Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Bình Thuận: Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Ngày đăng: 31/12/2021   05:45
Mặc định Cỡ chữ
Qua thực tế thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2015-2020 của tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất các cơ quan Trung ương nghiên cứu, xem xét ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên ở các địa phương. Tỉnh Bình Thuận cho rằng, đây là việc làm cần thiết để góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận tặng cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Ảnh minh họa: doanthanhnien.vn

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, qua triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Bình Thuận, các đơn vị, địa phương đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đã quan tâm, lồng ghép nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có điều kiện phát triển toàn diện, phát huy tính năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong các hoạt động xã hội, từ đó xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ, thường xuyên, lồng ghép trong nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Nhiều chủ trương, chính sách đối với thanh niên đã được các cấp, các ngành của tỉnh Bình Thuận quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giải quyết nhiều nhu cầu chính đáng của thanh niên hiện nay, như: giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao trình độ học vấn, giải quyết việc làm, vốn vay phục vụ sinh kế làm ăn, công tác quy hoạch cán bộ trẻ, nhu cầu vui chơi giải trí, thể dục, thể thao, nghiên cứu khoa học,… tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thanh niên của tỉnh phát huy trí tuệ, sức trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên được UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức, kiện toàn ở tất cả các đơn vị, địa phương, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách liên quan đến công tác thanh niên. Qua đó, góp phần giúp cho lực lượng thanh niên nhận thức rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong học tập và lao động, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh sẽ kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020 để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên. Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đối với thanh niên trong từng lĩnh vực theo quy định của Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận cũng cho biết sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-2020 và những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra qua công tác sơ kết, tổng kết Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-2020 để xác định rõ những bài học thành công, nguyên nhân chủ quan và khách quan của cả những thành công và hạn chế, cũng như xác định rõ trách nhiệm trong công tác thanh niên của các cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030. 

Tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác thanh niên, như Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2018-2022”; Đề án “Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn”… Xem xét, ưu tiên bố trí kinh phí, nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án, đầu tư các công trình phục vụ nhu cầu cấp thiết của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch của tỉnh về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ. Giao Trường đào tạo nghề của tỉnh tăng cường, mở rộng liên kết tổ chức đào tạo nghề cho lực lượng lao động là thanh niên, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo cho lao động thanh niên ở nông thôn.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Bình Thuận cũng sẽ chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên ở các sở, ban, ngành và địa phương, đảm bảo các nội dung của Chương trình được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, mô hình mới và nhân rộng gương điển hình.

Cùng với đó, cần lồng ghép các chương trình để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên như các nhà thiếu nhi cấp huyện, khu vui chơi giải trí cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại các xã, phường, thị trấn. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên; tổ chức các lớp học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Từ kết quả đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2015-2020 của tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất các cơ quan Trung ương nghiên cứu, xem xét ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên ở các địa phương. Tỉnh Bình Thuận cho rằng đây là việc làm cần thiết để góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với thanh niên trên một số lĩnh vực gắn với nhu cầu cấp thiết của thanh niên hiện nay như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách đối với thanh niên tài năng trẻ, chính sách khuyến khích thanh niên nghiên cứu khoa học - công nghệ, hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp..../.

Tính đến tháng 6/2020, số người trong độ tuổi thanh niên của tỉnh Bình Thuận là 290.194 người, chiếm tỷ lệ 23,42% tổng số dân trong toàn tỉnh. Trong đó, thanh niên nông thôn chiếm 14,72%; thanh niên đô thị chiếm 8,69%; thanh niên là đoàn viên sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chiếm 18,04%.

Hạ Nhi

Tin tức cùng chuyên mục

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 của tuổi trẻ Việt Nam

Ngày đăng 01/03/2022
Năm nay, Tháng Thanh niên có chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi động vào sáng 01/3/2022 tại Hà Nội với hàng loạt hoạt động xung kích, tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội có tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Ngày đăng 26/02/2022
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 25/02/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 282/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Quảng Bình: Bổ sung mới 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công tác thanh niên

Ngày đăng 23/02/2022
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ. Cụ thể:

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 16/02/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 439/BNV-CTTN về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022.

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022

Ngày đăng 08/02/2022
Nhằm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngành Nội vụ, năm 2022, tiến hành theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại 04 bộ và 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.