Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Đẩy mạnh đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Ngày đăng: 10/01/2022   11:05
Mặc định Cỡ chữ
Đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Bối cảnh hiện nay đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để tiết kiệm thời gian, chi phí, thuận lợi cho người học đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tư duy và hành động từ mô hình truyền thống sang phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc và văn hóa tổ chức dựa trên nền tảng kỹ thuật số, dùng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi quy trình nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.... Chuyển đổi số đã làm tăng năng suất lao động 15% trong năm 2017, dự kiến 2020 là 21%; dự báo khoảng 85% công việc trong khu vực sẽ bị biến đổi trong ba năm tiếp theo do chuyển đổi số và có thể nhận thấy, chuyển đổi số đã tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo chiều hướng tích cực.

Ảnh minh họa

Tính tất yếu khách quan của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh: nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; người dân là trung tâm của chuyển đổi số; thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả; bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. 

Theo đó,  mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là: phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, trong đó 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động, 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó kinh tế số chiếm 20% GDP, Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin, trong đó giáo dục và đào tạo là một trong tám lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực thực thi công vụ thông qua việc trang bị kiến thức, kỹ năng, cách thức hoạt động công vụ cũng như giáo dục ý thức, trách nhiệm và thái độ trong thực hiện công việc. Chuyển đổi số sẽ thay đổi cách thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng truyền thống chuyển sang ứng dụng triệt để công nghệ thông tin. Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số là tất yếu khách quan, vấn đề cấp bách trong quản trị khu vực công nói chung và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC nói riêng. Chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, số lượng người học tiếp cận được nhiều hơn và ở những không gian, thời gian khác nhau. Chuyển đổi số cũng giúp cho lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời. Qua đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tính cạnh tranh và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Yêu cầu đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã chỉ ra chính sách phát triển nguồn nhân lực một cách cụ thể: “Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng đào tạo của các trường đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số”. Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo... Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc”(1). Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Liên minh Viễn thông Quốc tế (tháng 10/2020), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: “Chuyển đổi số đã trở thành xu thế không thể đảo ngược, mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cơ hội phát triển chưa từng có, gắn với đó là những thách thức và yêu cầu phải tự điều chỉnh”. 

Đánh giá về hiệu quả của chuyển đổi số, Giáo sư Nawal K. Taneja cho rằng chuyển đổi số sẽ “phát triển nhanh và thay đổi mô hình cũ”. Khi thực hiện số hóa sẽ cho phép xử lý tất cả thông tin ở các định dạng dữ liệu khác nhau thành dạng kỹ thuật số một cách hiệu quả. Sử dụng những thông tin đã được số hóa vào công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhằm tận dụng tối đa lợi thế của khoa học và công nghệ vào quản lý, vận hành bộ máy để đạt được mục tiêu nhanh hơn, chính xác, đầy đủ và hiệu quả hơn. Các bước phát triển từ số hóa lên chuyển đổi số biến đổi từ cách làm hiện tại sang cách làm khác, hiện đại hơn để đạt được giá trị cao hơn, cụ thể được thể hiện trong hình sau:

 

 

Chuyển đổi số

 

Số hóa quy trình

Tận dụng dữ liệu và quy trình được số hóa để tạo ra mô hình hoạt động mới. Từ đó đem lại những cơ hội và giá trị mới

Số hóa dữ liệu

 

 

Tận dụng dữ liệu kỹ thuật số để đơn giản hóa quy trình làm việc

 

Chuyển đổi thông tin từ dạng analog hay vật lý thành dạng kỹ thuật số

Thủ công

Bán tự động

Tự động

(Nguồn: www.abivin.com)

Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào quá trình chuyển đổi số của khu vực công ở Việt Nam. Chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng phải hướng tới phát triển năng lực người học, nâng cao khả năng tự học, tạo cơ hội học tập ở mọi không gian, thời gian. Trong đó, số hóa các chương trình, nội dung giảng dạy, ứng dụng công nghệ giảng dạy nhằm giảm việc thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang hỗ trợ đắc lực cá nhân hóa học tập. CBCCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng dễ dàng truy cập kiến thức trên môi trường mạng, việc tương tác giữa người học và người dạy thuận tiện, nhanh chóng. Do đó, yêu cầu đổi mới đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số,tập trung vào hai trụ cột chính, đó là: 1) Chuyển đổi số trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: số hóa thông tin quản lý, quy trình tổ chức thực hiện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (big data) về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; ứng dụng công nghệ để quản lý, điều hành, ra quyết định...; 2) Chuyển đổi số trong tổ chức giảng dạy, như: số hóa học liệu, bài giảng điện tử, thư viện số; ứng dụng công nghệ trong quản lý lớp học, kiểm tra, đánh giá... phục vụ đào tạo, bồi dưỡng từ xa, trực truyến.

Từ những yêu cầu về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong kỷ nguyên số, trước cơ hội và thách thức thay đổi lớn dựa trên nền tảng tiếp cận tri thức bằng khoa học và công nghệ cao, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp và quy trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tiếp cận năng lực người học gắn với chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ và hội nhập quốc tế.

Giải pháp tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Từ tầm nhìn, mục tiêu đề ra theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, có thể nhận thấy xu hướng chuyển đổi số trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức là yêu cầu tất yếu, trong đó bao gồm cả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Thông qua việc sử dụng các nguồn lực, hệ thống kỹ thuật để số hóa toàn bộ thông tin quản lý, điều hành nhằm tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, chuyển đổi các phương pháp trong đào tạo, bồi dưỡng từ truyền thống sang môi trường số bảo đảm các yêu cầu như: thống nhất trong quản lý, điều hành bằng các giải pháp, nền tảng công nghệ; tiết kiệm chi phí quản lý và vận hành; linh hoạt, có thể thích ứng và điều chỉnh theo yêu cầu của tổ chức; quyền truy cập và bảo mật thông tin... Để đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, phải coi thể chế và công nghệ là động lực để chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng. Tập trung hoàn thiện thể chế về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong chuyển đổi số để thúc đẩy phương thức quản lý mới, cách thức tổ chức trong đào tạo, bồi dưỡng hiện đại; hướng dẫn định mức kinh phí và cách thức, quy trình triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, từ xa... Vì vậy, cần sự vào cuộc, quyết tâm cao của lãnh đạo, cơ quan, đơn vị quản lý về đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng, hoàn thiện thể chế đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC gắn với ứng dụng thành tựu phát triển công nghệ để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Hai là, phát triển hạ tầng số, nền tảng số nói chung và lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nói riêng. Tích hợp các chức năng, thúc đẩy sự phối hợp, hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị về đào tạo, bồi dưỡng trên môi trường số. Chú trọng phát triển nền tảng số, coi đây là giải pháp đột phá trong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Ba là, nghiên cứu xây dựng chuẩn hóa, số hóa quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Thống nhất trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương về hệ thống biểu mẫu, chế độ báo cáo điện tử. Số hóa hồ sơ lưu trữ về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC để thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC hàng năm của Bộ Nội vụ đối với các bộ, ngành, địa phương.

Bốn là, đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Phương pháp, cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC phải gắn với công nghệ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số. Cần có lộ trình từng bước số hóa bài giảng, quy trình, nghiệp vụ giảng dạy của giảng viên phù hợp với từng chương trình, từng đối tượng học viên. Tận dụng tối đa tiến bộ của khoa học và công nghệ để khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo áp dụng vào từng giai đoạn, từng khâu của quy trình đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó tạo ra phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp như: giảng dạy trực tuyến, từ xa, tự học dựa trên sự tương tác với hệ thống thông minh hay đánh giá kiểm tra, kiểm định với đa dạng cách thức mang lại hiệu quả thực tiễn cao.

Năm là, hoàn thiện xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm. Hệ thống vị trí việc làm phải được xây dựng dựa trên khung năng lực và bản mô tả công việc cụ thể gắn với từ điển năng lực. Trong đó, mô tả các kiến thức, kỹ năng, thái độ và đặc điểm cá nhân để có thể đảm nhiệm một vị trí việc làm, bao gồm năng lực cốt lõi, năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý tiệm cận với yêu cầu của chuyển đổi số của bộ, ngành và chuyển đổi số quốc gia. Đây là căn cứ nền tảng để đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với cấu trúc của khung năng lực, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

Sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ số đã làm thay đổi căn bản cách thức vận hành và mô hình quản trị của các cơ quan, tổ chức cũng như các quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Vì vậy, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là cơ hội để đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC chuyển từ hình thức truyền thống sang đào tạo, bồi dưỡng trên môi trường số. Chuyển đổi số sẽ thay đổi từ nội dung, chương trình, cách thức tổ chức đến việc kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng; là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ gắn với chuyển đổi số quốc gia./.

-----------------------------

Ghi chú:

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.105-106.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông (2020), Cẩm nang chuyển đổi số, Nxb Thông tin và Truyền thông.

2. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2025.

3. Chính phủ, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

4. Ferreira, M. J., Moreira, F., Seruca, I., (2014) “A traditional organization towards a new dimension of labour - social business,“Information systems and Technology for Organizational Agility, Intelligence, and Resilience, pp. 180-204.

5. Manca, S., Ranieri, M., (2016)“Yes for sharing, no for teaching!”: Social Media in academic practices. Internet and Higher Education, 29, 63-74.

6. Solis, D., (2017)“Digital Transformation - The six stages of digital transformation,”http://www.briansolis.com/ 2017/01/definition-of-digital-transformation.

 

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Ngày đăng 25/05/2022
Sáng 25/5/2022, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”.

Hà Nội phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 23/05/2022
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1698/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

Quảng Nam nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngày đăng 12/05/2022
Thực hiện thành công Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới sẽ là giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh...

Kết quả triển khai mô hình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia

Ngày đăng 11/05/2022
Trong thời đại ngày nay – thời đại số, thời đại của thông tin và nền kinh tế tri thức, nền kinh tế số đã tạo ra những biến đổi to lớn trong mọi hoạt động của con người và xã hội. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, học trực tuyến đã được áp dụng phổ biến ở một số quốc gia trên thế giới, như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xinh-ga-po… và đang trở thành xu hướng mới của giáo dục thời đại 4.0. Đặc biệt, từ khi có đại dịch Covid-19, phương pháp học trực tuyến đã được áp dụng mạnh mẽ và rộng khắp tại Việt Nam, trong đó có Học viện Hành chính Quốc gia.

Hà Nội: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho gần 280 đại biểu HĐND cấp huyện

Ngày đăng 25/04/2022
Ngày 25/4/2022, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho gần 280 đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.