Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 21/06/2022   08:22
Mặc định Cỡ chữ
Chiều nay 21/6/2022, tại Hà Nội, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang, Trưởng đoàn giám sát làm việc với Bộ Nội vụ.
Quang cảnh buổi làm việc

Làm việc với Đoàn giám sát có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Trần Văn Khiêm báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn giám sát.

Tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Trần Văn Khiêm đã báo cáo tóm tắt công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế và kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế của cả nước giai đoạn 2016 - 2021, cụ thể: Bộ Nội vụ đã kịp thời xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được bổ sung, hoàn thiện, từng bước khắc phục các vấn đề giao thoa, chồng chéo; tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã từng bước được sắp xếp, kiện toàn bước đầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập: các Bộ, ngành, địa phương đã rất tích cực triển khai sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW, số lượng đơn vị trong cả nước đã giảm 13,85% so với năm 2015, vượt mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW đến năm 2021 tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế đã được tổ chức triển khai bám sát theo yêu cầu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị. Theo đó, việc tinh giản biên chế công chức đã giảm 10,01%, viên chức đã giảm 11,67%, công chức cấp xã đã giảm 11,12% so với số năm 2015, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế cả nước theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Cả nước đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, theo đó đã tinh gọn được số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Qua đó, đã tinh gọn được tổ chức bộ máy; các địa phương có điều kiện rà soát, bố trí sử dụng những cán bộ, công chức có năng lực, trình độ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau sắp xếp và thực hiện tinh giản đối với những người không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều đổi mới, đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc. Việc cắt giảm yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết trong công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức một mặt vừa giảm gánh nặng đối với công chức, viên chức, giảm chi phí cho xã hội, mặt khác đổi mới phương thức quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức đi vào thực chất, khoa học hơn. Đây là những đổi mới trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ và đánh giá rất cao.

Chế độ tiền lương hiện hành đã hoàn thiện hơn theo hướng tăng các mức lương cơ bản trên cơ sở mở rộng quan hệ tiền lương thấp nhất - trung bình - tối đa, đồng thời điều chỉnh tăng dần hệ số lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn và một số ngành nghề đã được cải thiện đáng kể so với mức sống của dân cư trên cùng địa bàn, từng bước đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập phù hợp với tổ chức, hoạt động và quản lý của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, đổi mới quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần giảm chi ngân sách nhà nước (theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, tính chung 02 năm (2018, 2019), ngân sách nhà nước đã giảm chi khoảng 16.000 tỷ đồng do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công. Bên cạnh đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, năm 2021 biên chế công chức giảm 27.530 biên chế, biên chế viên chức giảm 236.366 biên chế so với năm 2015, dự kiến số tiền tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng 36.390 tỷ đồng cho năm 2021.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày báo cáo tóm tắt việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021 của Bộ Nội vụ

Báo cáo tóm tắt việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016 - 2021 của Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về THTK, CLP của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016 - 2021 luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ quan tâm, chú trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đặc biệt bám sát và gắn liền với các văn bản quy phạm pháp luật về THTK, CLP đã được ban hành nhằm đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được phổ biến kịp thời tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đã xây dựng và ban hành đầy đủ Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 và hằng năm theo Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng Chương trình THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị mình theo Chương trình THTK, CLP của Bộ Nội vụ.

Ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ và các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, điều kiện và yêu cầu quản lý của Bộ nhằm kiểm soát và triển khai có hiệu quả công tác THTK, CLP, thường xuyên nghiên cứu rà soát, sửa đổi bổ sung ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định để đáp ứng yêu cầu THTK, CLP.

Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN): công tác lập, thẩm định phương án phân bổ, phê duyệt dự toán NSNN, vốn đầu tư công đảm bảo tuân thủ và chấp hành đúng quy định, thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Phân bổ và giao dự toán, thẩm định phê duyệt dự toán triệt để tiết kiệm cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Thực hiện tốt các chế độ, tiêu chuẩn, định mức Nhà nước quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, ngoài ra thực hiện đổi mới phân cấp quản lý ngân sách, tăng quyền chủ động cho các đơn vị trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kính phi và tài sản phục vụ công tác chuyên môn, vừa phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị cấp dưới, vừa bảo đảm vai trò quản lý nhà nước của Bộ, tăng cường công tác THTK, CLP.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tích cực, điều hành ngân sách bám sát dự toán. Thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công theo quy định của Luật THTK, CLP. 

Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác THTK, CLP, công tác tài chính ngân sách đúng kế hoạch, thời gian. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những bất cập, tồn tại hạn chế trong công tác THTK, CLP, kịp thời thu hồi, hoàn trả NSNN những khoản chi sai chế độ, không dùng định mức, tiêu chuẩn.

Công tác THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021 tại Bộ Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức; thực hiện rà soát, lồng ghép, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác, cắt giảm tối đa các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra, khảo sát trực tiếp để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 từ năm 2020 và yêu cầu thực tiễn, góp phần quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Các thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cơ bản nhất trí với các báo cáo của Bộ Nội vụ theo nội dung chuyên đề giám sát; đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc rà soát, sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất đang quản lý và sử dụng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong của một số Bộ, cơ quan ngang Bộ; làm rõ việc THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo;...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã làm rõ thêm một số nội dung Đoàn giám sát đề nghị; đồng thời tiếp thu ý kiến của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn giám sát nhằm bổ sung, hoàn thiện các báo cáo của Bộ Nội vụ để gửi Đoàn giám sát theo quy định./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Các ấn phẩm phân tích chuyên sâu, dữ liệu vi mô cuộc Tổng điều tra sẽ được chia sẻ rộng rãi

Ngày đăng 29/06/2022
Chiều nay 29/6/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị công bố số liệu chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long dự, phát biểu tại Hội nghị.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày đăng 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kèm theo Quyết định số 518/QĐ-BNV).

Phát huy những giá trị tốt đẹp, tăng cường giáo dục tinh thần bác ái

Ngày đăng 29/06/2022
Sáng nay 29/6/2022, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp Đoàn đại biểu chức sắc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài do Đầu sư Trần Đức Tăng, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo làm Trưởng đoàn đến thăm Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ sẽ tạo điều kiện cho Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam hoạt động, phát triển phù hợp với quy định của pháp luật. 

Ngày đăng 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).