Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Phát huy tối đa nhân tố con người trong năm bản lề 2023

Ngày đăng: 31/01/2023   09:36
Mặc định Cỡ chữ
Bước vào năm 2023 với một tiền đề mạnh mẽ, toàn diện cùng mức tăng trưởng cao nhất trong một thập kỷ qua, chắc chắn là động lực để chúng ta từng bước thực hiện khát vọng hơn 20 năm sau, năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Một khát vọng đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định và định hướng lộ trình.
Ảnh minh họa

1. Để từng bước hiện thực hóa khát vọng, năm 2023 đang được giao phó sứ mệnh là năm đầu tiên thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 6 diễn ra vào cuối năm 2022 thông qua. Đó là Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH).

Niềm tin cho việc hiện thực hóa khát vọng của cả dân tộc càng thêm vững chắc khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ để bàn thảo và thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả, thành tựu tiến hành CNH, HĐH đất nước; xác định một cách toàn diện, đồng bộ, hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp CNH, HĐH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời quyết định ban hành nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Trung ương về vấn đề đặc biệt quan trọng này.

Người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước là một yêu cầu tất yếu khách quan trong tình hình mới; là nhiệm vụ trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước; là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị; lấy con người là trung tâm, doanh nghiệp là chủ thể; bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với yêu cầu giữ gìn tiến bộ và công bằng xã hội, bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ tài nguyên, môi trường; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động...”. Nghị quyết đầu tiên về CNH, HĐH lần này thể hiện rõ khát vọng, quyết tâm cao của Đảng, sẽ là kim chỉ nam để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng trong việc định hướng những tư duy mới, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mới tạo động lực thúc đẩy CNH, HĐH đất nước.

Trong mọi định hướng phát triển, Đảng đều xác định con người là trung tâm. Mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân. Phát huy tối đa nhân tố con người - “nguồn lực của mọi nguồn lực”, chính là phát huy nguồn lực nội sinh quan trọng hàng đầu để làm chủ khoa học công nghệ, nắm bắt cơ hội phát triển từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số - nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, quyết định thành công của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Trong những bài phát biểu quan trọng đề ra những định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2023 và những năm tiếp theo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều nhấn mạnh đến việc khai thác và phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng, từng địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyển đổi số phải thực sự thúc đẩy tăng trường, phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn và hướng tới việc hình thành công dân số, xã hội số, Chính phủ số. Và quan trọng nhất là để “người dân được thụ hưởng thực chất”. Muốn làm được điều đó, chính sách phải hướng đến người dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân.

2. Bước sang năm 2023, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển, để vượt qua được một thế giới đầy biến động, đòi hỏi không chỉ riêng sự chung sức đồng lòng, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra mà còn phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế, các chính phủ, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước....       

Năm 2023, Việt Nam cũng bắt đầu đảm đương những nhiệm vụ quốc tế quan trọng như Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, thành viên Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO nhiệm kỳ 2022-2026… Từ ngày 01/01/2023, Việt Nam bắt đầu nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kì 2023-2025. Các sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền, nhất là liên quan đến nhóm dễ bị tổn thương, chống phân biệt đối xử, bình đẳng giới, quyền con người và biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, quyền sức khỏe, việc làm thỏa đáng, quyền giáo dục... bước đầu được nhiều nước ghi nhận tích cực.

Để tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng trên các diễn đàn, ngoài việc nắm bắt và dự báo chắc tình hình, không có nỗ lực nào bằng việc chúng ta phải có sức mạnh nội tại. Sức mạnh của sự phát triển bằng tiềm lực kinh tế, an ninh, chính trị ổn định và một môi trường hòa bình để phát triển. Trong những năm qua, Việt Nam đã kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh “gia đình ASEAN”, Việt Nam cũng không ngừng mở rộng mạng lưới bạn bè thông qua các quan hệ Đối tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện. Đến nay, chúng ta đã thiết lập được 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, bao gồm tất cả các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực và các đối tác quan trọng khác. Cùng với sức mạnh nội lực và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế tạo nên nguồn lực, từng bước nắm bắt, tận dụng cơ hội để bứt tốc.

Thế giới bước vào 2023 với những dự cảm dè chừng về lạm phát và suy thoái. Dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp, khó lường, thậm chí khó khăn hơn năm 2022; lạm phát duy trì mức cao trên toàn cầu; chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài kèm theo mất giá trị đồng tiền, giảm mạnh nhu cầu tiêu dùng tại nhiều khu vực và quốc gia làm suy giảm sản xuất của nhiều ngành, lĩnh vực; thị trường bất động sản ở nhiều nước gặp khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, thất nghiệp gia tăng dẫn đến nguy cơ bất ổn xã hội và chính trị ở một số nước... Một số quốc gia đã có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế như Anh, Mỹ, Đức, I-ta-li-a... Nguy cơ mất thanh khoản, rủi ro, bất ổn về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu trên toàn cầu gia tăng, cùng với đó là xung đột sắc tộc, tôn giáo... sẽ tác động mạnh, kéo dài, trên phạm vi lớn tới hầu hết các quốc gia, nền kinh tế, ngay cả các dự báo lạc quan gần đây nhất cũng phải thận trọng hơn.

2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với những quyết sách đúng, cách đi đúng, huy động trí tuệ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân là bài học đã giúp chúng ta vượt qua những khó khăn được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Một năm mới, một mùa Xuân mới mang đến niềm vui, niềm tin mãnh liệt vào những quyết sách có tầm chiến lược, tin vào lộ trình đúng hướng mà chúng ta đang đi, tin vào quyết tâm làm trong sạch bộ máy, đẩy lùi tham nhũng, quan liêu, kích thích đổi mới và sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng đứng trong hàng ngũ các nước phát triển, bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, khẳng định uy tín và vị thế vững chắc của Việt Nam./.

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII tới hội viên người cao tuổi toàn quốc

Ngày đăng 20/03/2023
Vừa qua, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu chuyên đề: Những vấn đề về NCT Việt Nam; Một số nội dung cơ bản về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình công tác trọng tâm của Hội NCT Việt Nam năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế đến 62 điểm cầu trong cả nước, với hơn 3.500 đại biểu là cán bộ cốt cán NCT tham gia.

Cần Thơ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày đăng 05/03/2023
Ngày 04/3/2023, Đoàn công tác của Trung ương do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII

Ngày đăng 22/02/2023
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã nêu rõ: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Theo đó, đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, cần quán triệt thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.

Xây dựng mô hình định lượng, quản trị tốt nguồn lực quốc gia

Ngày đăng 07/02/2023
Trên thế giới, các cuộc Cách mạng công nghiệp và kinh tế thị trường đã tạo ra, thúc đẩy các nguồn lực để đạt được sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt ở các nước tư bản phát triển. Có thể nói, con người ngày nay đã có một cuộc sống vật chất tốt hơn rất nhiều so với những thế hệ trước. Thế nhưng, hai “hậu quả ngoài ý muốn” hiện đang đe dọa mọi thứ chúng ta có thể mong muốn trong tương lai.

Bốn trụ cột cần triển khai quyết liệt trong năm bản lề 2023

Ngày đăng 30/01/2023
Năm 2023 là năm quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tập trung thực hiện triệt để những giải pháp mà Đại hội XIII và các Hội nghị Trung ương (khóa XIII) đã đặt ra cũng như thực hiện có kết quả.

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.