Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Ngày đăng: 21/07/2022   10:26
Mặc định Cỡ chữ
Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 nhấn mạnh trong nội dung Đảng lãnh đạo thông qua đường lối, cương lĩnh, chiến lược có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là điểm rất quan trọng, phải đưa lên đầu tiên.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại phiên họp ngày 19/7/2022.

Vừa qua, tại Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra Phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án đồng chủ trì phiên họp.

Qua thảo luận, thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự chuẩn bị của Tổ Biên tập và đồng tình với nhiều nội dung cơ bản của Báo cáo tổng kết. Một số ý kiến nêu lên đề xuất về kết cấu của báo cáo; nhấn mạnh làm rõ hơn về quan điểm, mục tiêu; thống nhất kỹ thuật thể hiện giữa các mục, chú trọng tính hợp lý; bổ sung một số nội dung cụ thể, quan trọng để nêu bật những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Đề án, xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết mới về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Kết luận tại phiên họp, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 Trương Thị Mai khái quát các nhóm vấn đề Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện trước khi tiến hành phiên họp tiếp theo. Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ phiên họp tới sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, cần tiếp tục cân đối hài hòa giữa các nội dung, các phần trong bản dự thảo báo cáo, trong đó cần nâng cao tính khái quát, thể hiện ngắn gọn, cô đọng, khái quát hơn.

Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 nhấn mạnh nội dung quan trọng nhất của báo cáo là phần thứ 2 về quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nên Tổ Biên tập cần phải gia công cho phần này đồng thời tập trung làm rõ một số vấn đề. Thứ nhất là tiếp tục làm rõ bối cảnh của giai đoạn mới và dự báo tính hình thời gian tới. Thứ hai, tiếp tục tập trung vào yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, cho những mục tiêu phát triển tiếp theo.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý báo cáo phải thể hiện được nội dung năng lực lãnh đạo của Đảng chiếm vị trí trung tâm, gắn với Nghị quyết Đại hội XIII và 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng của Nghị quyết Đại hội XIII. Đồng chí lưu ý đây là những nội dung gắn bó chặt chẽ, hòa quyện với nhau, bổ sung cho nhau để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cao hơn là năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.

"Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng; đổi mới, gần dân hơn, đổi mới đường lối, quan điểm, đi vào cuộc sống tốt hơn; đổi mới để cán bộ, đảng viên chấp hành chủ trương của Đảng, phải là người truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng tới đời sống xã hội, người dân", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ giải pháp, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý phương thức đầu tiên là Đảng lãnh đạo thông qua đường lối, cương lĩnh, chiến lược. Để lãnh đạo thông qua đường lối, cương lĩnh, chiến lược, Đảng phải làm tốt năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược, năng lực thể chế, năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng.

"Muốn có đường lối, cương lĩnh tốt phải chăng cần có năng lực dự báo tốt, có tầm nhìn chiến lược, trên cơ sở đó có năng lực thể chế, năng lực cụ thể hóa để đưa đường lối, quan điểm của Đảng vào cuộc sống", đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ.

Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 nhấn mạnh, trong nội dung Đảng lãnh đạo thông qua đường lối, cương lĩnh, chiến lược có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là điểm rất quan trọng, phải đưa lên đầu tiên. Đó là nâng cao năng lực thể chế thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thứ hai là hệ thống quy chế, quy định để đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thứ ba là các điều lệ, quy chế của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng, phải gắn với đường lối, quan điểm của Đảng. Thứ tư là năng lực cụ thể hóa của cấp ủy, tổ chức đảng để đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Trong công tác tuyên truyền vận động, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đảng tuyên truyền vận động không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà còn trong quần chúng nhân dân. Đối với công tác cán bộ, cần tập trung làm rõ những việc gần đây đề cập nhiều, đó là vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị; mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ cấp chiến lược...

"Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bản chất vẫn là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng được năng lực của Đảng cầm quyền", Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ./.

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng 04/08/2022
Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Ngày đăng 27/07/2022
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết là Đảng ta đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ đảng viên ở Việt Nam hiện nay và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Chủ động phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Ngày đăng 18/07/2022
Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng 14/07/2022
Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nội dung đặc biệt quan trọng.

Hướng dẫn về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII

Ngày đăng 11/07/2022
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGW về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng “khóa XIII”. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.