Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Quảng Ngãi: Đề xuất xin ý kiến xây dựng phần mềm về quản lý thanh niên

Ngày đăng: 31/12/2021   06:20
Mặc định Cỡ chữ
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị và toàn xã hội về thanh niên nói chung và công tác quản lý nhà nước về thanh niên nói riêng tại tỉnh này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sự ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã thực sự tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, cống hiến và phát triển.

Ảnh minh họa: Tỉnh đoàn Quãng Ngãi trao tặng Bằng khen cho cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. 

Trong đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên được chú trọng, tăng cường; các cơ chế, chính sách bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên được thực hiện nghiêm túc; nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội, lối sống của thanh niên có chuyển biến tốt; tỷ lệ thanh niên nhiệt huyết phấn đấu gia nhập tổ chức Đoàn, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú và mong muốn phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng có xu hướng ngày càng tăng. 

Nhờ đó, đội ngũ nhân lực trẻ có chất lượng cao ngày càng nhiều đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên đã có những cách làm mới, sáng tạo, bước đầu đạt hiệu quả, nhất là việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm.

Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ trẻ như: việc triển khai Đề án 8738 có 116 sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy về công tác ở 116 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 60/67 xã thuộc các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi được tăng cường 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trong đó có 53 xã được tăng cường từ nguồn trí thức trẻ tình nguyện thuộc Dự án 600 Phó Chủ tịch xã và 7 xã được tăng cường từ nguồn cán bộ, công chức tại chỗ.

Nhìn chung, công tác thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn cao luôn được tỉnh quan tâm; đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trí thức trẻ sau khi thu hút, tuyển chọn được bố trí công việc phù hợp và tạo môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do đó, một trong những nhiệm vụ mà tỉnh Quảng Ngãi đặt ra trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đồng thời tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác ngang tầm với nhiệm vụ được giao; xây dựng mạng lưới cơ sở dữ liệu về thanh niên và công tác thanh niên.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Nội vụ trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cần xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Chính phủ, nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn cụ thể việc triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam để các địa phương tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó trình xin ý kiến Chính phủ xây dựng phần mềm về quản lý thanh niên để áp dụng thực hiện trên toàn quốc.

Bên cạnh đó tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước đối với những người làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có những chính sách phù hợp để phát triển thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

‐----------------------------

Tài liệu tham khảo: 

1. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Minh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Hàng năm tổng hợp số thanh niên đóng bảo hiểm và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng 16/01/2022
Theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp số thanh niên đóng bảo hiểm thất nghiệp; số thanh niên được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 13/01/2022
Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Chiến lược), Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược (kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021).

Bình Thuận: Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Ngày đăng 04/01/2022
Qua thực tế thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2015-2020 của tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất các cơ quan Trung ương nghiên cứu, xem xét ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên ở các địa phương. Tỉnh Bình Thuận cho rằng, đây là việc làm cần thiết để góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.

Phát triển toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ đối với thanh niên

Ngày đăng 01/01/2022
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: ... xác định chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê quốc gia, trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp.

Chính sách sử dụng nguồn nhân lực trẻ của tỉnh Bình Định

Ngày đăng 31/12/2021
Thời gian qua, trong công tác xây dựng, sử dụng nguồn nhân lực trẻ, tỉnh Bình Định đã tuyển chọn 20 trí thức trẻ có trình độ đại học để tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã thuộc 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và 15 trí thức trẻ có trình độ đại học tăng cường về làm công chức xã.