Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Bộ Nội vụ: Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 đạt được những kết quả tích cực, toàn diện

Ngày đăng: 23/06/2022   09:11
Mặc định Cỡ chữ
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên cả 6 nội dung (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số) theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
Bộ Nội vụ đứng thứ 4 trong Bảng xếp hạng PAR INDEX năm 2021 các bộ, cơ quan ngang bộ. 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Về cải cách thể chế

Bộ Nội vụ tập trung thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các văn bản do Bộ chủ trì xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; đồng thời chú trọng tới công tác theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022 (Quyết định số 1261/QĐ-BNV ngày 16/12/2021); ban hành Danh mục Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Nội vụ (Quyết định số 70/QĐ-BNV ngày 31/01/2022); Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2022 (Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 29/01/2022). Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 01 Nghị quyết và ban hành theo thẩm quyền 06 Thông tư, gồm: Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ; Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 14/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương; Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thiện dự thảo, báo cáo cấp có thẩm quyền, xin ý kiến của các cơ quan có liên quan đối với các văn bản, như: dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Ba; dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý (thay thế các Nghị định: số 53/2015/NĐ-CP, số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 53/2015/NĐ-CP); dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức (thay thế các Nghị định: số 115/2020/NĐ-CP, số 138/2020/NĐ- CP, số 159/2020/NĐ-CP, số 90/2020/NĐ-CP, số 112/2020/NĐ-CP); dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-BNV ngày 29/01/2022 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, theo đó, đã công bố 13 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 06 văn bản hết hiệu lực một phần. Tính đến ngày 31/5/2022, Bộ Nội vụ đã tự kiểm tra 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; thực hiện kiểm tra đối với 92 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Về cải cách thủ tục hành chính

Để triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất, Bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 (Quyết định số 02/QĐ-BNV ngày 04/01/2022); Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của Bộ Nội vụ năm 2022 (Quyết định số 85/QĐ-BNV ngày 16/02/2022), theo đó xác định 08 nhóm TTHC tập trung rà soát thuộc các lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo; Thi đua - Khen thưởng; Văn thư - Lưu trữ; Công chức - Viên chức; Tổ chức - Biên chế; Công tác thanh niên; Tổ chức quỹ, hội và Chính quyền địa phương. Các đơn vị thuộc, trực thuộc tập trung triển khai tốt việc công bố, niêm yết, công khai TTHC, đồng thời đăng tải đầy đủ nội dung trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ. Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trong giải quyết TTHC được chú trọng thực hiện nhằm kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức; đồng thời, phân công công chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (PAKN), qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bộ đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 (Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 28/01/2022). Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ Nội vụ (Quyết định số 125/QĐ-BNV ngày 27/02/2022). Bộ phận Một cửa tập trung tại Trụ sở Bộ Nội vụ tiếp tục được duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả.

Bộ Nội vụ xếp vị trí thứ 6 trong Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ năm 2020.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành tiến hành rà soát(1), sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, khắc phục chồng chéo gắn với xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Các bộ, ngành đã chủ động rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và phân công của Chính phủ; có 04 bộ, ngành đề xuất giữ nguyên Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, gồm: Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tích cực hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát, triển khai xây dựng danh mục và bản mô tả khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến cấp xã; tập trung rà soát, đánh giá, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Theo đó, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Bộ đã tích cực trong công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu và phối hợp chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương bổ sung biên chế giáo viên và điều chuyển biên chế sự nghiệp thành biên chế công chức tại các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước giai đoạn 2022 - 2026 (tại cuộc họp ngày 01/4/2022 của Bộ Chính trị). Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rà soát, hoàn thiện số liệu bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2022 - 2026 theo lộ trình; dự kiến đề xuất năm học 2022 - 2023 sẽ bổ sung 27.850 biên chế giáo viên (Văn bản số 1463/BNV-TCBC ngày 13/4/2022 của Bộ Nội vụ).

Bộ Nội vụ đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Về cải cách chế độ công vụ

Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập (Tờ trình số 794/TTr-BNV ngày 06/3/2022); xây dựng, hoàn thiện dự thảo, xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (Công văn số 2458/BNV-CCVC ngày 10/6/2022). Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Theo đó, có 08 vị trí thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của 08 vị trí này là từ đủ 03 năm đến 05 năm. Ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác kiện toàn nhân sự và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được đẩy mạnh thực hiện. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tiến hành điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ đối với 06 trường hợp; thực hiện tuyển dụng 07 công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Bộ đã phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ (Quyết định số 65/QĐ-BNV ngày 27/01/2022); ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức và Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2022 (Kế hoạch số 1779/KH- BNV ngày 02/5/2022; Thông báo số 2273/TB-BNV ngày 31/5/2022).

Bộ Nội vụ đã ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ (Quyết định số 314/QĐ-BNV ngày 22/4/2022); ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2022 (Kế hoạch số 1262/KH-BNV ngày 01/4/2022). Theo đó, Bộ đã cử 118 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước; tổ chức thành công các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Bộ, như: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học; lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài chính, quản lý vốn đầu tư công; lớp tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn, an ninh thông tin mạng cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ.

Về cải cách tài chính công

Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ (Tờ trình số 2481/TTr-BNV ngày 12/6/2022 của Bộ Nội vụ). Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; thực hiện tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành chặt chẽ ngân sách trong phạm vi dự toán được giao. Bộ Nội vụ rất quan tâm tới công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư và chi tiêu công, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách,... Theo đó, ngày 20/01/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-BNV phê duyệt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ năm 2022. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; triển khai nhanh, quyết liệt công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy nhanh tốc độ thực hiện và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm. Đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch giải ngân kinh phí từng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao tới từng đơn vị để đảm bảo quản lý ngân sách hiệu quả, bảo đảm chất lượng công việc, kịp tiến độ; đặc biệt chú trọng thẩm định dự toán và phân bổ kinh phí để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và tuyên truyền cải cách hành chính theo kế hoạch của Bộ Nội vụ. Việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời nhằm bảo đảm nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022 (Quyết định số 47/QĐ-BNV ngày 21/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Bên cạnh đó, việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được thực hiện sớm, ngày 15/01/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-BNV về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, qua đó bảo đảm công tác tài chính công được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Công an triển khai thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai xây dựng phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia (bao gồm mở rộng thêm các APP cài đặt trên thiết bị cầm tay); đẩy mạnh triển khai chứng thư số, tiến hành cập nhật mới, thu hồi, thay đổi thông tin USB Token cho công chức của Bộ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-BNV ngày 02/03/2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh triển khai. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của Bộ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Bộ và áp dụng ISO điện tử vào các quy trình xử lý công việc; thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2022 (Quyết định số 129/QĐ-BNV ngày 01/03/2022).

Bên cạnh những kết quả đạt được trên cả 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, với trách nhiệm và vai trò là cơ quan thường trực của Chính phủ về cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Nội vụ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, bám sát các nội dung của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Bộ Nội vụ đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(1); tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo vào ngày 09/3/2022; ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo(2), Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo(3); hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ (Công văn số 581/BNV-CCHC ngày 21/02/2022); hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (Công văn số 23/BNV-CCHC ngày 04/01/2022 và Công văn số 25/BNV-CCHC ngày 04/01/2022),... Bộ Nội vụ đã tổ chức triển khai Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tập trung triển khai công tác điều tra xã hội học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân với các nhóm đối tượng xác định, tổ chức công tác tự đánh giá chấm điểm và thẩm định kết quả tự chấm điểm của các bộ, các tỉnh/thành phố; trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng và phê duyệt Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (Quyết định số 362/QĐ-BNV ngày 06/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan, triển khai, hoàn thành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và thống nhất của các cơ quan phối hợp, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (Quyết định số 352/QĐ- BNV ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); tổ chức thành công Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS năm 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX năm 2021) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Nội vụ đã triển khai thực hiện nghiên cứu, xây dựng, hoàn thành 03 chuyên đề theo sự phân công của Ban Cán sự đảng Chính phủ: 1) “Chiến lược cải cách hành chính đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, 2) “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, 3) “Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ.

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng Đề án tăng cường năng lực cho công chức thực hiện cải cách hành chính, Kế hoạch tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2026 theo hướng đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hình thức học trực tuyến, tổ chức triển khai các lớp học trực tuyến cho công chức thực hiện cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Triển khai xây dựng Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 và thực tiễn triển khai cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022 (Quyết định số 115/QĐ-BNV ngày 24/02/2022).

Công tác cải cách hành chính trong phạm vi Bộ Nội vụ được lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện, đơn vị thường trực cải cách hành chính của Bộ đã tích cực, chủ động trong tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ, trình lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (Quyết định số 1368/QĐ-BNV ngày 31/12/2021); đã hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính định kỳ (Công văn số 888/BNV-CCHC ngày 10/3/2022)...

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú; ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022). Bộ Nội vụ đã phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng, ban hành Kế hoạch phối hợp công tác năm 2022 (Kế hoạch số 90/KH- CĐVC-BNV ngày 31/3/2022), phối hợp tổ chức cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”. Các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ Nội vụ thường xuyên đăng tin, bài về hoạt động cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người dân và xã hội về cải cách hành chính. Bản tin điện tử về cải cách hành chính tiếp tục được Bộ Nội vụ duy trì thực hiện phát hành hàng tuần, qua đó đã trở thành kênh thông tin truyền thông thường xuyên, hữu ích để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay về cải cách hành chính; thông tin về các hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và các hoạt động về cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Một là, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ; thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Hai là, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Nội vụ (theo Quyết định số 1368/QĐ-BNV ngày 31/12/2021) trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 (tại Quyết định số 1091/QĐ-BNV ngày 06/10/2021); Nghị quyết số 76/NQ-CP và Chỉ thị số 23/CT- TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, tập trung xây dựng, triển khai các đề án, dự án về cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP; các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 23/CT-TTg.

Ba là, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính giai đoạn 2021 - 2030”. Xây dựng và triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022; kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn, tăng cường năng lực công chức thực hiện cải cách hành chính; kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết theo nhiệm vụ được giao, không để phát sinh nợ đọng mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Năm là, tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Sáu là, tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Bảy là, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ theo các kế hoạch đã ban hành.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuôc Bộ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính./.

---------------------------------------

Ghi chú:

(1) Đối với tổ chức hành chính: Tập trung rà soát, đánh giá kỹ lưỡng và thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thành lập tổ chức do Chính phủ quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 47/2019/NĐ-CP, đặc biệt là các tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước thuộc cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành (gồm: viện; tạp chí; báo; trung tâm thông tin; trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức): rà soát, đánh giá, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời sắp xếp tổ chức bên trong của các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn và đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định; đơn vị sự nghiệp công lập khác do Bộ, tổng cục, cục, văn phòng quản lý (không thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành): Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm thu gọn đầu mối theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW; chỉ giữ lại các đơn vị thuộc Bộ phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập khác thì xem xét chuyển về Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và sắp xếp, cơ cấu lại, bảo đảm thu gọn tối đa đầu mối, đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

(2) Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 14/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Quyết định số 51/QĐ-BCĐCCHC ngày 27/4/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

(3) Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 06/4/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

(4) Quyết định số 57/QĐ-BCĐCCHC ngày 28/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: phấn đấu Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC tăng ít nhất 3 - 5% so với năm 2021

Ngày đăng 01/07/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 181-KH/UBND ngày 29/6/2022 về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Bắc Giang: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Ngày đăng 30/06/2022
Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, năm 2022 các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện với quyết tâm nâng điểm chỉ số thành phần đạt thấp. Qua đó từng bước góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Hà Nội: 100% sở, ngành và UBND cấp huyện hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn

Ngày đăng 27/06/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 196/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố. Điểm nổi bật là đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, cụ thể:

Cần Thơ, Hà Tĩnh: nghiên cứu giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS

Ngày đăng 23/06/2022
UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quản lý, nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022 và những năm tiếp theo.

Giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 22/06/2022
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước. Từ đó, sẽ làm giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.