Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Cần Thơ, Hà Tĩnh: nghiên cứu giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS

Ngày đăng: 23/06/2022   05:15
Mặc định Cỡ chữ
UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quản lý, nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022 và những năm tiếp theo.
UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của Thành phố năm 2021 để đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hai chỉ số này trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ảnh: Q. Thái

Thành phố Cần Thơ: Năm 2021, Chỉ số PAR INDEX của Thành phố đạt 84,97%, xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 14 bậc so năm 2020, xếp thứ 09/13 địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thứ 05/05 thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số SIPAS đạt 85,54%, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 10 bậc so với năm 2020).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhằm cải thiện thứ hạng Chỉ số PAR INDEX, SIPAS của Thành phố trong thời gian tới. Trong kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu và giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để có cơ sở kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PAR INDEX, SIPAS. UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cụ thể được nêu tại kế hoạch cải thiện các chỉ số và ý kiến phân tích đánh giá của chuyên gia; định kỳ hàng quý, 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện gửi các sở, ngành chủ trì tổng hợp. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra công vụ, tăng cường kiểm tra đột xuất tại địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc; chủ động phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra UBND cấp xã trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tỉnh Hà Tĩnh: Năm 2021, Chỉ số PAR INDEX tỉnh Hà Tĩnh tăng 08 bậc so với năm 2020, xếp thứ 08/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số SIPAS xếp thứ 05/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 06 bậc so với năm 2020 và xếp thứ 01/06 tỉnh Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, một số lĩnh vực, nội dung lại giảm bậc, giảm điểm so với năm 2020 như cải cách thủ tục hành chính (giảm 0,52 điểm và giảm 31 bậc); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (giảm 0,39 điểm; giảm 12 bậc); một số tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số PAR INDEX ở một số nội dung, lĩnh vực chưa đạt điểm tối đa; một số yếu tố cơ bản trong Chỉ số SIPAS giảm điểm so với năm 2020 như “thủ tục hành chính", “kết quả dịch vụ công”.

Để kịp thời khắc phục hạn chế và triển khai kịp thời các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2022 và những năm tiếp theo, trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ (Văn bản số 1009/SNV-CCHC&VTLT ngày 03/6/2022 và số 1064/SNV-CCHC&VTLT ngày 10/6/2022), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, công bố Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS của Bộ Nội vụ và báo cáo phân tích chi tiết của Sở Nội vụ; đối chiếu với các nội dung, lĩnh vực thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị để phân tích, tổng hợp báo cáo gửi Sở Nội vụ trước ngày 28/6/2022. Nội dung báo cáo cần chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nội vụ chủ trì, đôn đốc, tiếp thu báo cáo phân tích của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, tham mưu chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS trong năm 2022 và những năm tiếp theo; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 06/7/2022./.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Ngày đăng 01/07/2022
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).

Hà Nội: phấn đấu Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC tăng ít nhất 3 - 5% so với năm 2021

Ngày đăng 01/07/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 181-KH/UBND ngày 29/6/2022 về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Bắc Giang: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Ngày đăng 30/06/2022
Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, năm 2022 các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện với quyết tâm nâng điểm chỉ số thành phần đạt thấp. Qua đó từng bước góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Hà Nội: 100% sở, ngành và UBND cấp huyện hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn

Ngày đăng 27/06/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 196/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố. Điểm nổi bật là đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, cụ thể:

Giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 22/06/2022
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước. Từ đó, sẽ làm giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).