Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Từ đầu năm 2022, trung bình hằng ngày có khoảng 1,7 triệu giao dịch thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Ngày đăng: 01/08/2022   03:51
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 105/BC-BTTTT ngày 29/7/2022), số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia trong tháng 7/2022 là 620.830 văn bản (gửi: 135.164 văn bản, nhận 485.666 văn bản). Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong 7 tháng đầu năm 2022 là 3,56 triệu văn bản (gửi: 760.000 văn bản, nhận 2,8 triệu văn bản)
Ảnh minh họa: Internet

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai hệ thống xác thực định danh điện tử, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng giải pháp sử dụng tài khoản định danh xác thực điện tử để phục vụ việc số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; hướng dẫn và thực hiện việc chuyển đổi số, xác thực tài khoản của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương với tài khoản do hệ thống của Bộ Công an cung cấp; giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng phần mềm dịch vụ công liên thông về Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí, triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng trên toàn quốc; giao Bộ Tư pháp khẩn trương rà soát, đối chiếu, điều chỉnh thông tin và đồng bộ dữ liệu giữa hai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung hoàn thiện các hệ thống thông tin, thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội (trẻ em, bảo trợ xã hội, việc làm, giảm nghèo) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế: Sau khi Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 07/3/2022, Bộ Công an đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ về dự thảo Nghị định. Căn cứ ý kiến của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ Công an sẽ phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Ngày 06/7/2022, Bộ Công an đã có Tờ trình số 349/TTr-BCA trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang nghiên cứu, thẩm tra dự thảo Nghị định.

Về xây dựng nền tảng phát triển Chính phủ điện tử: Tính đến ngày 22/7/2022, tổng số giao dịch thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (National Data Exchange Platform - NDXP) trong tháng 7/2022 là 10.385.415; tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP từ khi khai trương đến nay là 553.969.478; tính từ đầu năm 2022, trung bình hằng ngày có khoảng 1,7 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP;

Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Dân cư: Bộ Công an đã vận hành chính thức Hệ thống CSDL quốc gia về Dân cư từ ngày 01/7/2021. Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ làm việc với các bộ, ngành, địa phương để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án; từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã tiếp và làm việc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 07 đoàn công tác trong và ngoài nước; tổ chức Hội nghị tập huấn cho 12 địa phương về Đề án 06 nhằm khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra;

Đối với cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm: Để đảm bảo tiến độ triển khai Đề án 06, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư qua số chứng minh nhân dân để đối chiếu, đồng bộ (lấy) số căn cước công dân (CCCD) từ CSDL quốc gia về dân cư sang CSDL của Bảo hiểm xã hội. Tính đến ngày 18/7/2022, hoàn thành xác thực đúng thông tin công dân của hơn 47 triệu người tham gia;

Về việc triển khai thí điểm khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chíp: Tính đến ngày 18/7/2022, toàn quốc đã có 6.808 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có các văn bản gửi bộ, ngành, địa phương đề nghị phối hợp kê khai mã số Bảo hiểm xã hội, số định danh cá nhân/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội, BHYT;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Y tế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối và chia sẻ dữ liệu chứng thực từ bản sao điện tử và các dữ liệu dịch vụ công liên quan đến CSDL quốc gia về Bảo hiểm theo quy định hiện hành, đồng thời triển khai thí điểm chứng thực thông tin trên sổ Bảo hiểm xã hội phù hợp với CSDL quốc gia về Bảo hiểm; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan hoàn thiện quy trình để tích hợp cung cấp các dịch vụ công; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp 100% DVC mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công của Ngành và tích hợp, cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Đối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc: Tính đến ngày 18/7/2022, Hệ thống đã có 28.804.360 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 7.475.167 trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định; 3.740.350 hồ sơ khai sinh có Số định danh cá nhân được chuyển sang hệ thống của Bảo hiểm xã hội; 6.374.960 dữ liệu đăng ký kết hôn; 4.249.592 dữ liệu đăng ký khai tử và 7.427.233 dữ liệu khác.

Về xây dựng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Trục liên thông văn bản quốc gia: Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong tháng 7/2022 là 620.830 văn bản (gửi: 135.164 văn bản, nhận 485.666 văn bản). Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong 7 tháng đầu năm 2022 là 3,56 triệu văn bản (gửi: 760.000 văn bản, nhận 2,8 triệu văn bản). Từ khi khai trương (12/3/2019) đến nay Hệ thống có tổng số hơn 13,1 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Trục liên thông văn bản quốc gia;

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet): Trong tháng đã phục vụ 01 phiên họp Chính phủ và xử lý 28 Phiếu lấy kiến thành viên Chính phủ (thay thế gần 12 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy). Tính đến nay, Hệ thống đã phục vụ 55 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 1.223 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế gần 434 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy);

Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Hệ thống đã kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, CSDL có chức năng báo cáo của 74 bộ, cơ quan, địa phương; cung cấp thông tin, dữ liệu của 15/151 chế độ báo cáo trên Hệ thống; 152/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 04/12 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Quốc hội giao Chính phủ được cung cấp trên Hệ thống; kết nối 37 chỉ tiêu thông tin dữ liệu trực tuyến; xây dựng kho dữ liệu tổng hợp với trên 300 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; 250 bảng hiển thị dữ liệu cho các chỉ tiêu. Tiếp tục phối hợp với các chuyên gia và các bộ, ngành xây dựng và hiển thị 16 nhóm chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành hằng ngày, hằng tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai kết nối, tích hợp các thông tin dữ liệu từ các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, hệ thống thông tin của các bộ, cơ quan, địa phương với Trung tâm;

Đối với các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp: Tính đến ngày 27/7/2022, tỷ lệ DVCTT đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 54,33% tổng số thủ tục hành chính);

Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 20/7/2022, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có trên 293 nghìn tài khoản đăng ký; trên 4 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 479 nghìn lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; trên 324 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; trên 126 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 307 tỷ đồng. Từ khi khai trương đến nay đã cung cấp 3.684 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đã có hơn 2,3 triệu tài khoản đăng ký; hơn 124,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 6,1 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 4,2 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 1,1 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,3 nghìn tỷ đồng; hơn 174 nghìn cuộc gọi tới tổng đài tư vấn hỗ trợ.

Về việc xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân: Trong tháng 7/2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 983 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 16,6% so với tháng 6/2022, tăng 20,0% so với cùng kỳ tháng 7/2021./.

Mạnh Tuyền - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 12/05/2023
Ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm(1). Việc triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự quyết tâm của hệ thống chính trị và đồng tình, ủng hộ của nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thực hiện mô hình mới.

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 05/05/2023
Ngày 05/5/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 169/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Ngày đăng 04/05/2023
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng, kịp thời rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP một cách thực chất, hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT.

Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Ngày đăng 28/04/2023
Ngày 28/4/2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ký ban hành Công văn số 1983/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ gửi: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước, đề nghị thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Công đoàn Viên chức đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức 02 hội thi lớn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng 28/04/2023
Chiều ngày 27/4/2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ 14, Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.