Hà Nội, Ngày 10/06/2023

Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Ngày đăng: 29/04/2023   09:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/4/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ký ban hành Công văn số 1983/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ gửi: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước, đề nghị thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.
Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung Công văn nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử như sau:

Về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Cấu trúc dữ liệu đối với hồ sơ, tài liệu hành chính của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Thông tư số 02/2019/TT-BNV, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối của Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT.

Mã hồ sơ lưu trữ thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Cấu trúc mã định danh cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg.

Về nghiệp vụ lưu trữ đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Các nghiệp vụ lưu trữ đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, gồm: tiêu chuẩn, xác định giá trị, lập hồ sơ, thu thập, bảo quản, bảo đảm an toàn, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử, tiêu hủy tài liệu lưu trữ điện tử hết giá trị, trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 01/2013/NĐ-CP, Thông tư số 02/2019/TT-BNV, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Thông tư số 10/2022/TT-BNV và quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực.

Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phải bảo đảm đầy đủ yêu cầu và chức năng của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Hai (02) Hệ thống này phải được kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP để đáp ứng yêu cầu giải quyết, quản lý và lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Trong thời gian hoàn thiện giải pháp kỹ thuật kết nối giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và Hệ thống quản lý tài liệu điện tử, các hồ sơ thủ tục hành chính điện tử cần được tiếp tục lưu giữ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ theo Chương II Nghị định số 01/2013/NĐ-CP.

Công văn cũng nêu rõ, việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này và văn bản số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09/11/2021 của Bộ Nội vụ về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, trả lời theo thẩm quyền./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng 02/06/2023
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 nhấn mạnh: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ…”. Bài viết làm rõ hơn cơ sở pháp lý và những giải pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Đã hỗ trợ hoàn thành kết nối CSDL quốc gia về CBCCVC với 20 bộ, ngành và 60 địa phương

Ngày đăng 01/06/2023
Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 20/5/2023, đã hỗ trợ hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) với 20 bộ, ngành và 60 địa phương.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 12/05/2023
Ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm(1). Việc triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự quyết tâm của hệ thống chính trị và đồng tình, ủng hộ của nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thực hiện mô hình mới.

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 05/05/2023
Ngày 05/5/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 169/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Ngày đăng 04/05/2023
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng, kịp thời rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP một cách thực chất, hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT.