Hà Nội, Ngày 03/12/2023

Những nội dung cơ bản của xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân

Ngày đăng: 08/09/2022   16:26
Mặc định Cỡ chữ
Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân… là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi khách quan để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bài viết phân tích, làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và những giải pháp xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân ở Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh minh họa

Chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới Việt Nam 

Từ năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ thực hiện đổi mới toàn diện, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc hình thành chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân cũng như xác định nội dung, phương hướng, giải pháp thực hiện từ năm 1986 đến nay là quá trình tìm tòi, sáng tạo không ngừng, được khởi đầu từ Đại hội ĐBTQ lần thứ VI của Đảng (năm 1986). Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, tổ chức bộ máy nhà nước được sắp xếp lại một bước theo hướng gọn nhẹ, giảm đầu mối.

Nghị quyết Đại hội VII của Đảng (năm 1991) xác định: “Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước theo phương hướng: tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện thống nhất quyền lực nhưng phân công, phân cấp rành mạch; bộ máy tinh giản, gọn nhẹ và hoạt động có chất lượng cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, quản lý”. Giai đoạn từ năm 1992 đến năm 1995 đánh dấu bước phát triển mạnh về tư duy, quan niệm, nhận thức của Đảng về nền hành chính nhà nước và cải cách hành chính (CCHC). Tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa VII (tháng 01/1995), Đảng ta xác định mục tiêu của CCHC là nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực, hiệu quả công việc của Nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đưa ra chủ trương, biện pháp có ý nghĩa quan trọng trong CCHC như điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức hoạt động của Chính phủ, nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; phân công, phân cấp; tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước, tách chức năng quản lý nhà nước với chức năng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực; thiết lập trật tự kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng... Đây cũng là những nội dung cơ bản của quá trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dân. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại và xác định nhiều biện pháp quan trọng để đẩy mạnh CCHC. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa X xác định: “Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Đây là lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết chuyên đề về CCHC, là sự khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của công cuộc CCHC đối với sự phát triển bền vững đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các mục tiêu và giải pháp để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại. Cụ thể, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu: “Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước”. 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm có tác động quan trọng, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, như: xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ). 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 là: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, để bảo đảm đạt được mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo, phát triển, phục vụ Nhân dân, Đảng ta đã xác định rõ công tác CCHC là một trong những khâu đột phá góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại. Đây là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ báo cáo tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo, ngày 09/3/2022.

Những nội dung cơ bản về xây dựng nền hành chính nhà nước ở Việt Nam 

- Nền hành chính dân chủ: thực chất đây là mối quan hệ giữa dân chủ và hành chính công với tư cách là hai phạm trù trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản được áp dụng cho tất cả các cơ quan nhà nước và tổ chức công lập, trong đó có hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Người dân có quyền tham gia quản lý nhà nước thông qua các cơ chế khác nhau, là thành viên bình đẳng trong một tập thể công quyền thực thi công vụ, quyền có điều kiện thể hiện quan điểm của mình và được lắng nghe trong quan hệ pháp luật về công vụ. 

- Nền hành chính kiến tạo, phát triển, liêm chính: quan điểm về Chính phủ và xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính đã được quán triệt ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, thể hiện qua việc Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ Nhân dân. Đối với nền hành chính kiến tạo phát triển, điều cốt lõi là thể hiện đúng chức năng xây dựng quy hoạch phát triển theo một chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đúng đắn; tạo môi trường và điều kiện cho các thành phần kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế; tăng cường giám sát để phát hiện các mất cân đối có thể xảy ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống. 

Nền hành chính kiến tạo, phát triển, liêm chính là nền hành chính mà ở đó Chính phủ và toàn hệ thống hành chính nhà nước nghiêm chỉnh trong thực thi pháp luật, thực hiện đầy đủ nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong nền hành chính liêm chính, từ đội ngũ lãnh đạo, quản lý cho đến từng công chức phải là những người trong sạch và ngay thẳng, thực hiện tốt đạo đức công vụ, văn hóa tổ chức, trong thực thi công vụ không được lạm quyền, lộng quyền, không được sử dụng quyền lực, chức vụ để trục lợi và tham nhũng về chức vụ, vật chất và các lợi ích khác. Theo đó, nền hành chính sẽ nhận được sự hài lòng của người dân và toàn xã hội, uy tín càng cao. Liêm chính cũng thể hiện ở việc nền hành chính có tính minh bạch, các công việc của cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực hiện phải được công khai cho người dân biết đầy đủ (trừ bí mật quốc gia và bí mật đời tư cá nhân), đảm bảo quyền được biết và quyền được sự giám sát của người dân. 

Chính phủ phục vụ là Chính phủ thực hiện tốt trách nhiệm công, mọi hoạt động của Chính phủ lấy người dân làm trung tâm, đáp ứng kịp thời những yêu cầu chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, bảo vệ lợi ích dân tộc, bảo vệ và thực hiện lợi ích công. Nghiêm chỉnh thực thi Hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không vượt quyền, lạm quyền, làm sai chức năng khi thực thi công vụ, làm việc với chất lượng và hiệu quả cao. Thực hiện tốt đạo đức công vụ: chính trực, trung thực, nhân ái, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ là một trong những yêu cầu quan trọng của nền hành chính phục vụ.  

Có thể nói, trong thời gian qua, công tác xây dựng nền hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, từng bước vững chắc tiến tới một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Từ việc ban hành các chương trình, kế hoạch về đổi mới tổ chức bộ máy, cho tới cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt, Chính phủ đã đề ra các chương trình, kế hoạch CCHC mang tính toàn diện, đồng bộ và chỉ đạo triển khai quyết liệt, thông qua đó, nền hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp thường xuyên đối thoại, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Các công cụ theo dõi, đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... được triển khai thực hiện, thể hiện rõ nét tinh thần xây dựng một nền hành chính dân chủ, phục vụ, hướng tới lợi ích của người dân và xã hội. 

Thể chế của nền hành chính được cải cách và từng bước hoàn thiện phù hợp với chủ trương của Đảng và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao rõ rệt qua công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa TTHC; mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch và các thông tin quản lý nhà nước, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tập trung cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai ở một số địa phương, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để sắp xếp hợp lý, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính. 

Bộ máy cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; cơ cấu bên trong đã có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống hành chính được nâng cao, tính thống nhất, công khai, minh bạch của nền hành chính được cải thiện và phát huy quyền làm chủ của người dân; vai trò, chức năng, nhiệm vụ được điều chỉnh phù hợp, bảo đảm quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. Phân công, phân cấp giữa cơ quan Trung ương với địa phương và giữa các cấp ở địa phương có nhiều đổi mới, đặc biệt là phân cấp về quản lý tài chính, ngân sách, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên trong thực tế, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương chưa thật sự thống nhất, thông suốt; thực hiện tinh giản biên chế còn có mặt kém hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu; một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa làm hết trách nhiệm, có lúc, có nơi còn có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. 

Giải pháp tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân

Một là, tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhà nước; sớm khắc phục sự trì trệ kéo dài trong các nội dung về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá kết quả hoạt động, về tiền lương, về chế độ bảo hiểm, cơ hội làm việc và các vấn đề liên quan khác. Cần xác định rõ hơn trách nhiệm, thẩm quyền giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. 

Hai là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước. Quan tâm hơn nữa chất lượng hệ thống văn bản pháp luật theo hướng tạo môi trường bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để cải thiện môi trường kinh doanh. Tạo điều kiện cho địa phương chủ động, sáng tạo, khuyến khích phát triển. Trong điều kiện kinh tế mở, tính toàn cầu cao, đòi hỏi phải sớm tạo lập đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế, thể chế hành chính phù hợp với thông lệ quốc tế; đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức để có thể hội nhập với các nền hành chính hiện đại.   

Ba là, đẩy mạnh cải cách TTHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Cải cách, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, bãi bỏ các thủ tục không phù hợp, gây khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Bốn là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Tập trung rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo quy định của Chính phủ. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, tổ chức để bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Trung ương và địa phương. Sáp nhập những cơ quan, tổ chức có cùng hoặc tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương để giải quyết các công việc về trật tự an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức công vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm về quản lý và sử dụng tài sản công. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần lắng nghe, cầu thị, trách nhiệm, hết lòng phục vụ người dân, doanh nghiệp… đồng thời thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, không còn uy tín với Nhân dân.

Sáu là, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các bộ và địa phương. Triển khai các biện pháp nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông đồng bộ; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, cơ sở dữ liệu địa phương đồng bộ, liên thông; thực hiện phổ biến các dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ công quốc gia; giảm tối đa việc giải quyết TTHC theo hình thức thủ công (trừ vùng sâu, vùng xa không đảm bảo về hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông hoặc những TTHC đòi hỏi tính bảo mật cao)./. 

--------------------------

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

3. Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

4. Chính phủ, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

5. Chính phủ, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày  15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XII của Đảng.

8. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

9. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

10. Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

11. Trần Văn Phòng, Tính tất yếu của việc xây dựng nền công vụ liên thông, thống nhất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài ở Việt Nam, Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử (ngày 02/5/2022).

12. Văn Tất Thu, Nguyên tắc quản trị nhà nước trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử (ngày 20/5/2022).

 

TS NGUYỄN TRỌNG THỪA - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

tcnn.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện cải cách tài chính công giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 27/11/2023
Cải cách tài chính công là một trong 6 nội dung của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Để thực hiện mục tiêu cải cách tài chính công, cần xác định yêu cầu và căn cứ vào tình hình thực tiễn tài chính công hiện nay để đề ra các giải pháp phù hợp.

Đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước hiện nay

Ngày đăng 16/11/2023
Đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua ở nước ta hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng để khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các giai cấp, tầng lớp nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 23/10/2023
Quan điểm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013 và các văn kiện Đại hội Đảng khóa IX, X, XI, XII, XIII. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên cần tiếp tục có những giải pháp hiệu quả trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 31/10/2023
Dư luận xã hội là một hiện tượng trong đời sống xã hội, phản ánh nhận thức, thái độ và tình cảm của các nhóm công chúng đối với những sự kiện, hiện tượng xuất hiện trong đời sống được xã hội quan tâm. Một trong những ý nghĩa của dư luận xã hội là giúp cho các chủ thể lãnh đạo, quản lý biết được nhận thức, tâm tư, tình cảm và thái độ của các nhóm công chúng, làm cơ sở cho những quyết định lãnh đạo, quản lý.

Tổ chức đơn vị hành chính trong bối cảnh cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 24/10/2023
Sắp xếp đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Để góp phần cung cấp luận cứ khoa học về sắp xếp các đơn vị hành chính, bài viết hệ thống hoá quan niệm về đơn vị hành chính và phân tích làm rõ những đặc điểm của đơn vị hành chính trong bối cảnh cải cách hành chính nước ta hiện nay.