Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Ngành Nội vụ: có nhiều đổi mới, kịp thời, thích ứng linh hoạt, góp phần quan trọng xây dựng nền hành chính nhà nước hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân

Ngày đăng: 12/01/2022   01:15
Mặc định Cỡ chữ
Sáng nay 12/01/2022, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Bộ Nội vụ có đại diện lãnh đạo một số cơ quan ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở Nội vụ và người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch Covid-19 với những thách thức chưa từng có trong tiền lệ; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự đồng sức, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đã đạt kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Đối với ngành Nội vụ, với phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ, ngành Nội vụ đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2021, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước và từng địa phương, nổi bật là: 

Thứ nhất, tập trung xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực ngành; trong đó đã chủ động, tích cực tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế trên lĩnh vực tổ chức nhà nước theo hướng đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước; tập trung rà soát, khắc phục, tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và xu thế phát triển, góp phần đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển, quản lý xã hội của nền hành chính nhà nước.

Thứ hai, tham mưu và phối hợp chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, mà trọng tâm là rà soát, sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục cơ cấu, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, năm 2021 toàn Ngành Nội vụ đã thực hiện tinh gọn đầu mối, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2017 - 2021 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ. 

Thứ ba, năm 2021 ngành Nội vụ đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; đổi mới thực chất quản lý công chức, viên chức, đề xuất cắt giảm chứng chỉ trong tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; thẩm định, tham mưu chặt chẽ, đúng quy định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, Bộ Nội vụ đã chủ động, phối hợp, tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia và Chính phủ, chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu kiện toàn kịp thời các chức danh lãnh đạo UBND cấp tỉnh bảo đảm chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực đồng hành với các địa phương thực hiện và hoàn thành mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cho những năm tới; đồng thời phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và triển khai tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tích cực tham mưu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm nâng cấp, thành lập, điều chỉnh đô thị địa phương.

Thứ năm, chủ động tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhất là cải cách thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương được cải thiện rõ rệt gắn với đẩy mạnh Chính phủ điện tử, thúc đẩy Chính phủ số, chính quyền số, tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước.

Thứ sáu, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các mặt công tác: thi đua – khen thưởng, tôn giáo, văn thư – lưu trữ, quản lý tổ chức hội, quỹ và các hoạt động của Ngành bảo đảm linh hoạt, thích ứng trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ động, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần thay đổi nhận thức và phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và toàn ngành Nội vụ.

Màn hình trực truyến tại điểm cầu các địa phương

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ năm 2021, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học và nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả; tích cực đóng góp bổ sung các nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 của ngành Nội vụ nhằm thể chế hoá toàn diện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Điểm cầu trực tuyến tại thành phố Cần Thơ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: quy định tuyển chọn cán bộ phù hợp với thực tiễn; chính sách về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; có cơ chế riêng về tinh giản biên chế cho ngành Y tế và Giáo dục; cắt giảm một số cuộc thi và chứng chỉ không cần thiết đối với cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh chuyển đổi số; giải quyết việc thừa, thiếu giáo viên hiện nay...

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ trong năm 2021. Nhìn chung, công tác của Bộ, ngành Nội vụ thời gian qua tiếp tục được thực hiện đồng bộ, toàn diện, kịp thời theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đòi hỏi của thực tế, nhiều lĩnh vực cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt trong cải cách và đổi mới của tập thể lãnh đạo Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành được thể hiện trên một số điểm lớn sau:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới, phản ứng nhanh, kịp thời, thích ứng linh hoạt với bối cảnh thực tế của đất nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động của Bộ, ngành Nội vụ vẫn được vận hành thông suốt, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Thứ hai, Bộ, ngành Nội vụ đã, đang tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả những định hướng chính sách lớn, then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đó là: tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế; tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung rà soát, tham mưu sửa đổi các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền các địa phương; nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đặc biệt, việc rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Thứ ba, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị. Tổ chức, bộ máy bên trong của Bộ tiếp tục được nghiên cứu, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng nhân lực ngành Nội vụ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn ở các cấp được nâng lên bảo đảm đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.  

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác khen thưởng tại Hội nghị.

Đối với nhiệm vụ công tác năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ và ngành Nội vụ phải thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trên cơ sở cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thuộc lĩnh vực Nội vụ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ để tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống thể chế, chính sách phù hợp yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị của nền hành chính nhà nước các cấp.

Hai là, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ gắn với vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ.

Ba là, thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đổi mới, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Bốn là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Năm là, triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến năm 2030. Tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch.

Sáu là, đẩy nhanh việc xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số, góp phần quan trọng xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước./.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại tỉnh Hà Giang

Ngày đăng 27/05/2022
Từ ngày 24/5 đến ngày 27/5/2022; Đoàn công tác của Bộ Nội vụ tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Quản Bạ và UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Bộ Nội vụ ban hành các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2019/TT-BNV và Thông tư số 04/2012/TT-BNV

Ngày đăng 25/05/2022
Ngày 23/5/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 05/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Cần những giải pháp đột phá để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức

Ngày đăng 25/05/2022
Sáng nay 25/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu kết luận tại Hội nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký kết hợp tác với hai cơ sở giáo dục đại học của Hy Lạp

Ngày đăng 25/05/2022
Ngày 24/5/2022, tại Thủ đô Athens, Hy Lạp, được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với hai cơ sở giáo dục đại học của Hy Lạp là Đại học Kinh tế và Kinh doanh Athens và Trường Đại học Kinh doanh Athens, nhằm triển khai, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ công giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và Hy Lạp. Tham dự và chứng kiến Lễ ký kết có Đại sứ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường.

BỘ NỘI VỤ XẾP VỊ TRÍ THỨ 4 TRONG BẢNG XẾP HẠNG PAR INDEX NĂM 2021 CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

Ngày đăng 25/05/2022
Sáng nay 25/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS năm 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX năm 2021) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.