Hà Nội, Ngày 04/07/2022

Quảng Nam nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngày đăng: 16/05/2022   11:51
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện thành công Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới sẽ là giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh...

Ảnh minh họa.

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Trong đó, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và tạo môi trường, điều kiện để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ. Đồng thời, Nghị quyết cũng nêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược bảo đảm các tiêu chuẩn quy định và đáp ứng yêu cầu, trong đó bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng là một trong những định hướng được xác định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh Quảng Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII), thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, trong đó đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm, chú trọng.

Đội ngũ cán bộ đạt chuẩn

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Quảng Nam có 39.393 CBCCVC, được chia thành 5 nhóm: (1) Cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý (231 đồng chí); (2) Cán bộ được quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý (713 đồng chí); (3) Cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV cấp ủy cấp huyện, sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể tỉnh quản lý (2.925 đồng chí); (4) CBCCVC được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV cấp huyện quản lý (994 đồng chí) và CBCCVC được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh quản lý (5.475 đồng chí); (5) CBCCVC còn lại (29.055 đồng chí).

Nhờ làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ CBCCVC của tỉnh về cơ bản đã đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ CBCCVC toàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên những vẫn còn một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn. Thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực. Một số cán bộ chưa được chuẩn hóa về trình độ ngoại ngữ, tin học; trình độ, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và xử lý thông tin trên không gian mạng của đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có mặt còn hạn chế. Một số cán bộ chưa được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chưa được trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nên khi thực hiện nhiệm vụ còn bị động, lúng túng. Nhiều cán bộ được đào tạo chuyên môn chưa gắn với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, chưa phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Trước thực trạng đó, cũng như trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, Tỉnh uỷ Quảng Nam nhận thấy cấp thiết phải có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, từng khâu trong công tác cán bộ nói riêng, trong đó đào tạo, bồi dưỡng là một khâu quan trọng. Trên tinh thần đó, Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 30/3/2022 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 được ban hành đã góp phần đưa ra giải pháp quan trọng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn tỉnh.

Hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ

Đề án số 10-ĐA/TU được xây dựng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCCVC. Thông qua tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên và khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu của CBCCVC nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC của tỉnh có chất lượng và cơ cấu hợp lý, đủ khả năng lãnh đạo để đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đề án cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Đề án đã đề ra các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn cho phù hợp. Trước mắt, giai đoạn 2022-2025, tỉnh phấn đấu có 100% cán bộ thuộc nhóm 1, 2, 3 (theo các nhóm nêu trên) được đào tạo đạt chuẩn chuyên môn và lý luận chính trị, được bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo lĩnh vực công tác và thường xuyên được cập nhật kiến thức mới. Đồng thời, có 50% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đối với nhóm 4 và 5, 100% CBCCVC hoàn thành tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. Tiếp theo, giai đoạn 2025-2030, tỉnh phấn đấu có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy định và cập nhật kiến thức mới. 70% cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt dưới 55 tuổi và cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh dưới 50 tuổi được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài về kỹ năng, lãnh đạo, quản lý, ngoại ngữ và tin học. Phấn đấu có trên 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Cán bộ tham gia Đề án được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Các nội dung bồi dưỡng được chú trọng như: bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; bồi dưỡng qua thực tiễn; bồi dưỡng ở nước ngoài; bồi dưỡng ngoại ngữ; bồi dưỡng tin học; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng cho cán bộ người dân tộc thiểu số; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số; bồi dưỡng chuyên sâu về ngành, lĩnh vực công tác; bồi dưỡng quản lý nhà nước…

Với mục tiêu đã đề ra, Tỉnh uỷ Quảng Nam xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để đảm bảo thực hiện thành công Đề án. Theo đó, từ nay đến năm 2025, tỉnh tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung của Đề án; ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Nghiên cứu tăng cường bồi dưỡng theo nhu cầu và yêu cầu vị trị việc làm; thực hiện bồi dưỡng trước khi đề bạt, bổ nhiệm. Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2022-2025 và tùy vào tình hình thực tế, Quảng Nam sẽ quyết định cụ thể những vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2025-2030.

Với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, sự quyết tâm của các cấp uỷ và sự đồng thuận của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đề án về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của tỉnh Quảng Nam chắc chắn sẽ đạt mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, cùng Đảng bộ, Nhân dân Quảng Nam thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng./.

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh các nghề nghiệp y tế

Ngày đăng 02/07/2022
Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành các Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh các nghề nghiệp: hộ sinh, kỹ thuật y, dược, y tế công cộng.

Lào Cai: Thu hút, trọng dụng nhân tài, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày đăng 28/06/2022
Đối với tỉnh Lào Cai, trong những năm qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác này bằng việc hoàn thiện và ban hành nhiều cơ chế chính sách phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, nhất là thu hút đội ngũ trí thức có trình độ cao về làm việc tại tỉnh.

Nam Định: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện chuyển đổi số

Ngày đăng 24/06/2022
Bên cạnh đầu tư bao phủ hệ thống thiết bị, công nghệ thông tin (CNTT) thì xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kích hoạt, vận hành hiệu quả hạ tầng CNTT là nhiệm vụ quan trọng các cấp chính quyền, ngành chức năng phải quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS), xây dựng chính quyền điện tử. Theo đó, tỉnh Nam Định bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền Thông (TTTT), chủ động kiện toàn, đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ nòng cốt thực hiện chương trình CĐS của tỉnh.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Cần có bước đi bài bản

Ngày đăng 13/06/2022
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ các địa phương trên cả nước cần có những bước đi bài bản, khoa học nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao.

Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương

Ngày đăng 12/06/2022
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính (gồm 20 chuyên đề, thời gian bồi dưỡng là 06 tuần với 240 tiết) và Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp (gồm 27 chuyên đề, thời gian bồi dưỡng là 08 tuần với 320 tiết).

Tiêu điểm

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ "về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025" (Báo cáo số 91/BC-BTTTT ngày 30/6/2022), tính đến ngày 28/6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 là 97,3% (chiếm 53,56% tổng số thủ tục hành chính).