Hà Nội, Ngày 29/02/2024

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy triển khai dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình

Ngày đăng: 01/11/2022   11:38
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 25/10/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là khoảng 98%; các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục thúc đẩy triển khai dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
Ảnh minh họa

Về công tác chỉ đạo, điều hành

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đẩy mạnh việc rà soát, triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số được giao, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 09/8/2022; tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đúng lộ trình khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023. Nhanh chóng hoàn thành việc kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia để khai thác thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; giao Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia; giao Bộ Công an xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 về định danh và xác thực điện tử, tạo cơ sở pháp lý đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06; giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện mục tiêu phấn đấu mỗi người dân có 01 máy điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có 01 đường internet cáp quang tốc độ cao theo tinh thần Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ, thúc đẩy các địa phương tăng tỷ lệ người dân sử dụng DVCTT, thúc đẩy chương trình đưa người dân lên môi trường số; hướng dẫn thực hiện việc thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã; chỉ đạo các nhà mạng cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; giao Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm cấp phát đủ chữ ký số cho cán bộ tại bộ phận một cửa các cấp trong tháng 11/2022.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam. 

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế

Sau khi Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 07/3/2022, Bộ Công an tiếp tục xây dựng hồ sơ lấy ý kiến Ban Cán sự đảng Chính phủ đối với dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngày 05/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Về xây dựng nền tảng phát triển Chính phủ điện tử 

Tính đến ngày 25/10/2022, tổng số giao dịch thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (National Data Exchange Platform - NDXP) trong tháng 10/2022 là 69.609.615; tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP từ khi khai trương đến nay là hơn 778 triệu giao dịch; tính từ đầu năm 2022, trung bình hằng ngày có khoảng 1,9 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP. 

Về xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng Chính phủ điện tử 

CSDL quốc gia về Dân cư: Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị các bộ, ngành thành viên đăng ký nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung hoàn thiện Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa CSDL quốc gia về Dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương.

CSDL về Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã hoàn thành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cấu trúc thông điệp dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; đang hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu trong các Hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH Việt Nam; nhằm đảm bảo tiến độ triển khai Đề án 06, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư qua số CMND để đối chiếu, đồng bộ (lấy) số CCCD từ CSDL quốc gia về dân cư sang CSDL của BHXH. Tính đến ngày 18/10/2022, hoàn thành xác thực đúng thông tin công dân của trên 55 triệu người tham gia; Về việc triển khai thí điểm khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chíp, tính đến ngày 18/10/2022, toàn quốc đã có 11.651 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp; BHXH đã có các văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị phối hợp kê khai mã số BHXH, số định danh cá nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam tiếp tục kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH với Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Y tế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối và chia sẻ dữ liệu chứng thực từ bản sao điện tử và các dữ liệu dịch vụ công liên quan đến CSDL quốc gia về Bảo hiểm theo quy định hiện hành, đồng thời triển khai thí điểm chứng thực thông tin trên sổ BHXH phù hợp với CSDL quốc gia về Bảo hiểm; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan hoàn thiện quy trình để tích hợp cung cấp các dịch vụ công; BHXH Việt Nam đã cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công của ngành và tích hợp, cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc: Tính đến ngày 19/10/2022, trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã có 31.298.858 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 7.865.052 trẻ em được cấp số định danh cá nhân theo quy định; 6.791.435 dữ liệu đăng ký kết hôn; 4.529.759 dữ liệu đăng ký khai tử và 8.048.158 dữ liệu khác.

Về xây dựng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc

Trục liên thông văn bản quốc gia: Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong tháng 10/2022 là 599.202 văn bản (gửi: 126.950 văn bản, nhận: 472.252 văn bản). Từ khi khai trương (12/3/2019) đến nay, Hệ thống có tổng số hơn 15,2 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet): Trong tháng 10/2022 đã phục vụ 02 phiên họp Chính phủ và xử lý 51 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế gần 19 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy). Từ khi khai trương đến nay, Hệ thống đã phục vụ 61 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 1.350 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế gần 486 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy).

Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Trong tháng 10/2022, đã xây dựng Infographic báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ; tiếp tục xây dựng hoàn thiện kho dữ liệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Bộ chỉ số điều hành và Bộ chỉ số thống kê của Hệ thống. Tính đến nay, Hệ thống đã kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, CSDL có chức năng báo cáo của 78 bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và địa phương để cung cấp thông tin, dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực với 210 chỉ tiêu thông tin trực tuyến; đã có 69/179 chế độ báo cáo các bộ, cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; đang xây dựng 04 Bộ chỉ số (Bộ chỉ số điều hành, Bộ chỉ số thống kê, Bộ chỉ số theo dõi, giám sát và Bộ chỉ số kinh tế - xã hội địa phương) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (với tần suất dữ liệu theo ngày, hàng tháng, quý và năm, giai đoạn 2010 - 2022); kết nối, tương tác trực tuyến với 155 điểm cầu tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm điều hành của các bộ, ngành, địa phương, các hệ thống camera giám sát các hồ đập thủy điện, cửa khẩu biên giới. Xây dựng, vận hành kho dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, cung cấp ấn phẩm đồ họa thông tin (infographic) về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tính đến ngày 25/10/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là khoảng 98%; các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục thúc đẩy triển khai dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 20/10/2022, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có trên 370 nghìn tài khoản đăng ký; trên 12 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 689 nghìn lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích từ Cổng; trên 739 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 300 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 234 tỷ đồng. Từ khi khai trương đến nay đã cung cấp 4.003 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; hơn 3,2 triệu tài khoản đăng ký; trên 828 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; hơn 142,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 7,7 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; trên 5,6 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; trên 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 3 tỷ đồng; hơn 200 nghìn cuộc gọi tới tổng đài tư vấn.

Về việc xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân

Trong tháng 10/2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 857 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 13,3% so với tháng 9/2022, tăng 8,1% so với cùng kỳ tháng 10/2021./.

Mạnh Tuyền - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Bảo đảm DNNN là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phục hồi nền kinh tế

Ngày đăng 22/02/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của DNNN trong nền kinh tế, bảo đảm DNNN là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phục hồi nền kinh tế. 

Công khai kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của từng bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 20/02/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu công khai kết quả đánh giá, xếp hạng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực của từng bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Phê duyệt thành viên các Ban công tác của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 16/02/2024
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 19/QĐ-HĐTV phê duyệt thành viên các Ban công tác của Hội đồng này.  

Bộ Nội vụ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày đăng 15/02/2024
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giao Bộ Nội vụ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Giảm tối đa thủ tục hành chính làm tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp

Ngày đăng 15/02/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp trên tinh thần tất cả vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của 19 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; không đùn đẩy, né tránh, không phiền hà, sách nhiễu, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức; đẩy mạnh xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Tiêu điểm

Quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 28/02/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách: Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.