Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

Ngày đăng: 29/05/2022   10:15
Mặc định Cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội ngày 27/5/2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành việc chuyển quy định về Thanh tra nhân dân (hiện đang được điều chỉnh tại Luật Thanh tra) sang quy định tại dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đề nghị kế thừa cách thức quy định của Luật Thanh tra hiện hành, bảo đảm tính đầy đủ và toàn diện của chế định Thanh tra nhân dân.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (ngày 13/4/2022). Ảnh: Vũ Mạnh

Khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân 

Phản biện xã hội về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị hai Ban soạn thảo của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở phối hợp chặt chẽ để điều chỉnh cho phù hợp. 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân chỉ giới hạn trong phạm vi “kiến nghị” với người có thẩm quyền xử lý theo quy định... So với các phương thức kiểm soát khác như thanh tra nhà nước, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước thì hiệu lực của hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân chỉ dừng ở mức “kiến nghị” và giám sát tiếp việc thực hiện kiến nghị, không có những biện pháp mạnh mẽ buộc đối tượng bị giám sát phải thực thi yêu cầu, kiến nghị của mình. 

Do đó, để khắc phục tính hình thức, chưa bảo đảm thực chất trong hoạt động và nâng cao quyền hạn, giá trị pháp lý của hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, cần phải có quy định cụ thể, hợp lý hơn về việc tiếp thu, xử lý các kiến nghị và xác định rõ trách nhiệm giải trình, chế tài đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi để xảy ra chậm trễ hoặc không tiếp thu, xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân đúng thời hạn. 

Mục 3, Chương V, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định: 

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bầu. Ban Thanh tra nhân dân có từ 03 đến 09 thành viên là người lao động hoặc đang công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân là 02 năm.

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm.

Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Nghiên cứu kỹ lưỡng việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước 

Dự thảo Luật quy định về thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước cũng là vấn đề cần phải bàn kỹ, do tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức này theo các nguyên tắc của nền hành chính công vụ, chấp hành điều hành, phạm vi, nguyên tắc, hình thức thực hiện dân chủ có sự khác biệt với thực hiện dân chủ trong cộng đồng dân cư. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị.

Việc bảo đảm khách quan, độc lập giữa Ban Thanh tra nhân dân với các đối tượng bị giám sát (độc lập về tổ chức, con người, các điều kiện bảo đảm hoạt động...) là vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, thiết kế nội dung này phù hợp hơn với đặc điểm, tính chất ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 15/06/2022
Sáng ngày 14/6/2022, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tạp chí Tổ chức nhà nước tổng hợp những ý kiến của đại biểu Quốc hội mang tính thực tiễn, khoa học, bao quát toàn diện các nội dung của dự án Luật quan trọng này.

Dân chủ là mục tiêu, là động lực để phát triển, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Ngày đăng 14/06/2022
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, sáng nay 14/6, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đã có 151 ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, trong phiên họp sáng nay có 20 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, có 03 đại biểu Quốc hội tranh luận, không khí tranh luận sổi nổi, trí tuệ, dân chủ, rõ ràng, thể hiện trách nhiệm cao, các ý kiến bao quát toàn diện các nội dung của dự án luật.

Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời kỳ mới

Ngày đăng 30/05/2022
Dân chủ vừa là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu và động lực của sự phát triển đất nước. Vì vậy, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng phát huy dân chủ trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị đã xác định phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở là khâu quan trọng, then chốt trong xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Sau hơn 20 năm tổ chức triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội quốc tế và trong nước sau 20 năm đã có nhiều chuyển biến, đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đối với việc hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 31/05/2022
Chiều 31/5/2022, tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, các Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành thảo luận tại Tổ, cho ý kiến vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bước tiến mới về quyền làm chủ

Ngày đăng 31/05/2022
Cuối tuần qua, trong chương trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV đã xem xét, cho ý kiến vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây có thể coi là bước tiến mới về thể chế hóa quyền làm chủ của Nhân dân.

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).