Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng: 30/03/2023   15:38
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 30/3/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Vỹ, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho biết: trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ và lãnh đạo Tạp chí, Công đoàn Tạp chí đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các nghị quyết, chỉ đạo của Công đoàn cơ quan Bộ, tạo bước chuyển biến tích cực trong phong trào công đoàn và hoạt động của từng đoàn viên về cả nội dung và phương thức hoạt động... 

Đại hội Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Trưởng ban Ban Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước Trần Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình bày dự thảo Báo cáo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước cùng toàn thể viên chức, đoàn viên đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, góp phần vào việc ổn định và phát triển của Tạp chí. Viên chức, đoàn viên, người lao động thích ứng nhanh với việc thay đổi cách thức, phương thức làm việc, nhất là trong đợt cao điểm cách ly, giãn cách phòng, chống dịch Covid-19,… Ban Chấp hành Công đoàn đã cố gắng, thúc đẩy mọi mặt hoạt động của tổ chức công đoàn, từ nội dung, hình thức, phương thức tổ chức hoạt động, góp phần vào việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ qua.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Tạp chí nhiều năm được Công đoàn cấp trên đánh giá là tổ chức công đoàn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều đoàn viên được Công đoàn Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ biểu dương, khen thưởng…

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước đề ra các nhiệm vụ cụ thể: tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và chăm lo đời sống cho đoàn viên; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ được công đoàn cấp trên giao; vận động đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động.

Tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường hoạt động xã hội của các cấp công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những trọng tâm công tác của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ hàng năm; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào do Công đoàn cấp trên chỉ đạo, phát động.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động công tác công đoàn cho đội ngũ viên chức, đoàn viên; tạo môi trường thuận lợi cho viên chức, đoàn viên nữ hướng vào các hoạt động giới; hoạt động bình đẳng giới; thực hiện các phong trào thi đua giỏi việc nước - đảm việc nhà... Tiếp tục tham gia thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và công tác cán bộ; tạo môi trường cho toàn thể đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tập thể và đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng các quy định, quy chế, văn bản liên quan tới công tác quản lý điều hành đơn vị; thúc đẩy các hoạt động sáng kiến, cải tiến phương thức, lề lối làm việc; thực hiện dân chủ tại cơ sở một cách tốt nhất. Động viên đoàn viên tích cực tham gia phong trào hoạt động thể dục, thể thao; đẩy mạnh phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ trong và ngoài đơn vị...

Các công đoàn viên Tạp chí Tổ chức nhà nước trình bày tham luận tại Đại hội.

Quan tâm công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đơn vị. Hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện nghiêm văn hóa công vụ; đảm bảo thời gian để 100% đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các Luật: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng, chống tham nhũng; Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; Thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật, quy chế, quy định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Triển khai xây dựng mô hình tổ chức Tổ Công đoàn các phòng, ban cho phù hợp giai đoạn phát triển. Phấn đấu hàng năm Công đoàn Tạp chí đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh và vững mạnh toàn diện; 100% đoàn viên không vi phạm kỷ luật lao động và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn;...

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Lê Văn Phương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) ghi nhận và đánh giá cáo các kết quả đã đạt được của Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục phát huy và kế thừa những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước và triển khai tốt phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt hiệu quả tốt nhất.

Hai là, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, giáo dục chính trị - tư tưởng cho công đoàn viên; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, tập hợp trí tuệ của tập thể đoàn viên, tạo điều kiện và phát huy quyền làm chủ của viên chức trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các quy chế, nội quy của cơ quan.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo đơn vị để làm tốt công tác công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XIII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay''.

Bốn là, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt - việc tốt, các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; các đoàn viên công đoàn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, phấn đấu cùng Ban Chấp hành xây dựng tập thể luôn đoàn kết, vững mạnh, xuất sắc và tiêu biểu.

Đồng chí Trần Nghị, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Nghị, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Bộ, Công đoàn Cơ quan Bộ luôn sát sao chỉ đạo, lãnh đạo, quan tâm, đồng hành cùng Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Nghị đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2023 - 2028 tập trung một số nội dung sau: (1) Đổi mới về phương pháp, tác phong làm việc; gương mẫu trong phát động các phong trào thi đua; (2) Đổi mới nội dung hoạt động, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các công đoàn viên của Tạp chí; cùng với cấp ủy, chính quyền Tạp chí tập hợp đoàn kết công đoàn viên, xây dựng tập thể Tạp chí vững mạnh, phát triển; (3) Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các công đoàn viên.

Đại hội đã dân chủ bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Văn Vỹ, Phó Tổng Biên tập; Trần Ngọc Kiên, Trưởng ban Ban Tạp chí điện tử; Phạm Thị Thúy Hồng, Trưởng phòng Phòng Thư ký - Biên tập. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết./.

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Lê Văn Phương và Ban Chi ủy, lãnh đạo Tạp chí tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tập thể Tạp chí Tổ chức nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mạnh Quân

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Giới thiệu cuốn sách "Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam. Hội nghị Paris"

Ngày đăng 20/06/2024
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 - 20/6/2024. Nhân dịp này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) ra mắt cuốn sách “Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam. Hội nghị Paris”.

Quy định biện pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 quy định biện pháp thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024.

Quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2024.

Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ

Ngày đăng 13/06/2024
Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mới của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 13/06/2024
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/6/2024 và thay thế Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.