Hà Nội, Ngày 10/06/2023

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng: 30/03/2023   09:38
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổng kết những bài học kinh nghiệm cần phát huy, rút ra những tồn tại thiếu sót cần khắc phục; đồng thời xác định phương hướng và nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức và người lao động; xây dựng các tổ công đoàn ngày càng vững mạnh. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng cùng cấp vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Phong, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình bày dự thảo Báo cáo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, được sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn cơ quan Bộ, Đảng ủy Văn phòng Bộ, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Văn phòng Bộ và bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào. Cán bộ, đoàn viên công đoàn Văn phòng Bộ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đoàn kết, cùng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Văn phòng luôn là đơn vị vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công đoàn các cấp ghi nhận biểu dương khen thưởng, cụ thể: có 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 20 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 11 đồng chí được Bộ trưởng tặng Bằng khen; 53 đồng chí được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 2018-2022; Công đoàn Văn phòng Bộ và một số cá nhân tiêu biểu được Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Các công đoàn viên Văn phòng Bộ đóng góp ý kiến, trình bày tham luận tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho các đoàn viên nhằm tăng cường sự đoàn kết, phối hợp tốt giữa các bộ phận, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Vận động 100% đoàn viên thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện kỷ luật lao động và tác phong, đạo đức của công chức, gương mẫu thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho các đoàn viên hưởng ứng và tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động. Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-BNV ngày 18/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và việc xây dựng “Môi trường làm việc không khói thuốc lá" tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Củng cố tổ chức công đoàn, kiện toàn các tổ công đoàn. Đổi mới hình thức sinh hoạt công đoàn, Ban Chấp hành họp định kỳ mở rộng đến các tổ công đoàn để triển khai các hoạt động hàng năm cùng với chuyên môn có thể tổ chức sinh hoạt tập thể để sơ kết phong trào. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội

Làm tốt việc chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn, duy trì và làm tốt chế độ thăm hỏi, hiếu, hỷ..., vận động đoàn viên hưởng ứng các phong trào ủng hộ tình nghĩa, hoạt động từ thiện. Tiếp tục vận động tạo nguồn để tổ chức các hoạt động cho đoàn viên tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm.

Khuyến khích, giúp đỡ tạo điều kiện để đoàn viên được học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn.

Phát huy vai trò của từng Ủy viên Ban Chấp hành trong việc tham mưu giúp việc Ban Chấp hành, cần bám sát nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể từng quý, năm một cách hợp lý, khoa học.

Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên về chức năng nhiệm vụ, vai trò của tổ chức công đoàn.

Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị trong và ngoài cơ quan Bộ Nội vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động công đoàn.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu chúc mừng Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Văn phòng Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ mới cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy đối với công đoàn, các văn bản quy định có liên quan đến hoạt động công đoàn (Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ về lãnh đạo công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ III); triển khai tốt phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, chủ động đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ, báo cáo Công đoàn cơ quan Bộ theo quy định. Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động từng năm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thứ hai, tiếp thu các ý kiến đóng góp và tham luận tại Đại hội để hoàn thiện Báo cáo kết quả Đại hội gửi Công đoàn cơ quan Bộ đúng quy định.

Thứ ba, nâng cao vai trò của Ban Chấp hành, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên; tập hợp đoàn kết, khích lệ động viên đoàn viên tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Các đoàn viên tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí; đồng thời, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 43 đồng chí chính thức và 03 đồng chí dự khuyết./.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

FABC: Đóng góp tích cực, thúc đẩy xây dựng một giáo hội địa phương thực sự nhập thế trong lòng dân tộc

Ngày đăng 09/06/2023
Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) với chủ đề “50 năm FABC: Nhìn lại các văn kiện và áp dụng”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh về phong trào thi đua yêu nước từ năm 1946 đến nay

Ngày đăng 07/06/2023
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và chào mừng Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức trưng bày Triển lãm “75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)”.

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Tiền Giang

Ngày đăng 06/06/2023
Ngày 05/6/2023, tại UBND tỉnh Tiền Giang, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì buổi công bố Quyết định.

Việt Nam - Lào: Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Ngày đăng 06/06/2023
Sáng ngày 06/6/2023, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã có cuộc Hội đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Chăn-Phênh-Sút-Thị-Vông, nhằm trao đổi về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Ngày đăng 06/06/2023
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), từ ngày 05/6/2023, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình công bố tài liệu lưu trữ với chủ đề “Lạng Sơn 75 năm thi đua yêu nước", tại địa chỉ https://thiduayeunuoc.langson.gov.vn.