Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Ngày đăng: 10/11/2022   09:36
Mặc định Cỡ chữ
Ban Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Rà soát, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Công văn số 564-CV/TU ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố, nêu rõ: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các địa phương, đơn vị; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Thực hiện phân cấp gắn liền với phân quyền và tăng cường trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số..../.

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Phát triển đô thị thông minh là chuyển đổi số trong phạm vi đô thị, lấy người dân làm trung tâm

Ngày đăng 02/12/2022
Chiều ngày 01/12/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam 2022. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và 500 đại biểu là các lãnh đạo sở ngành từ 27 tỉnh, thành phố trên cả nước, các cơ quan ngoại giao và đại biểu quốc tế đến từ 12 quốc gia và nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới, các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.

Kết quả triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi

Ngày đăng 25/11/2022
Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Bài viết đánh giá thực trạng sắp xếp, tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Công bố Quy hoạch điều chỉnh Khu đô thị Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Ngày đăng 29/11/2022
Ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học Nam Cao. 

Cần Thơ: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong viêc sử dụng Internet, mạng xã hội

Ngày đăng 16/11/2022
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 4611/UBND-NC ngày 15/11/2022 về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong viêc sử dụng Internet, mạng xã hội.

Đến năm 2050, Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước

Ngày đăng 09/11/2022
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.