Hà Nội, Ngày 24/09/2023

Chuẩn bị tốt việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong đổi mới theo định hướng XHCN ở Việt Nam

Ngày đăng: 10/06/2023   07:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/6/2023, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ nhất.
Quang cảnh Phiên họp

Chủ trì Phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thành viên Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương.

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, ngày 07/4/2023, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương tổng kết và ban hành Quyết định số 103-QĐ/TW, thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) và giao Hội đồng Lý luận Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Mục đích của việc tổng kết nhằm nhận thức rõ hơn những cơ sở khoa học, thực tiễn và nội dung của hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, làm cơ sở cho việc xây dựng văn kiện của Đại hội XIV và hoạch định đường lối của Đảng trong giai đoạn tiếp theo. Tại phiên họp ngày 08/3/2023, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về mục đích, nguyên tắc, yêu cầu, phạm vi, phương thức tiến hành và nội dung các vấn đề cần tổng kết.

Phát biểu ý kiến tại Phiên họp thứ nhất, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã phân tích, làm rõ thêm những vấn đề, nội dung cần quan tâm, nghiên cứu rà soát để thống nhất triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất nghiên cứu, rà soát và bổ sung thành viên các nhóm tổng kết, tổ thư ký, giúp việc để tham gia thực hiện các công việc của Ban Chỉ đạo đạt hiệu quả cao nhất.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nhận thức sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn, trong quá trình đổi mới đất nước mà Đảng ta đã tổng kết được, góp phần tiếp tục làm sáng tỏ, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH; tích cực chuẩn bị cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Việc tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn phải trên cơ sở quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cũng như các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Quá trình tổng kết phải bảo đảm nguyên tắc kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa tổng kết kinh nghiệm Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm biện chứng, khoa học, khách quan, dân chủ, phát huy trí tuệ các cơ quan, tổ chức, các nhà nghiên cứu, nhìn thẳng vào sự thật, thẳng thắn đánh giá đúng sự thật; chỉ ra những hạn chế, yếu kém về tư duy cũng như thực hiện.

Không được rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm, giáo điều, cũng không hồ hởi, dễ dãi với những sáng kiến, đề xuất chưa được kiểm nghiệm, chứng minh trong quá trình thực tiễn phát triển của thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý: Cần tập trung đi sâu nghiên cứu, đánh giá giai đoạn vừa qua; cập nhật những vấn đề mới, đặc biệt là tình hình, xu hướng phát triển của thế giới, thuận lợi và thách thức, các yêu cầu quan trọng của giai đoạn phát triển mới; chỉ rõ những phát triển mới về tư duy lý luận; bổ sung, điều chỉnh, làm sáng tỏ hơn những vấn đề chưa làm rõ ở các lần tổng kết trước, hoặc đã được tổng kết nhưng không vượt qua được thử thách của thời gian, bị thực tiễn bỏ qua.

Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc, chú ý tại các quốc gia có cùng thể chế, quốc gia có điểm xuất phát và điều kiện phát triển tương đồng, quốc gia dẫn đầu về xu hướng phát triển trên các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế.

Nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng góp phần trực tiếp vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Hội đồng lý luận Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan cử người, chọn lựa các đồng chí có khả năng, tâm huyết, trách nhiệm; các đồng chí được phân công dành thời gian thỏa đáng để thực hiện nhiệm vụ được giao đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ./.

Theo: nhandan.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng tinh, gọn

Ngày đăng 23/09/2023
Tại Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục giảm tai nạn giao thông và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông.

Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm với nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình Đề án 06

Ngày đăng 23/09/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06.

Các bộ, cơ quan lập kế hoạch chi tiết tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm đối với từng dự án

Ngày đăng 22/09/2023
Để đạt kết quả giải ngân năm 2023 cao nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, cơ quan giao nhiệm vụ cụ thể cho Lãnh đạo Bộ, cơ quan Trung ương trực tiếp phụ trách công tác đầu tư để chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Hướng dẫn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản và cơ quan báo chí

Ngày đăng 21/09/2023
Ngày 15/9/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành các Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định số 100-QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư (Khóa XIII).

Sửa đổi, bổ sung một số điều về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 21/09/2023
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.   

Tiêu điểm

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.