Hà Nội, Ngày 02/10/2022

Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 30/07/2022   02:11
Mặc định Cỡ chữ
Bài viết khái quát những kết quả và hạn chế sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó đưa ra một số giải pháp để tiếp tục nâng cao hoạt động đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Ảnh minh họa

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Thứ nhất, về hoạt động xây dựng, hoàn thiện quy định và hướng dẫn việc thực hiện quy trình đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Căn cứ Kết luận số 388-KL/TU ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong hệ thống chính trị, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) ban hành Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 về quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CBCCVC trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quy định đánh giá, phân loại hàng quý bao gồm 03 nhóm tiêu chí: Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức - 20 điểm; Năng lực và kỹ năng - 30 điểm; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - 50 điểm (kèm số điểm tương ứng cho từng tiêu chí khác nhau trong mỗi nhóm).

Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp kết quả 01 năm triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý nêu trên. Theo đó, có 03 nhóm tiêu chí cơ bản được giữ nguyên, nhưng số lượng tiêu chí trong từng nhóm có tăng lên và số điểm tương ứng được quy định chi tiết hơn, cụ thể: nhóm ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức 20 điểm; nhóm năng lực và kỹ năng 20 điểm, trong đó chia thành 02 đối tượng, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đồng thời có bổ sung tiêu chí rất mới và sát với kết quả thực tiễn thực thi công vụ của người được đánh giá như có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả và sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc; nhóm kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CBCCVC được điều chỉnh tăng lên (chiếm 60% tổng số điểm), đảm bảo có sự phân hóa rõ nét giữa các mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

Theo quy định (sửa đổi), các trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có tổng số điểm chính thức (của 03 nhóm tiêu chí) đạt từ 90 điểm trở lên; đối với hoàn thành tốt nhiệm vụ phải có tổng số điểm chính thức đạt từ 75 điểm đến dưới 90 điểm. Ngoài ra, để tiết kiệm và thuận tiện trong việc tổng hợp, lưu trữ kết quả đánh giá, phân loại, quy định sửa đổi cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cho phép thực hiện bằng văn bản điện tử đối với mẫu 2 (góp ý kiến cho đồng nghiệp) và lồng ghép mẫu 1 và mẫu 3 với nhau (mẫu 1+3).

Thứ hai, về công tác triển khai và hướng dẫn thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý. 

Việc đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CBCCVC là nhiệm vụ mới, phức tạp, khó khăn, có phạm vi tác động, ảnh hưởng rất lớn và chưa có tiền lệ. Do đó, để các cơ quan, đơn vị có thời gian phù hợp chuẩn bị, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Công văn số 5035/UBND-VX ngày 07/11/2018 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về thời gian đánh giá, phân loại của năm 2018 như: trong tháng 11 tổ chức đánh giá, phân loại Quý II và Quý III; trong tháng 01/2019 tổ chức đánh giá, phân loại Quý IV. Đồng thời, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 4822/SNV-CCVC ngày 17/12/2018 hướng dẫn các sở, ngành và UBND quận, huyện lưu ý một số nội dung khi thực hiện, cụ thể: căn cứ nhóm tiêu chí cơ bản và khung điểm tối đa đạt được của từng nhóm tiêu chí, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng thang điểm chi tiết để thực hiện cho phù hợp với tình hình của từng đơn vị.

Thứ ba, về kết quả thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý. 

Qua thực hiện đánh giá, phân loại và chi thu nhập tăng thêm, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã triển khai đầy đủ nội dung theo quy định cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố (đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo các hướng dẫn và văn bản của Ban Tổ chức Thành ủy). Các sở, ngành, quận, huyện đã ban hành quy định đánh giá, phân loại CBCCVC của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể hóa các tiêu chí của Thành phố theo đặc thù từng lĩnh vực, tổ chức và bộ phận. Việc đánh giá, phân loại hàng quý cơ bản được triển khai nghiêm túc, có chất lượng và công khai, minh bạch.

Tỷ lệ CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình hàng quý đạt 97,82% so với tổng số CBCCVC (của cả khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và khối nhà nước); trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trung bình 64,39%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 33,43%. Số lượng hoàn thành nhiệm vụ/hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trung bình hàng quý chỉ chiếm 1,84%; số lượng không hoàn thành nhiệm vụ không vượt quá 0,34%. Từ quý III/2019 trở đi, Thành phố áp dụng quy định đánh giá, phân loại sửa đổi, đồng thời triển khai thực hiện nguyên tắc tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng đánh giá theo hướng phản ánh chính xác năng lực và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CBCCVC.

Tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trung bình của lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, quận, huyện và tương đương thuộc cả 02 khối (khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và khối nhà nước) từ quý III/2019 đến hết quý IV/2021 chiếm 52,98% (tuy vượt quá 50% nhưng vẫn đảm bảo theo quy định do được phép làm tròn thành 01 nếu có số dư 0,5 trở lên); đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương là 49,56%; cấp phòng, ban, tổ, đội, nhóm trong đơn vị trực thuộc là 56,32%.

Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, nhìn chung CBCCVC đều thể hiện tâm lý phấn khởi, hăng hái tham gia công tác, cống hiến đạt nhiều thành tích, thành quả cao hơn. Công tác đánh giá, phân loại hàng quý đã được quán triệt, triển khai kịp thời, tạo sự thay đổi căn bản trong nhận thức của CBCCVC đối với chính sách chi thu nhập tăng thêm của Thành phố. Đồng thời, quy định đánh giá, phân loại hàng quý đã từng bước khắc phục tình trạng “hình thức”; khuyến khích CBCCVC tự giác chấp hành kỷ luật, nâng cao năng lực tham mưu và đảm bảo chất lượng thực thi công vụ. Phương thức đánh giá tiên tiến, đa chiều và có sự tham gia của nhiều chủ thể (đánh giá của đồng nghiệp) đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình, hỗ trợ lẫn nhau cùng nỗ lực, cống hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác nghiên cứu, xây dựng và xem xét, hướng dẫn thực hiện quy định đánh giá, phân loại hàng quý chưa theo kịp với tình hình thay đổi của thực tiễn. Nguyên tắc chi trả thu nhập tăng thêm căn cứ vào số ngày làm việc thực tế của CBCCVC khi triển khai còn một số khó khăn, vướng mắc do thời gian làm việc theo quy định riêng của mỗi ngành, lĩnh vực là khác nhau; đặc biệt là một số ngành, lĩnh vực đặc thù (giáo dục và đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao...) còn áp dụng chế độ làm việc theo ca, kíp hoặc theo năm học, theo mùa… nên không thể áp dụng một cách tính chung cho mọi lĩnh vực. 

Việc cụ thể hóa các nội dung của quy định đánh giá, phân loại hàng quý cho phù hợp với yêu cầu của ngành, lĩnh vực đã được thực hiện nhưng chưa đồng đều. Một số cơ quan, đơn vị vẫn tổ chức đánh giá dựa trên những tiêu chí đã có sẵn nên kết quả đánh giá còn chung chung, chưa phản ánh chính xác những đặc thù của từng vị trí việc làm, chưa phân loại được năng lực làm việc của người được đánh giá. Việc góp ý và tiếp thu góp ý của đồng nghiệp đôi khi chưa được chú trọng; chưa thể hiện tính khách quan, đa chiều. Vẫn còn tình trạng “nể nang”, “cào bằng” khi rà soát, chấm điểm nên việc đánh giá, phân loại chưa phản ánh hết năng lực, thái độ và tinh thần đối với công việc trong thực tế của CBCCVC. Có một số đơn vị còn tư tưởng đánh đồng việc chi thu nhập tăng thêm là để bù đắp tiền lương bình quân nên chưa tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện. 

Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là do, việc xây dựng và thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm là vấn đề hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ. Do đó, các chính sách được xây dựng và triển khai thực hiện đều chủ yếu dựa vào kết quả khảo sát, kiến thức và kinh nghiệm. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu quy định đánh giá, phân loại CBCCVC phải tìm tòi, nghiên cứu, tham khảo nhiều mô hình, phương pháp khác nhau để xây dựng bộ tiêu chí phù hợp với thực tiễn và đặc thù của Thành phố với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước điều chỉnh, hoàn thiện. Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến chất lượng đánh giá, phân loại hàng quý; chưa xem đây là một trong những cơ sở, thước đo chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị mình. Do đó, khi tổ chức đánh giá, phân loại còn hình thức, chưa thực sự khách quan, minh bạch; chưa có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên. 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới

Về định hướng chung

Một là, cần tiếp tục thực hiện quan điểm nhất quán về việc đánh giá, phân loại hàng quý phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo tính khách quan, công bằng. Tất cả các khâu, các bước của quy trình cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ cả về nội dung và hình thức chuẩn đầu ra theo quy trình đã được quy định. Việc cân nhắc, cho điểm đối với người được đánh giá phải được thực hiện nghiêm túc, không qua loa, chiếu lệ. Trường hợp buộc phải có điểm trừ thì cần kèm theo bằng chứng xác đáng, có cơ sở thuyết phục để giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo hoặc so bì, mất đoàn kết. 

Hai là, qua đánh giá, phân loại hàng quý, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có điều kiện và cơ sở để rà soát, bố trí đúng người, đúng việc theo sở trường, năng lực chuyên môn của CBCCVC. Đánh giá, phân loại hàng quý không phải là thủ tục mang tính hình thức để tăng thêm thu nhập mà là một trong những cơ sở để sàng lọc đội ngũ; sắp xếp tổ chức, bộ máy hợp lý theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. 

Ba là, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, quan tâm và chấp hành nghiêm túc trong từng khâu, từng nội dung được phân công của Thành ủy, UBND Thành phố và cấp có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh nghiên cứu, rà soát tình hình và mục tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực để sớm xây dựng các tiêu chí thành phần trong quy định đánh giá, phân loại hàng quý; đảm bảo tuân thủ các định hướng cơ bản và khung điểm đã được Thành phố ban hành, phù hợp với đặc thù, điều kiện lao động của từng ngành, lĩnh vực hoạt động và những yêu cầu riêng của từng vị trí việc làm.

Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cần xem xét, hoàn thiện nội dung quy định đánh giá, xếp loại hàng quý theo hướng đánh giá chính xác hơn về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và có tính đến đặc thù của từng ngành, lĩnh vực cũng như từng nhóm vị trí việc làm... cần có thang đo khác nhau để tránh cào bằng hoặc đánh giá không chính xác về tiến độ và chất lượng công việc của CBCCVC.

Thứ hai, cần quyết liệt chỉ đạo và có biện pháp phù hợp, hiệu quả để đảm bảo cấp có thẩm quyền đánh giá cần rà soát kỹ lưỡng về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải phản ánh trung thực kết quả lao động sáng tạo và nỗ lực học hỏi, hoàn thành nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị phụ trách. Tỷ lệ này cũng phải đảm bảo sự phân hóa hợp lý giữa các mức độ hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, không vì thành tích cá nhân mà làm sai lệch kết quả đánh giá. 

Thứ ba, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đánh giá, xếp loại hàng quý để đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển mới trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nhiệm vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cũng như với các quy định mới về đánh giá, xếp loại CBCCVC. Hiệu quả mang lại khi áp dụng các giải pháp tin học vào các khâu của quy trình sẽ rút ngắn thời gian cũng như tạo thuận lợi cho công tác thống kê, tổng hợp kết quả, tiết kiệm nguồn lực đầu tư. 

Công tác đánh giá CBCCVC luôn được xác định là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng sẽ phát huy được khả năng của từng cán bộ và đội ngũ cán bộ; ngược lại, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai, ảnh hưởng không tốt cho cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá hàng quý là cơ sở để thực hiện thực sự hiệu quả chính sách chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC của TP. Hồ Chí Minh, gắn với từng vị trí việc làm và kết quả thực thi công vụ được tốt hơn trong thời gian tới./.

---------------------------

Tài liệu tham khảo:

1. Quốc hội, Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 2980/UBND-VX ngày 22/7/2019 và Công văn số 4634/UBND-VX ngày 08/11/2019.

5. Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Công văn số 1897/UBND-VX ngày 22/5/2020 về thực hiện quy định đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (COVID-19).

6. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 1332/UBND-VX ngày 14/4/2020 về thực hiện chế độ cho nhân viên y tế trực tiếp khám cho người cách ly và điều trị, chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rus Corona.

7. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 983/HD-SNV ngày 17/3/2020.

 

TS Nguyễn Thị Thu Hòa, NCS Đào Văn Hân - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

ThS Nguyễn Sĩ Long, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Thi tuyển nhiều vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Ngày đăng 30/09/2022
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 3461/KH-UBND thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi và Ngày Quốc tế Trẻ em gái

Ngày đăng 30/09/2022
Hướng tới Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), vừa qua, Sở Y tế thành phố Hà Nội phối hợp với UBND quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người cao tuổi vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số.

Phú Thọ cần tập trung, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số, xã hội số

Ngày đăng 30/09/2022
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 311/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Các tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương án và thực hiện việc tuyển dụng, bố trí đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước ngày 31/12/2025

Ngày đăng 27/09/2022
Theo quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/9/2013 về “Phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020” (Đề án 500 trí thức trẻ), sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã trong thời gian 05 năm (đủ 60 tháng), đội viên Đề án được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở xã trong bối cảnh hiện nay

Ngày đăng 20/09/2022
Trong thời gian qua, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nói chung, chính quyền ở xã nói riêng đã có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, hoạt động của chính quyền địa phương ở xã thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế cần được khắc phục. Vì vậy, việc tiếp tục xem xét đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở xã là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.