Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Bộ Nội vụ chủ trì 04 nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Ngày đăng: 01/03/2023   11:18
Mặc định Cỡ chữ
Tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 19-NQ/TW), Chính phủ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và Bộ Nội vụ được giao chủ trì 04 nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.
Ảnh minh họa: Báo Phú Thọ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW nêu rõ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn) đã đề ra và tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, toàn diện, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn; 

3. Thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực nông thôn; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; 

4. Nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; 

5. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

6. Đổi mới tổ chức, hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển thị trường trong nước và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ; 

7. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; 

8. Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế;

9. Giám sát đánh giá.

Cũng theo nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì 04 nhiệm vụ, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ:

Một là, Đề án đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Hai là, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (bao gồm tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn, phân loại đơn vị hành chính hành chính nông thôn).

Ba là, sửa đổi, bổ sung Nghị định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó có các quy định đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính nông thôn (xã).

Bốn là, Đề án đánh giá tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021, định hướng phát triển đến năm 2030, trong đó có tổ chức và hoạt động của chính quyền nông thôn (xã)./.

Hà Linh

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp ở Học viện Chính trị 

Ngày đăng 18/06/2024
“Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tôn vinh bởi những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được kết tinh từ truyền thống yêu nước của dân tộc; sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự tin tưởng, giúp đỡ của nhân dân, cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải gắn với bố trí, sử dụng và phát huy hiệu quả sau đào tạo

Ngày đăng 14/06/2024
Đó là yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Quy định về tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

Ngày đăng 12/06/2024
Quy định về tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước đã được quy định rõ tại Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”.

Quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 10/06/2024
Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ "hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức" đã quy định rõ về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Bồi dưỡng cán bộ đoàn phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 05/06/2024
Đó là yêu cầu được nêu trong Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 11/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027.