, đề án; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 10 Nghị quyết về thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính của một số địa phương và xem xét 01 Nghị quyết; trình Chính phủ xem xét dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và ban hành 04 Nghị định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư, 02 văn bản hợp nhất và ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Bước vào năm giữa nhiệm kỳ - 2023, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” và tập trung vào “3 đột phá, 4 trọng tâm”.

Tổ chức bộ máy và biên chế

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kết quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, ngành giảm 301 đầu mối tổ chức bên trong (giảm 17 Tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục, giảm 11 Cục, giảm 143 Vụ, giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành và giảm 108 phòng thuộc Vụ/Ban thuộc Bộ, ngành). 

Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tinh giản biên chế; trình Ban cán sự đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung tiêu chí xác định số lượng cấp phó làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập...

Bộ Nội vụ đã xây dựng CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính từ Trung ương đến cấp xã bảo đảm nguyên tắc “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Nội vụ tập trung rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức thông qua kiểm định chất lượng đầu vào; đề xuất bỏ thi thăng hạng bằng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính từ Trung ương đến cấp xã bảo đảm nguyên tắc “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” theo biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tăng cường hợp tác, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các nước nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế...

Công tác xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính

Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tham mưu trình UBTVQH ban hành 10 Nghị quyết về thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính của một số địa phương; Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết về trình tự bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân...  

Công tác cải cách hành chính được các bộ, ngành Trung ương, địa phương quan tâm, tập trung đẩy mạnh thực hiện, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo, đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề phức tạp, các điểm nóng về tôn giáo, đất đai tôn giáo. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng. Sở Nội vụ các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, vấn đề đất đai tôn giáo theo quy định. Công tác thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên; công tác dân vận, dân chủ, cán bộ nữ; quản lý hội, quỹ hội và tổ chức phi chính phủ; công tác thanh tra, pháp chế, nghiên cứu khoa học; công nghệ thông tin; công tác chuyển đổi số; tuyên truyền và công tác nội bộ luôn được chú trọng, đổi mới và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động đối ngoại, được đẩy mạnh, góp phần nâng tầm vai trò, vị thế của Bộ, ngành Nội vụ.

Quyết liệt triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức, đến nay có 60 tỉnh, thành phố đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức; 51 tỉnh, thành phố đã đồng bộ đạt trên 90% dữ liệu, trong đó có 42 tỉnh, thành phố đã đồng bộ dữ liệu đạt 100%.  

Trong thời gian tới, tập trung cao độ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả, thực tài để xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại; hoàn thiện chính sách chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ động nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức... 

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ công nhằm tăng cường hiệu quả nền công vụ.

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 bảo đảm mục tiêu, nguyên tắc đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức đại hội Đảng các cấp năm 2025. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ; nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước trên các mặt công tác khác của ngành Nội vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công tác đối ngoại trên mọi lĩnh vực; hợp tác hiệu quả với các tổ chức quốc tế trong vấn đề công vụ, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng...

Kết quả đạt được nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của ngành Nội vụ là động lực to lớn để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành phát huy truyền thống 78 năm hình thành và phát triển (1945 - 2023), tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa; đổi mới, năng động, sáng tạo hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ khoá XIII, góp phần nâng cao vai trò, vị thế ngành Nội vụ, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh; ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi./.

Hà Linh

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

Ngày đăng 11/06/2024
Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới” đã làm rõ hơn, phong phú và sâu sắc hơn những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là những nội dung cơ bản của bài viết này.

Chuyển đổi số - vấn đề đặt ra đối với đội ngũ giảng viên đại học hiện nay

Ngày đăng 04/06/2024
Để góp phần thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, trong ngành giáo dục đang diễn ra quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục đại học. Đội ngũ giảng viên là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo bằng cách áp dụng công nghệ số. Bài viết phân tích những yêu cầu đặt ra trong việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến chủ trương phát triển đất nước nhanh và bền vững ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 06/05/2024
Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phát huy vai trò của đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Ngày đăng 28/03/2024
Năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng; năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Để thực hiện thành công, hiệu quả những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở mỗi cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, nhằm khuyến khích, động viên mỗi cá nhân và tập thể phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Ngày đăng 25/03/2024
Ngày 12/3, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.