Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Bước tiến mới về quyền làm chủ

Ngày đăng: 31/05/2022   10:38
Mặc định Cỡ chữ
Cuối tuần qua, trong chương trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV đã xem xét, cho ý kiến vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây có thể coi là bước tiến mới về thể chế hóa quyền làm chủ của Nhân dân.
Ảnh minh họa

Hiện nay, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được điều chỉnh ở một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nổi bật là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Văn bản hiện hành đã giúp bảo đảm việc thực hành dân chủ ở cơ sở và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, nội dung và hình thức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phạm vi điều chỉnh. Đối tượng áp dụng ở nhiều văn bản có giá trị pháp lý khác nhau. Trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện thiếu cụ thể, thiếu chế tài xử lý. Vai trò tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chưa rõ ràng. Sáng kiến của Nhân dân chưa được đề cao… Ngay cả quy định về thanh tra nhân dân, là nội dung quan trọng hàng đầu để bảo vệ quyền làm chủ thực sự của Nhân dân lại được quy định hạn chế trong Luật Thanh tra; kéo theo hàng loạt khó khăn, vướng mắc, kém hiệu quả trong thực thi...

Do đó, việc tiến tới ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ góp phần khắc phục những bất cập nêu trên, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý về dân chủ ở cơ sở.

Khẳng định dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là bước tiến mới về thể chế hóa quyền làm chủ của Nhân dân còn ở chỗ dự án Luật đã thể chế hóa hàng loạt quan điểm, nội dung, phương châm về quyền làm chủ của Nhân dân được nêu lên trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là: “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân”; “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở”...

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở không chỉ là bản nâng cấp các văn bản pháp luật hiện hành quy định về lĩnh vực này, mà còn bổ sung hàng loạt điểm mới, như mở rộng phạm vi công khai thông tin ở cấp xã, phù hợp với quy định của Luật Tiếp cận thông tin và pháp luật hiện hành; đa dạng hóa hình thức công khai thông tin ở cấp xã...

Có thể khẳng định, với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của Nhân dân, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013 đã được cụ thể hóa tập trung hơn và đầy đủ hơn.

“Thực hiện dân chủ ở cơ sở” là thực hiện các quy định nhằm bảo đảm quyền của Nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện hoạt động của chính quyền cấp xã, bảo đảm trách nhiệm của chính quyền cấp xã đối với việc thực hiện các quyền dân chủ của Nhân dân địa phương.

Với tất cả ý nghĩa, tầm quan trọng, tính chất cần thiết và sự kỳ vọng, dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cần được tập trung xây dựng và hoàn thiện để bảo đảm chất lượng cao nhất, có tính khả thi, tạo chuyển biến tích cực về thực hành dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 15/06/2022
Sáng ngày 14/6/2022, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tạp chí Tổ chức nhà nước tổng hợp những ý kiến của đại biểu Quốc hội mang tính thực tiễn, khoa học, bao quát toàn diện các nội dung của dự án Luật quan trọng này.

Dân chủ là mục tiêu, là động lực để phát triển, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Ngày đăng 14/06/2022
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, sáng nay 14/6, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đã có 151 ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, trong phiên họp sáng nay có 20 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, có 03 đại biểu Quốc hội tranh luận, không khí tranh luận sổi nổi, trí tuệ, dân chủ, rõ ràng, thể hiện trách nhiệm cao, các ý kiến bao quát toàn diện các nội dung của dự án luật.

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời kỳ mới

Ngày đăng 30/05/2022
Dân chủ vừa là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu và động lực của sự phát triển đất nước. Vì vậy, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng phát huy dân chủ trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị đã xác định phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở là khâu quan trọng, then chốt trong xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Sau hơn 20 năm tổ chức triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội quốc tế và trong nước sau 20 năm đã có nhiều chuyển biến, đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đối với việc hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 31/05/2022
Chiều 31/5/2022, tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, các Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành thảo luận tại Tổ, cho ý kiến vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

Ngày đăng 27/05/2022
Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội ngày 27/5/2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành việc chuyển quy định về Thanh tra nhân dân (hiện đang được điều chỉnh tại Luật Thanh tra) sang quy định tại dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đề nghị kế thừa cách thức quy định của Luật Thanh tra hiện hành, bảo đảm tính đầy đủ và toàn diện của chế định Thanh tra nhân dân.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).