Hà Nội, Ngày 24/09/2023

Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát tại những điểm nóng về dịch COVID-19, có vấn đề nổi cộm về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Ngày đăng: 23/09/2022   14:51
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sáng ngày 23/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Quang cảnh Phiên họp

Thay mặt Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát trình bày báo cáo. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 47/2022/QH15 ngày 06/6/2022 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Nghị quyết số 51/2022/QH15 ngày 14/6/2022 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng", Đoàn giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội công tác triển khai, Kế hoạch chi tiết và các Đề cương báo cáo giám sát.

Giám sát tại những điểm nóng về dịch COVID-19, có vấn đề nổi cộm về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Về những nội dung chính của Kế hoạch giám sát chi tiết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát khẳng định mục đích giám sát nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan tình hình và kết quả thực hiện: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Yêu cầu giám sát bám sát chủ trương của Đảng, các quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; về công tác y tế cơ sở và y tế dự phòng. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội. Đoàn giám sát chủ động tổ chức hoạt động giám sát, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ; phân công, phối hợp, triển khai khoa học, chặt chẽ, tránh chồng chéo. Sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chuyên môn về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; về công tác y tế cơ sở và y tế dự phòng để làm nguồn thông tin phục vụ giám sát.

Về nội dung giám sát, căn cứ các văn bản hiện hành của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, nội dung giám sát tập trung vào: Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế cơ sở; việc tổ chức bộ máy y tế dự phòng, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế dự phòng.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phạm vi giám sát tập trung vào việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19: Trên phạm vi cả nước; thời gian giám sát: từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2022. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng: Trên phạm vi cả nước; thời gian giám sát: từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát cho biết, sau khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo về dự thảo Kế hoạch chi tiết, các Đề cương báo cáo giám sát, Đoàn giám sát vào tháng 9/2022, Đoàn giám sát sẽ ban hành Kế hoạch chi tiết, các đề cương báo cáo; gửi văn bản yêu cầu các cơ quan thuộc đối tượng giám sát và cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo. Trong tháng 02 và tháng 03/2023, trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả của các đối tượng giám sát và báo cáo kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương, báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại một số Bộ, ngành, địa phương. Trong đó, chú trọng những nơi có tình hình nổi bật, có tính đại diện về vùng, miền, kinh tế - xã hội, là điểm nóng về dịch COVID-19, có vấn đề nổi cộm về y tế cơ sở, y tế dự phòng trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng tổ chức 01 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và phòng, chống dịch; làm việc với Chính phủ, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2023 trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Năm.

Đoàn Giám sát xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với 4 nhóm vấn đề

Thay mặt Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng đoàn thường trực đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo về Kế hoạch chi tiết, đề cương báo cáo, các phụ lục kèm theo; đồng thời cho ý kiến về 4 vấn đề:

Thứ nhất, về phạm vi giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực trong phòng, chống dịch COVID-19: Tập trung giám sát tình hình, đánh giá kết quả, hiệu quả, tồn tại, hạn chế, khó khăn trong huy động, quản lý, sử dụng:

- Về tài lực bao gồm: Ngân sách nhà nước (các chính sách tài khóa, tiền tệ, viện trợ ngoài nước, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách); huy động tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.

- Về vật lực bao gồm: các trang thiết bị, phương tiện, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm … do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền huy động, có thể quy đổi giá trị, thống kê được (đánh giá, biểu dương về kết quả huy động vật lực do nhân dân tự nguyện đóng góp mà không thống kê được, không quy đổi được giá trị).

- Về nhân lực: là lực lượng cán bộ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều động, gồm lực lượng cán bộ ngành y tế, Quân đội, Công an trực tiếp tham gia chống dịch (có đánh giá, biểu dương việc huy động các lực lượng khác tham gia phòng chống dịch).

Thứ hai, không yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện giám sát độc lập mà giao Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện giám sát chuyên đề tại các địa phương. Khuyến khích Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức giám sát riêng.

Thứ ba, Đoàn giám sát dự kiến giám sát trực tiếp tại các Bộ, ngành, địa phương:

- Bộ, ngành (14 đơn vị): Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Y tế, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

- Địa phương (12 tỉnh, thành phố): thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Yên Bái, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thừa Thiên Huế (hoặc thành phố Đà Nẵng), tỉnh Kon Tum, tỉnh Phú Yên, tỉnh An Giang (hoặc tỉnh Đồng Tháp), thành phố Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh (hoặc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thứ tư, trong quá trình giám sát, tùy theo tình hình thực tế và các điều kiện cho phép, Đoàn giám sát có thể điều chỉnh Kế hoạch giám sát và các đề cương giám sát. Ngoài nội dung đã có trong đề cương, khuyến khích các cơ quan, tổ chức cung cấp các thông tin khác cho Đoàn giám sát./.

Theo: quochoi.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng tinh, gọn

Ngày đăng 23/09/2023
Tại Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục giảm tai nạn giao thông và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông.

Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm với nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình Đề án 06

Ngày đăng 23/09/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06.

Các bộ, cơ quan lập kế hoạch chi tiết tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm đối với từng dự án

Ngày đăng 22/09/2023
Để đạt kết quả giải ngân năm 2023 cao nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, cơ quan giao nhiệm vụ cụ thể cho Lãnh đạo Bộ, cơ quan Trung ương trực tiếp phụ trách công tác đầu tư để chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Hướng dẫn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản và cơ quan báo chí

Ngày đăng 21/09/2023
Ngày 15/9/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành các Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định số 100-QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư (Khóa XIII).

Sửa đổi, bổ sung một số điều về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 21/09/2023
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.   

Tiêu điểm

Triển lãm số "Không gian Mộc bản triều Nguyễn"

Tối ngày 22/9/2023, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Triển lãm số “Không gian Mộc bản triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình di sản trong thời đại số” với sự tham gia của gần 200 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ công tác trong lĩnh vực lưu trữ và văn hóa ở trung ương và địa phương.