Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Hành động quyết liệt hơn để nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên

Ngày đăng: 10/06/2022   03:58
Mặc định Cỡ chữ
Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã bàn thảo nhiều nội dung rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm. Một trong những nội dung đó là Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới” nhằm tạo sự tiến bộ mới, thực chất, mạnh mẽ, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng.
Ảnh minh họa

Nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên bày tỏ nhất trí rất cao với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là: “phải nâng cao hơn nữa sự thống nhất về nhận thức và đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa”. 

Sự chỉ đạo này xuất phát từ thực trạng và những yêu cầu đặt ra trong thực tế hiện nay. Đó là mặc dù Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đều rất quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung ương nhấn mạnh: Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên. 

Trong quá trình đó, phải thường xuyên kết hợp giữa xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với củng cố, chấn chỉnh cơ sở đảng yếu kém; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục,  tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt đảng. Cần tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc về sinh hoạt đảng và lời thề của đảng viên khi vào Đảng. 

Phải tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên. Chú trọng hơn nữa đến việc rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng, đối tượng cảm tình đảng. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời và kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng...

Những quan điểm chỉ đạo nói trên của Trung ương cần được hiểu rõ, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch hành động sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và phải thực hiện thật nghiêm. Từ thực tiễn cơ sở, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cho rằng, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, chúng ta cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng như nâng cao chất lượng học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Kịp thời củng cố, kiện toàn và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp. Nâng cao chất lượng xây dựng các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, hội nghị và đổi mới phong cách làm việc của tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và thực hiện tốt việc khắc phục những hạn chế, yếu kém hằng năm.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới” được ban hành là bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng và góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng. Một trong những vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết là tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu. 

Đó phải là môi trường lành mạnh, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy được hết tài năng, trí tuệ. Thực tế hiện nay, ở nhiều tổ chức đảng vẫn còn có tình trạng cái tốt bị gièm pha, đố kỵ, người tài không được ủng hộ. Trong khi có những cán bộ, đảng viên làm việc tốt, có trách nhiệm thì cũng không ít người kém về năng lực lại hay “thọc gậy bánh xe”. Hiện tượng này cần phải loại bỏ, bởi một môi trường không lành mạnh sẽ khiến cán bộ tốt ngần ngại thể hiện năng lực hoặc bị ngăn trở. 

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Đảng ra nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vào thời điểm này là rất kịp thời, không chỉ chấn chỉnh tình trạng đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, mà còn siết chặt hơn nữa kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy. 

Ông chia sẻ: Tôi nghĩ mãi về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tư cách một người cách mệnh” trong tác phẩm Đường Kách mệnh. Những tiêu chuẩn Người nêu ra quy tụ trong ba mối quan hệ cơ bản của người cách mạng, gồm đối với mình, đối với người và đối với công việc, rất ngắn gọn nhưng rất rõ yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người cán bộ, đảng viên. Lời dạy vẫn còn nguyên giá trị trong vấn đề giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay. Rồi trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Bác Hồ nhấn mạnh việc tự phê bình và phê bình để sửa chữa khuyết điểm, thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên. Những lời Bác dạy cần tiếp tục được hiểu sâu sắc hơn và thực hành nghiêm túc hơn nữa trong quá trình thực hiện nghị quyết của Trung ương về xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

Có nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên cho rằng, cần phải thực hiện thường xuyên và nghiêm túc hơn nữa việc rà soát, sàng lọc đảng viên để kịp thời và kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Cùng với đó coi trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý những đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật đảng. 

Làm sao để từng đảng viên phải xác định rõ hơn nữa bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng, cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, thường xuyên tự phê bình và phê bình để ngày càng hoàn thiện bản thân, xứng đáng vai trò là hạt nhân lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội.

“Thà ít mà tốt”, “những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần” - tư tưởng ấy của Lê-nin đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII càng khẳng định tinh thần phải hành động quyết liệt hơn nữa để nghị quyết của Trung ương được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Theo: nhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ngày đăng 30/06/2022
Chiều 29/6/2022, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Công bố các nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng 25/06/2022
Ngày 16/6/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ký ban hành các nghị quyết:

Tập trung, tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội

Ngày đăng 23/06/2022
Sáng 23/6/2022, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Văn phòng Quốc hội để nghe báo cáo một số nội dung, đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày đăng 17/06/2022
Ngày 17/6/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Ngày đăng 15/06/2022
Một trong những điểm nhấn nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là gắn xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Điều này xuất phát từ việc nhìn nhận, đánh giá khách quan về thực trạng công tác Đảng và hệ thống chính trị của Việt Nam trong thời gian qua. Những điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa to lớn đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).