Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công theo nhu cầu xã hội

Ngày đăng: 03/08/2022   08:22
Mặc định Cỡ chữ
Nghiên cứu khoa học hành chính, khoa học quản lý và cung ứng các dịch vụ công theo nhu cầu xã hội đang là một trong những vấn đề mới được Đảng, Nhà nước ta và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính thuộc Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) đã thực hiện thí điểm thành công mô hình cung cấp dịch vụ công trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng. Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Học viện và Bộ, ngành Nội vụ.
Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính được thành lập ngày 02/11/1992, với tên gọi ban đầu là Viện Nghiên cứu Hành chính trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ).

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (Viện) có chức năng tổ chức nghiên cứu khoa học về hành chính, quản lý nhà nước, chính sách công, cung cấp dịch vụ công và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương chung về đẩy mạnh tự chủ tài chính, để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện đã chủ động đề xuất thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công theo nhu cầu xã hội trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng gắn với hoạt động nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả trên nhiều phương diện. Với sự nỗ lực và quyết tâm đổi mới toàn diện của tập thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động của Viện trong thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả nổi bật sau: 

Thứ nhất, đột phá trong tư duy và năng lực quản trị theo hướng gắn các hoạt động cung cấp dịch vụ công về bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo nhu cầu xã hội và cạnh tranh thị trường.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Viện đã chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao cho thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trong hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội để phát huy năng lực và tạo việc làm, thu nhập cho viên chức, người lao động của Viện. Phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu nhằm cung cấp kịp thời các luận cứ khoa học cho các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ngành và lãnh thổ. Cụ thể, Viện đã trực tiếp lập hồ sơ tham gia tuyển chọn và chủ trì hoàn thành nghiệm thu một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Bình, Đắk Lắk); đang chủ trì triển khai 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024 và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh thực hiện trong năm 2022. Đây là cơ hội để viên chức, người lao động của Viện tham gia trực tiếp hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Trong thời gian tới, Viện tiếp tục đề xuất, chủ động đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh (từ 10-15 nhiệm vụ/năm, phấn đấu được giao chủ trì từ 3 - 5 nhiệm vụ/năm), đồng thời đề xuất cơ chế thu hút, khuyến khích đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, tăng cường và đổi mới quản lý hoạt động khoa học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tổ chức, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.

Thứ hai, xác lập thể chế quản lý hiệu quả và xây dựng tác phong chuyên nghiệp cho viên chức và người lao động của Viện trong cung cấp dịch vụ công.

Từ năm 2017, Viện đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 đối với lĩnh vực khoa học; là đơn vị tiên phong trong áp dụng kiến thức quản lý mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng thời là một trong số ít các tổ chức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn của cả nước áp dụng liên tục, hiệu quả Hệ thống này trong quản trị nội bộ. 

Hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ công trong bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội luôn được lãnh đạo Viện quan tâm. Ngoài việc chấp hành các quy định, quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia, Viện luôn chủ động tích cực hoàn thiện thể chế quản lý theo thẩm quyền và thực hiện các hoạt động lãnh đạo cũng như công tác chuyên môn, như: 1) Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý hoạt động mở lớp theo nhu cầu xã hội của Viện; 2) Thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ tháng và theo chuyên đề để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, sớm đưa hoạt động này đi vào nề nếp ngay từ đầu theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; 3) Thực hiện chế độ phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cá nhân trong quá trình thực hiện hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội. 

Đặc biệt, Viện là đơn vị đầu tiên của Học viện Hành chính Quốc gia có kỹ năng, kinh nghiệm lập hồ sơ, tham gia đấu thầu thành công nhiều gói thầu bồi dưỡng, tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong việc lập các hồ sơ tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp. Công tác quản lý hồ sơ, tài liệu các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo nhu cầu xã hội luôn tuân thủ các quy định về lưu trữ, đi vào nền nếp. Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học, giảng viên và học viên phục vụ công tác quản lý và khai thác.

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2002), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (năm 2003, 2004, 2005, 2021) và liên tục được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (năm 2014, 2015, 2016, 2021).

Thứ ba, đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường phân cấp nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công theo nhu cầu xã hội.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà khoa học thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, Viện tích cực huy động, khuyến khích các nhà khoa học tham gia tuyển chọn các đề tài cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh các năm tiếp theo; bám sát các bộ, ngành và địa phương để tiếp nhận thông tin, thường xuyên cung cấp thông tin, hỗ trợ các nhà khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia tham gia đề xuất định hướng nghiên cứu, tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, đặc biệt là nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, cấp tỉnh. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo định hướng của Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quản lý thống nhất, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, cung ứng các dịch vụ công theo nhu cầu xã hội nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế gắn với yêu cầu đổi mới nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện có hiệu quả tự chủ tài chính.

Thứ tư, tạo nguồn thu sự nghiệp để thực hiện tự chủ về tài chính.

Phát huy thế mạnh, đáp ứng nhu cầu đào tạo của các bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện đã tăng cường mở các lớp bồi dưỡng và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học theo nhu cầu xã hội để tăng nguồn thu, đảm bảo tự chủ về tài chính. Hiện nay, Viện đã trích lập được các quỹ theo quy định như: Quỹ phát triển sự nghiệp, Quỹ ổn định thu nhập, Quỹ chi cải cách tiền lương, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi để thực hiện chi trả theo quy định của Học viện Hành chính Quốc gia, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện chi trả trực tiếp 70.510 giờ giảng cho giảng viên và chi trả theo chế độ cho gần 100 nhà khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia khi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Thứ năm, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ viên chức, nghiên cứu viên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng từ thực tiễn tổ chức nghiên cứu khoa học giúp cho Viện có được đội ngũ viên chức, nghiên cứu viên với năng lực, trình độ cao, có môi trường làm việc chuyên nghiệp, có kỷ luật, kỷ cương. Viện tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học với kết quả nghiên cứu có chất lượng cao, đến nay, có 01 chủ nhiệm đề tài cấp quốc gia, 18 chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở, 05 đề tài khoa học cấp bộ, tỉnh; đồng thời là thành viên của nhiều đề tài khoa học các cấp; xuất bản nhiều bài báo khoa học có giá trị. Nhiều viên chức của Viện tích cực tham gia biên soạn các giáo trình đào tạo đại học và sau đại học, tài liệu bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia.

Những kết quả hoạt động trong việc cung ứng dịch vụ công theo nhu cầu xã hội đối với hoạt động bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao. Không chỉ tiên phong đổi mới và thành công với mô hình cung cấp dịch vụ công trong hoạt động nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển (từ năm 1992 đến nay), Viện đã chủ động, linh hoạt, vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Phát huy những thành tích đạt được trong 30 năm qua, tập thể cấp ủy, lãnh đạo, viên chức, người lao động của Viện quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động; tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo bước phát triển bền vững. Phấn đấu phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu về khoa học hành chính theo định hướng của Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

 

TS Đặng Thành Lê - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ)

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chính sách của các nước về kinh tế xanh và kinh nghiệm cho Việt Nam

Ngày đăng 02/08/2022
Việc chủ động học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, kết hợp hài hòa giữa nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế có thể giúp Việt Nam tạo ra những chuyển biến ấn tượng trong quá trình "xanh hóa" nền kinh tế.

Quyền lực ở đô thị và quyền lực của chính quyền đô thị – Từ kinh nghiệm thế giới và đề xuất, khuyến nghị với Việt Nam

Ngày đăng 27/07/2022
Đô thị là “cơ thể sống”, đặc điểm này cho thấy, tính chất cấu trúc hoàn chỉnh và đồng bộ của từng bộ phận cũng như của toàn bộ cơ thể đô thị trong trạng thái, tính chất luôn vận động của nó. Để bảo đảm tính chỉnh thể của một “cơ thể sống – đô thị”, vai trò của chính quyền trong việc định hướng, điều phối, cưỡng chế là rất cần thiết và vô cùng quan trọng.

Làm rõ những nội dung tác động đến công tác tuyên giáo hiện nay

Ngày đăng 20/07/2022
Ngày 20/7/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tác động đến công tác tuyên giáo”.

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 13/07/2022
Trên cơ sở làm rõ thêm khái niệm, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng xung đột lợi ích trong thực thi công vụ và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay.

Một số bất cập, hạn chế trong giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 01/07/2022
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước ở tầm vĩ mô trong công tác phòng, chống tham nhũng thì việc tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng đang là yêu cầu cấp thiết ở Việt Nam. Bài viết chỉ ra một số bất cập, hạn chế để có giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan chuyên trách này.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.