Hà Nội, Ngày 13/04/2024

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng đô thị văn minh ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

Ngày đăng: 23/05/2023   09:55
Mặc định Cỡ chữ
Đô thị văn minh được hiểu là những hành vi, thái độ, ứng xử của con người với tự nhiên, xã hội, môi trường sống theo hướng xanh, sạch, đẹp, tiện ích về mọi mặt, là các giá trị văn hoá, đạo đức của dân tộc được phát huy, phục vụ hữu ích cho đời sống vật chất, tinh thần của con người. Đối với thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, xây dựng đô thị văn minh là quá trình chủ động, tích cực của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành liên quan và nhân dân với các cách thức, biện pháp triển khai tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Thành uỷ Hà Nội về quy hoạch phát triển đô thị thông minh nhằm thu hút đầu tư phát triển, đẩy mạnh quá trình đô thị hoá nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thị xã Sơn Tây ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng đô thị văn minh ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội hiện nay

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng đô thị văn minh ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội hiện nay được xem là nhân tố hàng đầu quyết định đến thành công của các dự án, kế hoạch của cấp trên đã xác định, cụ thể:

Hệ thống chính trị cơ sở - lực lượng trực tiếp tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đô thị văn minh.

Những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đô thị văn minh được hệ thống chính trị cơ sở quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khoá XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;… trên cơ sở đó, Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây cụ thể hoá, thể chế hoá thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, hành động trong quá trình triển khai, huy động được tối đa các nguồn lực phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng đô thị văn mình. 

Hệ thống chính trị cơ sở - lực lượng chính tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về xây dựng đô thị văn minh.

Xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ của mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân, trong đó hệ thống chính trị cơ sở là lực lượng chính trong tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch do Đảng, Nhà nước, Thành uỷ Hà Nội đã xác định. Đó là sự chi tiết hoá đến từng bộ phận, lực lượng, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân phụ trách ở từng nội dung, từng phần việc, bảo đảm tính liên thông, liền mạch, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các thành tố trong hệ thống chính trị cơ sở. Các chương trình, kế hoạch về xây dựng đô thị văn minh có được thực hiện hay không, Nhân dân có được tham gia vào các công việc cùng với chính quyền địa phương hay không, phụ thuộc không ít vào tính năng động, sáng tạo của hệ thống chính trị cơ sở để khơi dậy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của Nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Hệ thống chính trị cơ sở - lực lượng chủ yếu tham mưu, đề xuất với cấp trên về nội dung, biện pháp xây dựng đô thị văn minh.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, xuất hiện những tình huống, sự việc phát sinh, hệ thống chính trị cơ sở là lực lượng quan trọng tham mưu, đề xuất, góp ý kịp thời bổ sung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; trên cơ sở những quy định, hướng dẫn đã xác định, thực tiễn công việc nảy sinh nhiều vấn đề mới từ cách làm, cách bố trí, sắp xếp lực lượng để xây dựng các khu vực, địa bàn theo ý định đề ra, hệ thống chính trị cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với Nhân dân để lắng nghe những tâm tư, tình cảm của người dân, doanh nghiệp; qua đó, tham mưu, đề xuất kịp thời, thực hiện có hiệu quả hơn những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp xây dựng đô thị văn minh. Theo đó, việc tham mưu, đề xuất, góp ý của hệ thống chính trị cơ sở phải đúng, trúng, là người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của người dân, giữ giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đô thị văn minh ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, phổ biến của hệ thống chính trị về xây dựng đô thị văn minh được triển khai toàn diện, đầy đủ về nội dung, hình thức, phương pháp đến với quần chúng nhân dân được tiến hành thường xuyên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội; đội ngũ cán bộ các cấp tích cực, chủ động phối hợp với Nhân dân hành động quyết liệt, hiệu quả, tổ chức phát động các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng đô thị văn minh ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

Bên cạnh kết quả đạt được, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng đô thị văn minh còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, chương trình hành động ở một số địa phương còn chậm, chưa kịp thời, chưa đến được người dân một cách nhanh nhất, đặc biệt là việc giải thích, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của một số cán bộ, đảng viên còn chậm, chưa phù hợp, hiệu quả; năng lực triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận, các lực lượng của một số địa phương chưa linh hoạt, sáng tạo, chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng đô thị văn minh; việc góp ý, tham mưu, đề xuất với cấp trên chưa nhiều, một số công trình trọng điểm ở thị xã Sơn Tây chưa được giải quyết triệt để, như: xây dựng hệ thống đường nước bảo đảm lâu dài cho người dân, quy hoạch một số công trình văn hoá chưa gắn với phát triển kinh tế du lịch… Để tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng đô thị văn minh ở thị xã Sơn Tây, cần tập trung thực hiện một số biện pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bộ phận, lực lượng về tầm quan trọng của xây dựng đô thị văn minh.

Trước hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của xây dựng đô thị văn minh, từ đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về nội dung xây dựng đô thị văn minh; đề cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, lực lượng phù hợp với năng lực, sở trường, thế mạnh ở từng lĩnh vực, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong quá trình triển khai Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng văn minh, giàu đẹp, thu hút các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, truyền thống văn hoá, con người Sơn Tây. 

Hai là, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở đối với việc xây dựng đô thị văn minh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị cơ sở, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ra nghị quyết lãnh đạo, định kỳ kiểm tra, giám sát thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; gắn trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên với chất lượng công việc được giao, đề cao công tác tự phê bình và phê bình, gắn bó mật thiết với Nhân dân để lắng nghe, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ. Đối với chính quyền thị xã Sơn Tây, cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết của Đảng bộ thị xã đã xác định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận, lực lượng tham gia cùng Nhân dân xây dựng đô thị văn minh, xây dựng, ban hành quy chế làm việc minh bạch, rõ ràng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác xây dựng đô thị văn minh; có chương trình hành động cụ thể nhằm thu hút nhiều hơn sự quan tâm, đầu tư của các lực lượng đối với quá trình xây dựng đô thị văn minh ở thị xã Sơn Tây. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của Thị xã, cần thường xuyên bám sát cơ sở để cùng với người dân tham gia có hiệu quả vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hoá tinh thần thấm sâu vào trong quần chúng nhân dân, trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng đô thị văn minh; tổ chức phát động các phong trào thi đua, hoạt động thể dục - thể thao, văn hoá - văn nghệ, sinh hoạt thôn, xóm; kịp thời nắm bắt, phản ánh với chính quyền địa phương, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

Ba là, gắn xây dựng đô thị văn minh với phát triển khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Thị xã Sơn Tây - vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hoá với những di tích nổi tiếng của “văn hoá xứ Đoài”… Do đó, quá trình xây dựng đô thị văn minh cần gắn với giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, quy hoạch các khu du lịch sinh thái bảo đảm hài hoà, thân thiện với môi trường tự nhiên, môi trường sống, phát triển nhưng phải mang tính bền vững, ổn định cho các thế hệ mai sau, không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của con người; làm tốt công tác quản lý văn hoá, nhất là việc tu bổ, xây dựng không làm mất đi tính cổ kính của những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể; mở rộng, phát triển du lịch cộng đồng trải nghiệm để nâng tầm giá trị văn hoá dân tộc của đất và người Sơn Tây gần gũi, thân thiện, mến khách, nâng cao ý thức của người dân đối với hoạt động du lịch cộng đồng, xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn của con người thị xã Sơn Tây.

Bốn là, xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh gắn với đấu tranh với các tệ nạn xã hội, hoạt động “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địch, phản động.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, mở rộng quan hệ quốc tế, quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ, con người được tiếp cận nhiều thông tin ở các khía cạnh khác nhau. Bên cạnh văn hoá truyền thống, lành mạnh là những tệ nạn xã hội, văn hoá xấu độc, thông tin sai lệch ở bên ngoài du nhập vào. Vì vậy, việc xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh để xây dựng đô thị văn minh đặt ra cho hệ thống chính trị cơ sở rất cấp bách, có những biện pháp hiệu quả, phù hợp, để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân phát huy năng lực, sở trường, thế mạnh của mình, vừa ngăn chặn kịp thời những tệ nạn xã hội, văn hoá xấu độc, thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh, giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn, thúc đẩy, lan toả những giá trị văn hoá tốt đẹp vì một cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, của xã hội theo đúng quy định của pháp luật./.

-------------------

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đắc Hưng: Xứ Đoài - vùng đất cổ, Tạp chí Tuyên giáo, ngày 03/7/2009. 

2. Nguyễn Trọng An: Toàn thành Xứ Đoài - nơi hội tụ các giá trị văn hoá, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 512, tháng 10/2022. 

 

Đặng Tiến Dũng - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

tcnn.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 12/04/2024
Bài viết tập trung phân tích sự cần thiết và những vấn đề đặt ra nếu vận dụng chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng thành công chính sách thử nghiệm phát triển kinh tế trí tuệ nhân tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Nội vụ làm việc với thành phố Hải Phòng về xây dựng các đề án tổ chức chính quyền đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Ngày đăng 06/04/2024
Chiều 05/4/2024, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng đoàn làm việc với thành phố Hải Phòng về việc xây dựng các đề án: Tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng; Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025. 

Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 04/04/2024
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong những năm qua tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đảm bảo đúng quy định, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Xây dựng nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh phải gắn với việc hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 04/04/2024
Sáng 04/4/2024, tại Hội thảo khoa học “Xây dựng nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030” do UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ những dự báo và đề xuất giải pháp để xây dựng nền công vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn tới.

Khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định

Ngày đăng 04/04/2024
Chiều 03/4/2024, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Nam Định về khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định. Làm việc với Đoàn công tác có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2030; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2030; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Nam Định.

Tiêu điểm

Bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện Luật Thanh niên năm 2020

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.