Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước phân bổ cho các Bộ, cơ quan Trung ương năm 2023 là 214,674 tỷ đồng

Ngày đăng: 18/01/2023   02:33
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 546/BTC-HCSN ngày 16/01/2023 gửi Bộ Nội vụ về việc kinh phí đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức năm 2023.
Ảnh minh họa

Theo đó, trả lời Công văn số 6565/BNV-CCVC ngày 22/12/2022 của Bộ Nội vụ về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước

Căn cứ công văn số 9962/BTC-NSNN ngày 30/9/2022 của Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Nội vụ về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức năm 2023, đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án phân bổ chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023 (công văn số 4941/BNV-ĐT ngày 05/10/2022); ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Phiên thảo luận ở tổ về nội dung trình Quốc hội biểu quyết ngân sách nhà nước năm 2023 (trong đó có nêu dự toán của Văn phòng Quốc hội), Bộ Tài chính đã tổng hợp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vào phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Theo đó, tổng dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước phân bổ cho các bộ, cơ quan Trung ương năm 2023 là 214,674 tỷ đồng.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài

Ngày 30/9/2022, Bộ Tài chính có công văn số 9962/BTC-NSNN thông báo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài là 20 tỷ đồng. Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng phương án phân bổ cho các bộ, cơ quan Trung ương tối đa theo số Bộ Tài chính đã thông báo do số kinh phí này đã được tổng hợp trong phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Đối với dự toán kinh phí phân bổ cho các bộ, cơ quan Trung ương, đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân bổ, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định. Ngoài ra, để có cơ sở trình cấp có tham quyền bổ sung dự toán kinh phí năm 2023, đề nghị Bộ Nội vụ gửi bổ sung các tài liệu như: văn bản đề xuất dự toán của các Bộ, cơ quan trung ương; căn cứ, cơ sở đề xuất dự toán của Bộ Nội vụ, dự toán chi tiết kinh phí thực hiện và các tài liệu chứng minh chi phí đào tạo, bồi dưỡng./.

Hoàng Hà

Tin tức cùng chuyên mục

Dấu ấn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022

Ngày đăng 25/01/2023
Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh, tiếp tục có những đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII).

Giai đoạn 2023 - 2025: tổ chức bồi dưỡng ở nước ngoài cho khoảng 180 - 200 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và nữ của chính quyền địa phương

Ngày đăng 29/12/2022
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1641/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025" (Đề án).

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Ngày đăng 16/12/2022
Ngày nay, hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu, khách quan. Vì vậy, mỗi quốc gia cần có một đội ngũ cán bộ đủ năng lực làm việc trực tiếp với các cá nhân, cơ quan, tổ chức của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế. Khi làm việc trong môi trường quốc tế đòi hỏi cán bộ phải có phẩm chất đạo đức; có khả năng sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngoại ngữ thông dụng; am hiểu văn hóa công vụ của nước ngoài, tổ chức quốc tế; có kiến thức và kinh nghiệm về từng lĩnh vực; có kỹ năng trao đổi, đàm phán, giải quyết công việc với đối tác quốc tế, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. 

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 22/12/2022
Đại hội XIII của Đảng định hướng công tác nghiên cứu lý luận chính trị phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời xác định khoa học lý luận chính trị là một lĩnh vực quan trọng của khoa học - công nghệ và nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

Bộ Nội vụ chủ trì hướng dẫn nội dung báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 14/12/2022
Tại Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ "quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân", Chính phủ yêu cầu các trường đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ hàng năm gửi báo cáo trước ngày 31/01 của năm sau liền kề về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền quản lý nhà nước của các bộ về hoạt động của các trường đào tạo, bồi dưỡng. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể nội dung báo cáo định kỳ hàng năm và tổng hợp báo cáo Chính phủ về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.