Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng: 31/12/2021   07:31
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Chiến lược), Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược (kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021).
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, do Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 13/12/2021.


Theo nội dung Kế hoạch, Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chiến lược; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Chiến lược, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát động phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược; sơ kết, tổng kết Chiến lược. Trong đó, sơ kết Chiến lược và khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (dự kiến vào tháng 6/2025); tổng kết Chiến lược và khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ (dự kiến vào tháng 8/2030).

Trước đó, tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Thủ tướng thực hiện một số nhiệm vụ như: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chiến lược; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và phát động phong trào thi đua, công tác khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về thanh niên phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn; kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, cơ quan và địa phương xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm.../.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Hàng năm tổng hợp số thanh niên đóng bảo hiểm và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng 16/01/2022
Theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp số thanh niên đóng bảo hiểm thất nghiệp; số thanh niên được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Quảng Ngãi: Đề xuất xin ý kiến xây dựng phần mềm về quản lý thanh niên

Ngày đăng 08/01/2022
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị và toàn xã hội về thanh niên nói chung và công tác quản lý nhà nước về thanh niên nói riêng tại tỉnh này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sự ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã thực sự tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, cống hiến và phát triển.

Bình Thuận: Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Ngày đăng 04/01/2022
Qua thực tế thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2015-2020 của tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất các cơ quan Trung ương nghiên cứu, xem xét ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên ở các địa phương. Tỉnh Bình Thuận cho rằng, đây là việc làm cần thiết để góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.

Phát triển toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ đối với thanh niên

Ngày đăng 01/01/2022
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: ... xác định chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê quốc gia, trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp.

Chính sách sử dụng nguồn nhân lực trẻ của tỉnh Bình Định

Ngày đăng 31/12/2021
Thời gian qua, trong công tác xây dựng, sử dụng nguồn nhân lực trẻ, tỉnh Bình Định đã tuyển chọn 20 trí thức trẻ có trình độ đại học để tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã thuộc 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và 15 trí thức trẻ có trình độ đại học tăng cường về làm công chức xã.