Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Phát huy vai trò của báo chí để nâng cao nhận thức về xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân

KỶ NIỆM 97 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2022)
Ngày đăng: 21/06/2022   08:18
Mặc định Cỡ chữ
Trong những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp rất quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết khái quát vị ví, vai trò và những giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong việc thống nhất và nâng cao nhận thức về xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.
Ảnh minh họa: TK

VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

Qua 97 năm xây dựng và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng, loại hình... Tính đến ngày 30/11/2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí, trong đó có 114 báo thực hiện hai loại hình, 116 tạp chí thực hiện hai loại hình, 557 báo và tạp chí in, 29 báo và tạp chí điện tử; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, với 02 đài quốc gia (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), 01 Đài Truyền hình kỹ thuật số (VTC), 64 đài địa phương, 05 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng (Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Công an Nhân dân, Truyền hình Quốc hội). 

Thời gian qua, báo chí đã luôn chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt, nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế; là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, nhất là thông tin, truyên truyền về Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về công tác phòng, chống dịch COVID-19; về những thành quả nổi bật, toàn diện của đất nước nói chung, của hoạt động đối ngoại nói riêng… Qua đó, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC), Đại hội ĐBTQ lần thứ XI của Đảng đã xác định CCHC nhà nước là một trong ba khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước được các cơ quan báo chí triển khai quyết liệt, đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội phát triển bền vững, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh quốc gia, cụ thể:

Thứ nhất, các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC trong toàn xã hội, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm chắc hơn, hiểu rõ hơn quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải có phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC trong bối cảnh mới; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; khẳng định công cuộc phát triển đất nước theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự thay đổi căn bản của vai trò Nhà nước và phương thức hoạt động của nền hành chính quốc gia, trong đó, CCHC là tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, các cơ quan báo chí đã chủ động, đi đầu trong việc thông tin, tuyên truyền, triển khai các tuyến tin, bài, chương trình với nhiều nội dung phân tích sâu sắc về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền hành chính nhà nước; đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để cải cách thủ tục hành chính trở thành khâu đột phá, lấy Nhân dân làm trung tâm, hướng vào sự hài lòng của người dân, tiết kiệm, đơn giản, gọn nhẹ. Các cơ quan báo chí cơ bản đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chủ đề xây dựng, CCHC nhà nước, đưa nội dung này trở thành chủ đề xuyên suốt, nổi bật trên mặt báo và trên sóng phát thanh, truyền hình. 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; về tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính phủ điện tử… thể hiện rõ thực tiễn tình hình quản lý nhà nước và CCHC ở các bộ, ngành và địa phương trong thời kỳ đổi mới. Các cơ quan báo chí như Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Báo Đại đoàn kết, Báo Lao động, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Tạp chí Quản lý nhà nước(1)... đã mở các chuyên trang, chuyên mục, hỏi đáp về CCHC; tăng cường chất lượng nội dung, đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên các trang báo và các kênh sóng. 

Đến nay, có hàng nghìn tin, bài, phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự… về việc thực hiện CCHC trên cả nước, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC. Nhiều cơ quan báo đảng ở địa phương như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng... cũng tích cực vào cuộc, hưởng ứng sâu, rộng việc thông tin, tuyên truyền công tác CCHC ở các bộ, ban,  ngành và các địa phương... tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội. Sự chủ động vào cuộc của các cơ quan báo chí đã giúp đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, giúp cho Nhân dân hiểu, tin tưởng vào những quyết sách được triển khai. Thông tin trên báo chí là cơ sở quan trọng cho các địa phương, các cơ quan hành chính tìm hiểu, học tập kinh nghiệm, nhân rộng phạm vi thực hiện để công tác CCHC đạt được hiệu quả cao.

Thứ ba, báo chí đã góp phần quan trọng để nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân về quyền và trách nhiệm của mình; bước đầu tạo điều kiện cho người dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Qua phản ánh của người dân, doanh nghiệp về những bất cập, vướng mắc trong quá trình CCHC, báo chí đã vào cuộc để phản ánh, phân tích và kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý, giải quyết.

Thứ tư, báo chí đã trực tiếp tham gia giám sát và thúc đẩy quá trình CCHC tại các bộ, ngành, địa phương. Sự giám sát và tham gia tích cực của báo chí là động lực để các cơ quan hành chính nhà nước đưa ra các giải pháp đẩy mạnh CCHC tại cơ quan, đơn vị và các địa phương; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức đối với trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân.

Thứ năm, căn cứ tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí đã chủ động lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền thích hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng, không tuyên truyền chung chung, hình thức.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số cơ quan báo chí chưa thật sự quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện chiến lược CCHC mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. Không ít trường hợp, một số sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến chủ đề này như việc tuyên truyền nội dung, tinh thần các nghị quyết, văn bản, kết luận của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chưa kịp thời, đậm nét; hình thức thể hiện chưa sinh động, thiếu sức lan tỏa. Một số cơ quan báo chí thiếu cân nhắc khi thông tin, đánh giá về kết quả thực hiện CCHC, bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ... chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 

GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI, TINH GỌN, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ, CÓ NĂNG LỰC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN, LIÊM CHÍNH, PHỤC VỤ NHÂN DÂN 

Một là, cần phát huy tối đa vai trò của báo chí, truyền thông trong việc thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị liên quan. Các cơ quan báo chí cần nêu cao tính chủ động, sáng tạo trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của cơ quan chức năng, hướng tới mục tiêu tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân và công cuộc xây dựng, cải cách nền hành chính quốc gia.

Hai là, để phát huy vai trò của báo chí nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh tham gia xây dựng nền hành chính nhà nước. Đặc biệt, phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí đối với loại hình báo chí điện tử, trang tin điện tử và mạng xã hội; quy định rõ trách nhiệm của tất cả các cơ quan báo chí trong thông tin, tuyên truyền về phát huy vai trò của báo chí nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức về xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Thứ hai, tích cực, chủ động, kịp thời đưa ra dự báo, định hướng chính trị tư tưởng, nhất là trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong đời sống xã hội; vừa thông tin, tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, vừa quan tâm phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Đảng và Nhà nước. Giữ vững phương châm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí cần kịp thời, nhạy bén, đồng thời phải đảm bảo tính khoa học, tính thuyết phục, có lý có tình, tránh áp đặt, mệnh lệnh, phải đạt tới sự tuân thủ một cách tự giác, triệt để của các cơ quan báo chí và những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí; công tác quản lý theo kịp sự vận động phát triển của thực tiễn đời sống báo chí, xuất bản, nhất là trong lĩnh vực CCHC.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản lý thông tin chặt chẽ, phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hội nhập quốc tế và sự phát triển của truyền thông số; ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong hoạt động quản lý báo chí theo hướng hiện đại hóa. Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là các quy định đối với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh lĩnh vực internet, viễn thông, báo chí, phát thanh, truyền hình tại Việt Nam nhằm tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân vào công cuộc xây dựng, cải cách nền hành chính quốc gia.

Thứ tư, tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí; các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí nói chung và cung cấp thông tin cho báo chí về công tác CCHC của các bộ, ngành, địa phương; nêu bật những kết quả, những sáng kiến, mô hình mới, bên cạnh đó phải thẳng thắn, trung thực, khách quan, công khai các hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị. Đối với các thông tin phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác CCHC, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động thống nhất ý kiến với các cơ quan liên quan, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan có trách nhiệm và nhu cầu thông tin của Nhân dân.

Thứ năm, đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền của báo chí về CCHC. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền về đường lối chỉ đạo của Đảng và quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác CCHC của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; kết quả nổi bật trong công tác này trên các lĩnh vực; thông tin, tuyên truyền điểm đột phá, sáng tạo, mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong CCHC; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; những tấm gương ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ Nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác CCHC…

Các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về CCHC gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23-CT/TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030… và các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh CCHC của địa phương, đơn vị. Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về CCHC; tăng cường các bài viết mang tích phân tích chuyên sâu về CCHC; phê phán những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính ở các địa phương, đơn vị; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin như nền tảng xã hội (social), nền tảng di động (mobile)... với những trang thiết bị, công cụ khác nhau (máy tính, thiết bị di động, tivi...); tăng tính hấp dẫn của sản phẩm bằng các hình thức thể hiện mới mẻ, sáng tạo như longform, emagazine, megastory... khi thông tin, tuyên truyền về CCHC. 

Thứ sáu, các cơ quan báo chí cần tăng cường thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phát hiện những bất cập, hạn chế trong cơ chế, chính sách để kiến nghị điều chỉnh, xử lý trong triển khai thực hiện CCHC. Trong vai trò giám sát và phản biện xã hội, báo chí không chỉ thông tin mà còn phải thể hiện chính kiến, quan điểm đối với các vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội. Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành Trung ương và địa phương thiếu tính thực tiễn có thể được điều chỉnh, sửa đổi(2). Mặt khác, báo chí cần gợi mở các vấn đề, tạo nhiều diễn đàn nhằm tập hợp ý kiến của giới chuyên môn, các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo chính sách, pháp luật, giúp cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp sửa đổi cho phù hợp thực tiễn cuộc sống, xã hội, từng bước hoàn thiện nền pháp chế xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Thứ bảy, các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, về CCHC cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; có cơ chế khuyến khích, động viên để các phóng viên, biên tập viên tích cực tự giác học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của đời sống xã hội cũng như yêu cầu công cuộc CCHC; tăng cường phân công phóng viên bám sát cơ sở để phản ánh tiếng nói từ thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CCHC một cách thực chất, hiệu quả.

Thứ tám, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí về hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, phát huy tối đa lợi thế trong việc định hướng, dẫn dắt thông tin xã hội. Trong đó, có việc tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. 

Các cơ quan báo chí cần xác định rõ thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thống nhất và nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của toàn xã hội về quan điểm, mục tiêu, nội dung thực hiện CCHC của Đảng và Nhà nước ta; phát huy tối đa vai trò của báo chí, truyền thông, nhằm góp phần chung tay thực hiện CCHC với phương châm: “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng công tác cải cách hành chính của mình”./.

-----------------------------------------

Ghi chú:

(1) Chuyên trang Chính phủ với người dân (Thông tấn xã Việt Nam); Chuyên mục Cải cách hành chính (Đài Truyền hình Việt Nam); Chuyên mục Cải cách hành chính (Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ); Chuyên đề Cải cách hành chính (Tạp chí Quản lý nhà nước)...

(2) Ví dụ, như báo chí phản ánh về việc có những lĩnh vực kinh doanh yêu cầu hàng ngàn “giấy phép con”; đề xuất về việc đơn giản hóa và cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn gây khó dễ cho người dân, doanh nghiệp...

 

Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước

Ngày đăng 04/07/2022
Sáng nay, ngày 04/7/2022, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sẽ tiến hành sơ kết phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

Ngày đăng 03/07/2022
Sáng ngày 03/7/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Hội đồng để xem xét về việc đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy và học tại Lào

Ngày đăng 02/07/2022
Ngày 01/7/2022, tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào diễn ra Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn nghiên cứu và áp dụng tác phẩm “Hồ Chí Minh toàn tập” vào công tác giảng dạy và học tập.

Việt Nam nêu quan điểm tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp quốc về đại dương

Ngày đăng 01/07/2022
Đại diện Việt Nam khẳng định cam kết phát triển đại dương xanh, bền vững, thực hiện đầy đủ Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật biển (UNCLOS).

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và con đường đổi mới

Ngày đăng 01/07/2022
Hưng Yên là vùng đất văn hiến và anh hùng; nhân dân cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh chống ngoại xâm. Nơi đây sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất, có công với dân tộc, nhất là trong lĩnh vực chính trị-quân sự và văn hóa, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có công lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).