Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng: 31/12/2021   07:31
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Chiến lược), Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược (kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021).
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, do Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 13/12/2021.


Theo nội dung Kế hoạch, Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chiến lược; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Chiến lược, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát động phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược; sơ kết, tổng kết Chiến lược. Trong đó, sơ kết Chiến lược và khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (dự kiến vào tháng 6/2025); tổng kết Chiến lược và khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ (dự kiến vào tháng 8/2030).

Trước đó, tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Thủ tướng thực hiện một số nhiệm vụ như: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chiến lược; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và phát động phong trào thi đua, công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về thanh niên phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn; kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, cơ quan và địa phương xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm.../.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 của tuổi trẻ Việt Nam

Ngày đăng 01/03/2022
Năm nay, Tháng Thanh niên có chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi động vào sáng 01/3/2022 tại Hà Nội với hàng loạt hoạt động xung kích, tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội có tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Ngày đăng 26/02/2022
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 25/02/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 282/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Quảng Bình: Bổ sung mới 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công tác thanh niên

Ngày đăng 23/02/2022
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ. Cụ thể:

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 439/BNV-CTTN về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022.

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 08/02/2022
Nhằm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngành Nội vụ, năm 2022, tiến hành theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại 04 bộ và 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.