Hà Nội, Ngày 31/05/2023

Khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

Ngày đăng: 29/05/2022   10:15
Mặc định Cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội ngày 27/5/2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành việc chuyển quy định về Thanh tra nhân dân (hiện đang được điều chỉnh tại Luật Thanh tra) sang quy định tại dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đề nghị kế thừa cách thức quy định của Luật Thanh tra hiện hành, bảo đảm tính đầy đủ và toàn diện của chế định Thanh tra nhân dân.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (ngày 13/4/2022). Ảnh: Vũ Mạnh

Khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân 

Phản biện xã hội về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị hai Ban soạn thảo của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở phối hợp chặt chẽ để điều chỉnh cho phù hợp. 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân chỉ giới hạn trong phạm vi “kiến nghị” với người có thẩm quyền xử lý theo quy định... So với các phương thức kiểm soát khác như thanh tra nhà nước, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước thì hiệu lực của hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân chỉ dừng ở mức “kiến nghị” và giám sát tiếp việc thực hiện kiến nghị, không có những biện pháp mạnh mẽ buộc đối tượng bị giám sát phải thực thi yêu cầu, kiến nghị của mình. 

Do đó, để khắc phục tính hình thức, chưa bảo đảm thực chất trong hoạt động và nâng cao quyền hạn, giá trị pháp lý của hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, cần phải có quy định cụ thể, hợp lý hơn về việc tiếp thu, xử lý các kiến nghị và xác định rõ trách nhiệm giải trình, chế tài đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi để xảy ra chậm trễ hoặc không tiếp thu, xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân đúng thời hạn. 

Mục 3, Chương V, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định: 

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bầu. Ban Thanh tra nhân dân có từ 03 đến 09 thành viên là người lao động hoặc đang công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân là 02 năm.

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm.

Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Nghiên cứu kỹ lưỡng việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước 

Dự thảo Luật quy định về thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước cũng là vấn đề cần phải bàn kỹ, do tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức này theo các nguyên tắc của nền hành chính công vụ, chấp hành điều hành, phạm vi, nguyên tắc, hình thức thực hiện dân chủ có sự khác biệt với thực hiện dân chủ trong cộng đồng dân cư. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị.

Việc bảo đảm khách quan, độc lập giữa Ban Thanh tra nhân dân với các đối tượng bị giám sát (độc lập về tổ chức, con người, các điều kiện bảo đảm hoạt động...) là vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, thiết kế nội dung này phù hợp hơn với đặc điểm, tính chất ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Rà soát văn bản hiện hành, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 29/05/2023
Ngày 29/5/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Nội vụ.

Tăng cường định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 17/05/2023
Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư "về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Tỉnh Thừa Thiên Huế gắn công tác cải cách hành chính với phát huy dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 26/04/2023
Dân chủ ở cơ sở là hình thức dân chủ trực tiếp hoặc dân chủ đại diện được quy định trong nhiều văn bản, gần đây nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng việc phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính, qua đó góp phần từng bước xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 06/04/2023
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (kèm theo Quyết định số 346/QĐ-TTg).

Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên, rất quan trọng nhằm đưa pháp luật vào đời sống

Ngày đăng 23/03/2023
Chiều ngày 23/3/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai và tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.