Hà Nội, Ngày 02/10/2022

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 22/09/2022   07:26
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 22/9/2022, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 80) và Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về “Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật” (Thông báo kết luận 20).

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương: Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang; các đồng chí đại diện Ban Cán sự đảng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; đại diện Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo, vụ trưởng vụ tổ chức - cán bộ các ban, bộ, ngành Trung ương…

Sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn công tác cán bộ

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Quy định 80 và Thông báo kết luận 20.

Đồng chí Mai Văn Chính cho biết, Quy định mới thay thế Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, kế thừa những ưu điểm của Quy định 105, sửa đổi bổ sung những điểm mới sau khi rút kinh nghiệm từ quá trình thực hiện công tác cán bộ trong thực tiễn. 

Quy định 80 gồm 6 chương và 34 điều, quy định rõ phân cấp quản lý; bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; điều động và biệt phái cán bộ đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. 

Về Thông báo kết luận số 20: Kết luận đã nêu rõ việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức; định hướng bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đều thể hiện quyết tâm thực hiện Quy định 80 và Thông báo  kết luận 20, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn cụ thể để các địa phương, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ.

Nghiêm túc quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã phân tích, làm rõ hơn một số nội dung trong Quy định 80 và Thông báo kết luận 20 của Bộ Chính trị. Đồng chí cho biết, từ Đại hội XIII đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, trong đó có 2 quy định quan trọng yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc, đó là Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trực tiếp liên quan đến công tác cán bộ có tám văn bản rất quan trọng gồm: Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về “Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”. 

Tám văn bản này đã tạo sự đồng bộ trong từng khâu của công tác cán bộ, có sự kết nối chặt chẽ, liên tục với nhau. Đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ đang đảm nhiệm công tác cán bộ phải nghiên cứu, quán triệt, tham mưu hoặc trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm những văn bản này.

Làm rõ thêm một số nội dung trong Quy định 80, đồng chí Trương Thị Mai cho biết: Quy định 80 đã quy định rất rõ ràng về phân cấp quản lý cán bộ. Nội dung quản lý cán bộ được bổ sung đầy đủ hơn, bao gồm không chỉ bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, mà còn cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với cán bộ. Đây là những vấn đề được nghiên cứu, đúc rút từ thực tiễn để đưa vào Quy định cho phù hợp. Tại Điều 6 của Quy định 80, ngoài thẩm quyền của từng cấp quản lý còn bổ sung thêm cơ chế uỷ quyền. Bên cạnh đó, Quy định 80 còn quy định rõ hơn đối với cán bộ đã thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu mà tham gia lãnh đạo, quản lý các tổ chức có yếu tố nước ngoài, làm chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài… Đồng chí cho biết, đã có 1 một số nơi vi phạm việc này, vì vậy đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng phải thực hiện nghiêm; tiến hành rà soát toàn bộ cán bộ đã thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu thuộc phạm vi quản lý của mình để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, hiện nay đã bổ sung thêm chức danh tương đương để thuận lợi hơn trong công tác cán bộ; không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính, phù hợp hơn với thực tiễn mà chức danh tương đương còn giúp tăng thêm nguồn cán bộ trong quá trình xem xét, giới thệu để đảm bảo sự đồng bộ với công tác quy hoạch cán bộ.

Về điều kiện thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất 2 năm (nêu trong Quy định 80), đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy định này. Nếu có trường hợp đặc biệt thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhưng không được lạm dụng, tuỳ tiện. Đặc biệt, khi thực hiện phải được sự đồng thuận của tập thể, nhân dân. Đối với cán bộ trẻ càng phải nghiêm khắc hơn, cân nhắc kỹ và làm đúng theo quy định, tránh dư luận trong Nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ.

“Đối với cán bộ bị kỷ luật, Đảng sẽ nghiêm hơn trong quá trình bổ nhiệm chức vụ cao hơn cho giai đoạn sau khi bị kỷ luật” – đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

Về quy trình bổ nhiệm, Quy định 105 qua thực tiễn thực hiện đã khắc phục sự áp đặt, tuỳ tiện, lạm dụng của người đứng đầu. Với Quy định 80, quy trình bổ nhiệm được bổ sung làm rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, hài hoà giữa người đứng đầu, tập thể lãnh đạo và cơ quan, tổ chức. Nội dung của nguyên tắc tập trung, dân chủ được thể hiện rất rõ trong 5 bước này.

“Đảng dứt khoát không buông lỏng công tác cán bộ” – đồng chí Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, thực hiện Thông báo kết luận 20 cần gắn với Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị về từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ. Các cấp uỷ, tổ chức đảng cần nghiên cứu kỹ ba điều 5, 6, 7 của Quy định để thực hiện cho nghiêm. Đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng cụ thể hoá Quy định 80, Thông báo kết luận 20 và Hướng dẫn số 21 ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “Điểm 3, Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật” để thực hiện nghiêm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những vướng mắc, vì đây là việc mới, việc khó, nên đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, trao đổi, thống nhất để cùng thực hiện cho tốt.

"Đây là những vấn đề mới, khó nhưng không thể không làm. Kết quả thực hiện góp phần khẳng định niềm tin của Nhân dân với Đảng" - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Đến ngày 21/9/2022, đã có 48/120 cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị (gồm 14 cơ quan Trung ương, 34 tỉnh uỷ, thành uỷ đã gửi văn bản về Ban Tổ chức Trung ương để phê duyệt quy hoạch cán bộ. Còn 72/120 cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ, đề nghị hết sức khẩn trương gửi về Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị.

"Đề nghị tất cả các đồng chí khắc phục tình trạng bổ nhiệm xong vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Khắc phục tình trạng làm liều, tuỳ tiện, dùng ảnh hưởng của mình đưa người thân, người nhà, người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các vị trí lãnh đạo, quản lý không đúng quy định của Đảng, tạo dư luận không tốt, bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng".

"Công tác cán bộ rất khó, nhưng cần cố gắng hết sức, trách nhiệm chung với Đảng để quy định của Đảng đi vào cuộc sống, được sự đồng lòng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân... Nơi nào có dư luận, có vấn đề phản ánh, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra ngay, không để kéo dài" - đồng chí Trương Thị Mai khẳng định./.

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Kết quả giai đoạn 1 xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí

Ngày đăng 01/10/2022
Công tác xử lý tình trạng “báo hoá” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí được thực hiện một cách quyết liệt, quy mô, bài bản, chi tiết, minh bạch, đi vào trọng tâm, trọng điểm những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kết thúc giai đoạn 1, đến hết tháng 9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành làm việc, thanh tra, kiểm tra đối với 16 cơ quan báo chí. Kết quả đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 616,5 triệu đồng.

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Bùi Nhật Quang

Ngày đăng 30/09/2022
Ngày 30/9/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/09/2022
Ngày 29/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1146/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

Ngày đăng 29/09/2022
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2022.

Thủ tướng Cuba đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Ngày đăng 29/09/2022
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tối 28/9/2022, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2022.

Tiêu điểm

Cần có giải pháp hoàn thiện chính sách giữa khu vực công, khu vực tư

Chiều 01/10/2022, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan đến tình trạng thời gian qua nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 có 39.552 CBCCVC nghỉ việc, chiếm gần 2% tổng số biên chế được giao.