Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Giai đoạn 2023 - 2025: tổ chức bồi dưỡng ở nước ngoài cho khoảng 180 - 200 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và nữ của chính quyền địa phương

Ngày đăng: 30/12/2022   11:56
Mặc định Cỡ chữ
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1641/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025" (Đề án).
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính công” dành cho cán bộ quản lý trẻ, cán bộ quản lý nữ chính quyền địa phương Việt Nam, tại Trường Quản trị Normandie (thành phố Le Havre, Cộng hòa Pháp) sáng ngày 26/9/2022.

Quyết định số 1641/QĐ-TTg nêu rõ mục tiêu chung của Đề án nhằm: Nâng cao năng lực hoạch định chính sách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành chính quyền địa phương, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới và hội nhập quốc tế. Tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và cách thức tổ chức quản lý; tiếp cận với cách tư duy mới; mở rộng tầm nhìn cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ; học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và phương pháp làm việc hiệu quả. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở một số nước góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.

Về mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2023 - 2025 tổ chức bồi dưỡng ở nước ngoài cho khoảng 180 - 200 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ (dưới 45 tuổi) và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương, cụ thể: mỗi năm tổ chức khoảng 04 khóa bồi dưỡng, mỗi khóa có khoảng từ 15 - 17 cán bộ, công chức thuộc đối tượng của Đề án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài hàng năm và cả giai đoạn.

Nghiên cứu, đề xuất và lựa chọn cơ sở đào tạo ở nước ngoài có uy tín, chất lượng, nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức để thực hiện các khóa bồi dưỡng theo yêu cầu của Đề án; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài để thực hiện hiệu quả các khóa bồi dưỡng.

Chú trọng xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng bảo đảm phù hợp với các nhóm đối tượng của Đề án; kết hợp học trực tiếp và nghiên cứu, khảo sát thực tế.

Xây dựng và ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện tham gia khóa bồi dưỡng đối với các nhóm đối tượng của Đề án bảo đảm phù hợp với quy định chung và quy định cụ thể của từng khóa bồi dưỡng.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng các khóa bồi dưỡng; hàng năm rà soát, đánh giá và bổ sung (nếu cần thiết) nội dung bồi dưỡng cho phù hợp với nhu cầu và yêu cầu thực tiễn quản lý, điều hành, bảo đảm gắn bồi dưỡng với công tác quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng của Đề án là nguồn cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Tổng hợp nhu cầu, đề xuất kinh phí thực hiện Đề án gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Dấu ấn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022

Ngày đăng 25/01/2023
Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh, tiếp tục có những đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII).

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước phân bổ cho các Bộ, cơ quan Trung ương năm 2023 là 214,674 tỷ đồng

Ngày đăng 18/01/2023
Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 546/BTC-HCSN ngày 16/01/2023 gửi Bộ Nội vụ về việc kinh phí đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức năm 2023.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Ngày đăng 16/12/2022
Ngày nay, hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu, khách quan. Vì vậy, mỗi quốc gia cần có một đội ngũ cán bộ đủ năng lực làm việc trực tiếp với các cá nhân, cơ quan, tổ chức của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế. Khi làm việc trong môi trường quốc tế đòi hỏi cán bộ phải có phẩm chất đạo đức; có khả năng sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngoại ngữ thông dụng; am hiểu văn hóa công vụ của nước ngoài, tổ chức quốc tế; có kiến thức và kinh nghiệm về từng lĩnh vực; có kỹ năng trao đổi, đàm phán, giải quyết công việc với đối tác quốc tế, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. 

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 22/12/2022
Đại hội XIII của Đảng định hướng công tác nghiên cứu lý luận chính trị phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời xác định khoa học lý luận chính trị là một lĩnh vực quan trọng của khoa học - công nghệ và nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

Bộ Nội vụ chủ trì hướng dẫn nội dung báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 14/12/2022
Tại Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ "quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân", Chính phủ yêu cầu các trường đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ hàng năm gửi báo cáo trước ngày 31/01 của năm sau liền kề về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền quản lý nhà nước của các bộ về hoạt động của các trường đào tạo, bồi dưỡng. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể nội dung báo cáo định kỳ hàng năm và tổng hợp báo cáo Chính phủ về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.