Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế và giảm hàng nghìn cấp phòng

Ngày đăng: 11/01/2022   04:28
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2021, toàn ngành Nội vụ đã tích cực, chủ động công tác phòng, chống dịch Covid19; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đã khắc phục khó khăn, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (tháng 3/2021).

Năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng; tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp thẩm định tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND cấp tỉnh bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kết luận 71-KL/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. 

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, biểu dương, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho sự phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn bó với dân tộc. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ ngày càng đi vào nền nếp. 

Ngay từ đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tập trung tổng rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan làm cơ sở tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ từng bước được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước bảo đảm công khai, minh bạch... đáp ứng yêu cầu quản trị nhà nước hiện đại hướng tới Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trong năm 2021, toàn ngành Nội vụ đã tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành được nhiều văn bản, đề án lớn, tiêu biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề ‟Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước”, ngày 04/11/2021.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Đây là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015. 

Tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015. Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 07 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015. Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát, triển khai xây dựng danh mục và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quản lý biên chế và tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù năm 2022 cho các bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ đã chủ động, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp theo yêu cầu của Quốc hội.

Năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ, cùng với việc hoàn thiện bộ máy của Chính phủ, công tác xây dựng chính quyền địa phương được đặc biệt coi trọng. Toàn ngành Nội vụ đã tập trung cao độ tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong đó, đã tham mưu cho Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng luật định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất so với các kỳ bầu cử trước đây và đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội, 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện và 239.788 đại biểu HĐND cấp xã... Phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng bảo đảm kịp thời, sớm ổn định để các địa phương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hệ thống chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở đã được kiện toàn, vững mạnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, các địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp./.

Văn Vỹ

Tin tức cùng chuyên mục

Công tác thi đua, khen thưởng cần đổi mới, sáng tạo hơn nữa để thích ứng với tình hình mới

Ngày đăng 17/01/2022
Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) chiều ngày 17/01/2022.

Sửa đổi, bổ sung về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày đăng 17/01/2022
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Khó khăn là động lực để CBCCVC, NLĐ Bộ Nội vụ quyết tâm, cố gắng, sáng tạo, linh hoạt hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022

Ngày đăng 17/01/2022
Sáng nay 17/01/2022, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC, NLĐ) cơ quan Bộ Nội vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập thị xã Thuận Thành

Ngày đăng 14/01/2022
Ngày 13/01/2022, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành.

Đảm bảo hoạt động của các tổ chức tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, gắn bó cùng chính quyền và Nhân dân

Ngày đăng 14/01/2022
Sáng 13/01/2022, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và chỉ đạo Hội nghị.