Hà Nội, Ngày 11/08/2022

Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của tỉnh An Giang

Ngày đăng: 19/07/2022   03:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1331/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, đây là chính sách rất quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Thanh niên 2020 với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước. Triển khai thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tỉnh An Giang đã xây dựng, ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của tỉnh với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tế các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Ảnh minh họa: Tỉnh Đoàn An Giang

Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác phát triển thanh niên của tỉnh An Giang

Xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang trong những năm tới và giai đoạn tiếp, trong những năm qua, tỉnh An Giang đã có nhiều biện pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác phát triển thanh niên, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tích cực. Cụ thể là đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND ngày 31/10/2012 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/11/2012 về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tổ chức sơ kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2012-2015.

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 21/3/2016 về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn II; Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020. Hàng năm, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của cơ quan, địa phương và tổ chức triển khai thực hiện thông qua lồng ghép nội dung Chương trình phát triển thanh niên tại các hội nghị tập huấn, triển khai nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai Quyết định số 535/QĐ-UBND và Quyết định số 1404/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản liên quan đến thanh niên; phân công cán bộ, công chức theo dõi, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; lồng ghép nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các văn bản quản lý nhà nước về thanh niên, ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp. Điển hình là các phong trào hoạt động như: câu lạc bộ Cảm hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên chậm tiến; Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài; hành trình “Tuổi trẻ cụm Sông Hậu vì biển, đảo quê hương; hành trình “Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn; cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang” với chủ đề “Giải pháp phát triển nông nghiệp, du lịch và sử dụng năng lượng tái tạo trong chế biến nông sản hiệu quả, bền vững”; phiên chợ “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang; hội chợ “Việc làm”; chương trình “Học kỳ Quân đội”.v.v.

Việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra; các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên cơ bản hoàn thành; tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển thanh niên; bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự làm công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiện toàn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm công tác thanh niên từng bước được nâng lên, kịp thời thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thanh niên; tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ phát triển bản thân và đóng góp hữu ích cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các sở, ban, ngành và địa phương đã tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên; đẩy mạnh việc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể của các cấp, các ngành vào thực tiễn công tác thanh niên. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đầu tư phát triển thanh niên gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thông qua các nhiệm vụ, giải pháp được phân công trong Chương trình phát triển thanh niên, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, việc cung cấp các thông tin về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên được các đơn vị, địa phương rất quan tâm. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức Đoàn thực hiện vai trò chăm lo nhu cầu, lợi ích, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận cơ hội học tập và làm việc, hình thành môi trường thuận lợi cho thanh niên thực hiện ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của tỉnh An Giang

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tỉnh An Giang đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phát triển thanh niên như sau:

Một là, xây dựng lực lượng thanh niên của tỉnh An Giang phát triển toàn diện, trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; có ý thức chấp hành pháp luật; từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra. Tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là người đứng đầu về vai trò quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, chỉ đạo các ngành, các cấp trong việc chủ động lồng ghép đưa các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương một cách cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế của thanh niên, không thực hiện chung chung, hình thức.

Hai là, quan tâm xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; gắn kết mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên với chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị và địa phương; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ; kịp thời động viên, khuyến khích những thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho thanh niên được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các sở, ngành và địa phương cần phối hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế của tỉnh.

Ba là, tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên được tư vấn nghề nghiệp và có việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện. Tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép chương trình phát triển thanh niên với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và của địa phương.

Bốn là, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn Thanh niên trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách về công tác thanh niên; tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào có chiều sâu, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác đoàn; sắp xếp, bố trí nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác đoàn; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở các ngành, các cấp.

Một số kiến nghị, đề xuất

Để công tác triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Chương trình phát triển thanh niên có hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại địa phương, tỉnh An Giang kiến nghị, đề xuất một số vấn đề sau:

Thứ nhất, các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương cần tạo điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các nước phát triển có mô hình quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiệu quả, nhằm vận dụng, áp dụng những kinh nhiệm, mô hình hiệu quả vào thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở địa phương.

Thứ hai, Bộ Nội vụ có hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn, thực hiện tốt Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên trong toàn tỉnh.

Thứ ba, các cấp có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản quy định cụ thể cơ chế quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, phân cấp cụ thể cho các địa phương để tạo sự thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên từ Trung ương đến địa phương.

Thứ tư, tăng cường hỗ trợ, đầu tư nguồn lực, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ, triển khai các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; thông tin về các thành tựu khoa học và công nghệ đến thanh niên trong xu thế Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tuyên dương và tìm kiếm, phát hiện tài năng trẻ vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

Thứ năm, hỗ trợ kinh phí hàng năm để tỉnh An Giang thực hiện cơ chế, chính sách cho thanh niên và triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp theo Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của tỉnh An Giang./.

 

Nguyễn Bình Định, Sở Nội vụ tỉnh An Giang

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Xem xét thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Ngày đăng 09/08/2022
Chiều ngày 08/8/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7 thẩm tra Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Bình Phú (tỉnh Tiền Giang)

Ngày đăng 08/08/2022
Chiều ngày 08/8/2022, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 07, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Ủy ban) Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban tiến hành thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày Đề án tại phiên họp.

Tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 03/08/2022
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 01/8/2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Theo đó, về tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

Hà Nội: Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân qua hoạt động giám sát

Ngày đăng 02/08/2022
Sau hơn một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc các phường ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị của cơ sở, nhất là trong công tác giám sát, phản biện các vấn đề tại địa phương, góp phần giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan này.

Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/07/2022
Bài viết khái quát những kết quả và hạn chế sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó đưa ra một số giải pháp để tiếp tục nâng cao hoạt động đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.